Tuổi trẻ Thành phố Bác về thăm quê hương Anh hùng Trần Văn Ơn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 29.12, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức Chương tr&igrave;nh &ldquo;Họp mặt c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ với Nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ Bến Tre v&agrave; H&agrave;nh tr&igrave;nh về thăm Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n Trần Văn Ơn - Xu&acirc;n Canh T&yacute; 2020&rdquo;.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33091/chup%20anh%20luu%20niem.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh diễn ra tại Nh&agrave; tưởng niệm Liệt sĩ, Anh h&ugrave;ng Lực lượng Vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n Trần Văn Ơn (x&atilde; Phước Thạnh, huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, tỉnh Bến Tre) nh&acirc;n kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09.01.1950 - 09.01.2020).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; ch&uacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực - nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐND th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Tiến sĩ, Viện sĩ Nguyễn Chơn Trung - nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ocirc; Trương Mỹ Lệ - nguy&ecirc;n Quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ugrave;ng với c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; hơn 50 c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33091/clb%20truyen%20thong.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n biểu diễn c&aacute;c ca kh&uacute;c &quot;truyền lửa&quot; cho tuổi trẻ</em></span></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33091/giao%20luu.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Giao lưu t&igrave;m hiểu về Anh h&ugrave;ng Trần Văn Ơn</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn chia sẻ: &ldquo;Mỗi lần gh&eacute; thăm Nh&agrave; tưởng niệm Anh h&ugrave;ng liệt sĩ Trần Văn Ơn, c&aacute;c thế hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh sinh vi&ecirc;n h&ocirc;m nay th&ecirc;m tự h&agrave;o, tr&acirc;n trọng về những đ&oacute;ng g&oacute;p, hy sinh của thế hệ cha anh đi trước. Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n được kh&ocirc;ng kh&iacute; sục s&ocirc;i ng&agrave;y 09.01 - dấu mốc của Ng&agrave;y truyền thống Học sinh, sinh vi&ecirc;n. Tinh thần hy sinh oanh liệt của anh Trần Văn Ơn dấy l&ecirc;n trong học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn l&ograve;ng căm th&ugrave; giặc v&agrave; &yacute; ch&iacute; đấu tranh chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; b&egrave; lũ tay sai. Anh Trần Văn Ơn l&agrave; biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng của tuổi trẻ Việt Nam&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong những năm kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, tại tỉnh Bến Tre, được sự gi&uacute;p đỡ tận t&igrave;nh của Tỉnh ủy Bến Tre, Huyện ủy Ch&acirc;u Th&agrave;nh, nhất l&agrave; B&iacute; thư c&aacute;c x&atilde; nằm hai b&ecirc;n trục lộ ph&agrave; Rạch Miễu - Bến Tre, từ năm 1965, v&ugrave;ng căn cứ Bến Tre (c&aacute;c x&atilde; Phước Thạnh, Song Phước) l&agrave; nơi hoạt động s&ocirc;i động v&agrave; an to&agrave;n của Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, với c&aacute;c lớp huấn luyện, c&aacute;c hoạt động chuẩn bị cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968. Trong khi nội th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, học sinh n&oacute;ng bỏng với Đ&ecirc;m hội Quang Trung th&igrave; trong những ng&agrave;y th&aacute;ng lịch sử đ&oacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; căn cứ Phước Thạnh cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần nhộn nhịp, trống g&otilde;, qu&acirc;n đi tạo th&agrave;nh những &ldquo;Đ&ecirc;m kh&ocirc;ng ngủ ở căn cứ rừng dừa&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&nbsp;T&igrave;nh cảm s&acirc;u đậm của b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n địa phương nơi đơn vị đ&oacute;ng qu&acirc;n, ơn s&acirc;u nghĩa nặng ấy kh&ocirc;ng bao giờ phai đối với c&aacute;n bộ, chiến sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nhất l&agrave; những người đ&atilde; hơn một lần về học tập ở ở Phước Thạnh. Trui r&egrave;n trong lửa đỏ, ch&iacute;nh nơi đ&acirc;y nhiều c&aacute;n bộ đ&atilde; được t&ocirc;i luyện, thử th&aacute;ch v&agrave; trưởng th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33091/tang%20qua%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mĩ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, đo&agrave;n đ&atilde; d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Tre, thăm tặng qu&agrave; cho c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33091/tham%20me%20vnah.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33091/tang%20qua.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33091/dang%20huong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33091/hsv.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px">Mỗi c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n h&ocirc;m nay th&ecirc;m tự h&agrave;o, tr&acirc;n trọng về những đ&oacute;ng g&oacute;p, hy sinh của thế hệ cha anh đi trước</span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">VĂN DĨ</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;