Thành Đoàn khen tặng y, bác sĩ điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong>Trưa 07.02, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến Bệnh viện Chợ Rẫy để động vi&ecirc;n, ch&uacute;c mừng b&aacute;c sĩ tham gia trực tiếp điều trị c&aacute;c ca nhiễm v&agrave; ph&ograve;ng chống dịch virus corona.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33164/Anh%20Sang.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">B&aacute;c sĩ Nguyễn Ngọc Sang&nbsp;- chia sẻ nhanh kết quả điều trị bước đầu của bệnh viện với đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Th&agrave;nh đo&agrave;n&nbsp;</span></em></p> <p><span style="font-size:16px">B&agrave;y tỏ niềm vui v&agrave; cảm k&iacute;ch trước c&aacute;c kết quả bước đầu đạt được, Anh&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải n&oacute;i việc điều trị th&agrave;nh c&ocirc;ng bệnh nh&acirc;n đầu ti&ecirc;n nhiễm virus corona tại Việt Nam kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm vui của c&aacute;c b&aacute;c sĩ, ng&agrave;nh y tế m&agrave; c&ograve;n mang đến sự an t&acirc;m cho người d&acirc;n th&agrave;nh phố.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:16px">Anh Hải cảm ơn v&igrave; c&aacute;c y b&aacute;c sĩ trẻ của Đo&agrave;n Bệnh viện Chợ Rẫy đ&atilde; g&aacute;c lại mọi hoạt động vui chơi tết để tập trung chống dịch.&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:16px">B&aacute;c sĩ Nguyễn Ngọc Sang - B&iacute; thư Đo&agrave;n Bệnh viện - cho biết lực lượng&nbsp;b&aacute;c sĩ&nbsp;trẻ tại bệnh viện đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực, hiệu quả v&agrave;o việc ph&ograve;ng, chống dịch cũng như điều trị cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n những ng&agrave;y qua.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33164/bac%20si%20tre.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Trong những ng&agrave;y qua, c&aacute;c b&aacute;c sĩ trẻ đ&atilde; nỗ lực hết m&igrave;nh trong việc ph&ograve;ng chống dịch bệnh</em></span></p> <p><span style="font-size:16px">Tham gia buổi gặp mặt c&oacute; một số b&aacute;c sĩ c&ugrave;ng c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế của bệnh viện l&agrave; những người tiếp cận đầu ti&ecirc;n với hai cha con bệnh nh&acirc;n người Trung Quốc bị ph&aacute;t hiện nhiễm virus corona khi đến kh&aacute;m.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&quot;Ch&iacute;nh c&aacute;c bạn đ&atilde; rất nhanh ch&oacute;ng thực hiện quy tr&igrave;nh c&aacute;ch ly hai bệnh nh&acirc;n đầu ti&ecirc;n n&agrave;y d&ugrave; mới chỉ c&oacute; những nghi ngờ triệu chứng ban đầu. Điều n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần khống chế để dịch kh&ocirc;ng l&acirc;y lan ra cộng đồng&quot; - b&aacute;c sĩ Sang chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dịp n&agrave;y, anh Ng&ocirc; Minh Hải đ&atilde; trao hoa ch&uacute;c mừng k&egrave;m qu&agrave; tặng 5 triệu đồng của Th&agrave;nh đo&agrave;n cho c&aacute;c b&aacute;c sĩ trẻ.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33164/ASang.jpg" style="font-size:16px; height:410px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải (tr&aacute;i) bắt tay ch&uacute;c mừng b&aacute;c sĩ Nguyễn Ngọc Sang&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Anh Hải đề nghị Đo&agrave;n Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Đo&agrave;n Sở Y tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; c&aacute;c ban của Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng bi&ecirc;n soạn bộ t&agrave;i liệu với những th&ocirc;ng tin cơ bản nhất gi&uacute;p người d&acirc;n c&oacute; những kỹ năng cần thiết, việc cần l&agrave;m để biết c&aacute;ch ph&ograve;ng ngừa, chống dịch bệnh đ&uacute;ng v&agrave; hiệu quả nhất. Đồng thời thực hiện biện ph&aacute;p giữ sức khỏe cho bản th&acirc;n để tự bảo vệ m&igrave;nh trước bệnh dịch.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">QUỐC LINH (B&Aacute;O TUỔI TRẺ)</span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;