Các nhà khoa học trẻ thảo luận về triển vọng của kinh tế Việt Nam khi tham gia CPTPP

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31809/IMG_2403.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 11/1, Hội nghị Khoa học Kinh tế trẻ với chủ đề &ldquo;Đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động của Hiệp định Đối t&aacute;c to&agrave;n diện v&agrave; tiến bộ xuy&ecirc;n Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (CPTPP) đến lực lượng lao động trẻ v&agrave; nền kinh tế Việt Nam&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị do Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức với sự hỗ trợ từ Sở Khoa học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Tạp ch&iacute; Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Việt Nam v&agrave; Nh&agrave; Xuất bản Khoa học Kỹ thuật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hiệp định Đối t&aacute;c to&agrave;n diện v&agrave; tiến bộ xuy&ecirc;n Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (CPTPP) đ&atilde; c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 01/01/2019. Tham gia CPTPP đ&atilde; mở ra cơ hội lớn để Việt Nam kết nối với c&aacute;c nền kinh tế lớn tr&ecirc;n thế giới, th&uacute;c đẩy thương mại v&agrave; đầu tư.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; nhận được 40 b&agrave;i b&aacute;o khoa học của&nbsp;22 đơn vị đăng k&yacute; tham gia. C&aacute;c b&agrave;i b&aacute;o khoa học đều được nhận x&eacute;t phản biện từ Hội đồng Khoa học của Hội nghị. Kết quả Hội đồng khoa học đ&atilde; chọn đăng 25 b&agrave;i b&aacute;o khoa học trong Kỷ yếu v&agrave; tuyển chọn 11 b&agrave;i tham luận tr&igrave;nh b&agrave;y tại Hội nghị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị diễn ra với sự c&oacute; mặt của sinh vi&ecirc;n, học vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng v&agrave; Học viện, c&aacute;n bộ, tr&iacute; thức trẻ, c&aacute;c nh&agrave; khoa học trẻ thuộc c&aacute;c trường, trung t&acirc;m, viện nghi&ecirc;n cứu, đơn vị sự nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh/th&agrave;nh khu vực ph&iacute;a Nam. Hội nghị mang đến cơ hội chia sẻ kết quả nghi&ecirc;n cứu mới nhất, quan điểm v&agrave; trao đổi học thuật giữa c&aacute;c nh&agrave; khoa học trẻ về những th&agrave;nh tựu v&agrave; hạn chế, vị thế v&agrave; định hướng ch&iacute;nh s&aacute;ch của Việt Nam khi gia nhập CPTPP. Qua đ&oacute;, Hội nghị&nbsp;hình thành c&ocirc;̣ng đ&ocirc;̀ng các nhà nghi&ecirc;n cứu kinh t&ecirc;́ trẻ và n&acirc;ng cao năng lực nghi&ecirc;n cứu khoa học kinh t&ecirc;́ Vi&ecirc;̣t Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31809/IMG_2203.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong phi&ecirc;n to&agrave;n thể, Hội nghị được qua nghe qua b&aacute;o c&aacute;o tham luận của 2 chuy&ecirc;n gia kinh tế h&agrave;ng đầu Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; Hiệp định Đối t&aacute;c to&agrave;n diện v&agrave; tiến bộ xuy&ecirc;n Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (CPTPP) n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&agrave;i tham luận &ldquo;Gia nhập CPTPP: Ai nhận quả ngọt, ai nếm tr&aacute;i đắng?&rdquo; do TS. Huỳnh Thế Du, Gi&aacute;m đốc Chương tr&igrave;nh Thạc sĩ Ch&iacute;nh s&aacute;ch C&ocirc;ng, Trường Ch&iacute;nh s&aacute;ch C&ocirc;ng v&agrave; Quản l&yacute; Fulbright (Đại học Fulbright Việt Nam). B&agrave;i tham luận &ldquo;Hiệp định Đối t&aacute;c to&agrave;n diện v&agrave; tiến bộ xuy&ecirc;n Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (CPTPP) c&ugrave;ng c&aacute;c FTA g&oacute;p phần thực hiện giấc mơ thịnh vượng của Việt Nam&rdquo; do TS. Phạm Văn Chắt, Giảng vi&ecirc;n cao cấp, Trọng t&agrave;i vi&ecirc;n Trung t&acirc;m Trọng t&agrave;i Quốc tế Việt Nam tr&igrave;nh b&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31809/IMG_2403.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tiểu ban khoa học số 1 - T&aacute;c động của Hiệp định CPTPP đến nền kinh tế Việt Nam, Hội nghị tập trung lắng nghe 06 b&agrave;i tham luận về c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức đối với hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại Việt Nam. Tại đ&acirc;y, đề t&agrave;i &ldquo;Chứng nhận xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a theo hiệp định CPTPP - những kh&oacute; khăn đối với Việt Nam của t&aacute;c giả Nguyễn Th&ugrave;y Dương đến từ Trường Đại học Luật H&agrave; Nội đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh được giải nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Song song đ&oacute;, tại Tiểu ban 2 - T&aacute;c động của Hiệp định CPTPP đến lực lượng lao động trẻ, Hội nghị đ&atilde; th&ocirc;ng qua 05 b&agrave;i tham luận sẽ thảo luận về CPTPP v&agrave; sự chuẩn bị của lực lượng lao động trẻ Việt Nam khi Hiệp định CPTPP c&oacute; hiệu lực. Trong thảo luận n&agrave;y, đề t&agrave;i &ldquo;Việt Nam c&oacute; cấu tr&uacute;c kinh tế phụ thuộc hay tương t&aacute;c với Trung Quốc v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n CPTPP&rdquo; được mang đến bởi t&aacute;c giả Quang Minh Quốc B&igrave;nh của Trường Đại học Mở TP.HCM đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31809/IMG_2513.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải Nh&igrave; thuộc về c&aacute;c nh&oacute;m t&aacute;c giả N&ocirc;ng Thị Như Mai, L&ecirc; Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thảo Nguy&ecirc;n, Đỗ Minh Thy, trường Đại học T&agrave;i ch&iacute;nh - Marketing với đề t&agrave;i &ldquo;CPTPP v&agrave; sự chuẩn bị của lao động Việt Nam: trường hợp nghi&ecirc;n cứu tại đại học T&agrave;i ch&iacute;nh Marketing&rdquo;, &nbsp;v&agrave; t&aacute;c giả Phan Hồng Hạnh, trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh với đề t&agrave;i &ldquo;Hiệp định CPTPP: cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức đối với hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại Việt Nam&rdquo; .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, giải Ba thuộc về đề t&agrave;i &ldquo;T&aacute;c động của Hiệp định CPTPP đến ng&agrave;nh h&agrave;ng đồ gỗ xuất khẩu Việt Nam - nghi&ecirc;n cứu th&ocirc;ng qua m&ocirc; h&igrave;nh hấp dẫn thương mại&rdquo; của t&aacute;c giả Nguyễn Văn N&ecirc;n, trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;v&agrave; đề t&agrave;i &ldquo;Xem x&eacute;t t&aacute;c động của Hoa Kỳ r&uacute;t khỏi TPP đến t&igrave;nh h&igrave;nh xuất khẩu c&agrave; ph&ecirc; của Việt Nam&rdquo; của nh&oacute;m t&aacute;c giả Đặng Nữ &Aacute;i Tr&acirc;n, trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THANH PHƯƠNG THẢO - B&Iacute;CH NG&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;