Tập huấn Hội đồng Huấn luyện Công tác Đội thành phố mở rộng năm học 2018 – 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31723/%E1%BA%A3nh%202.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trong hai ng&agrave;y 14</strong><strong> -</strong><strong> 15/12, </strong><strong>tất cả th&agrave;nh vi&ecirc;n </strong><strong>Hội đồng Huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội </strong><strong>T</strong><strong>h&agrave;nh phố v&agrave; </strong><strong>24</strong><strong> quận huyện </strong><strong>đ&atilde; </strong><strong>được </strong><strong>tập huấn nhiều chuy&ecirc;n đề quan trọng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lớp tập huấn Hội đồng Huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội th&agrave;nh phố mở rộng năm học 2018 - 2019 diễn ra ng&agrave;y 14/12 đến 15/1 tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố (huyện Cần Giờ).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chị Nguyễn Ngọc Nhung - Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố đ&atilde; tập huấn về phương ph&aacute;p tổ chức hoạt động phong tr&agrave;o của Đội Thiếu Ni&ecirc;n Tiền Phong (TNTP) Hồ Ch&iacute; Minh, v&agrave; tổ chức thảo luận nh&oacute;m, chia sẻ &yacute; kiến đề xuất &yacute; tưởng x&acirc;y dựng phong tr&agrave;o Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh giữa c&aacute;c anh chị Hội đồng huấn luyện. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31723/CAN%20CUOC%20CONG%20DAN%20-1.jpg" style="height:419px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chị Ngọc Nhung cho biết: &ldquo;Hiện nay, khi tổ chức những hoạt động phong tr&agrave;o, c&aacute;c anh chị Phụ tr&aacute;ch Đội cần đặt nhu cầu, t&acirc;m tư của học sinh, thiếu nhi l&ecirc;n h&agrave;ng đầu, x&acirc;y dựng c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền cả trước, trong v&agrave; sau hoạt động. Kết hợp khảo s&aacute;t &yacute; kiến v&agrave; &yacute; thức của học sinh sau khi tham gia phong tr&agrave;o để c&oacute; hướng thay đổi kịp thời.&rdquo;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ph&oacute; chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; lưu &yacute; c&aacute;c Phụ tr&aacute;ch Đội trong việc tổ chức tham gia hoạt động phong tr&agrave;o cần c&oacute; sự gắn kết đơn vị trường học, giữ c&aacute;c ng&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c quận, huyện với nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng tại lớp tập huấn, c&aacute;c Phụ tr&aacute;ch Đội đ&atilde; được tập huấn giải ph&aacute;p tổ chức thực hiện hoạt động sinh hoạt Sao Nhi đồng trong trường học, phương ph&aacute;p tổ chức hoạt động l&agrave;m việc nh&oacute;m trong đội vi&ecirc;n học sinh v&agrave; phương ph&aacute;p tổ chức giao lưu kỹ năng: s&acirc;n chơi h&aacute;t m&uacute;a, khi&ecirc;u vũ d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi, do anh Đặng Trung Hậu - th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội th&agrave;nh phố hướng dẫn. 80 anh chị được chia th&agrave;nh hai nh&oacute;m tham gia tổ chức một số tr&ograve; chơi sinh hoạt tập thể s&aacute;ng tạo, v&agrave; thảo luận về những kh&oacute; khăn, thuận lợi trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc nh&oacute;m. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chia sẻ b&iacute; quyết hướng dẫn học sinh n&acirc;ng cao kĩ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, anh Hậu cho biết cần hướng dẫn c&aacute;c em học sinh cần x&aacute;c lập điểm chung của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n nh&oacute;m, x&aacute;c định mục ti&ecirc;u chung cần đạt của nh&oacute;m, thủ lĩnh nh&oacute;m biết điều phối thống nhất, ph&acirc;n c&ocirc;ng ph&aacute;t huy thế mạnh, sở trường kỹ năng của từng th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m. Đặc biệt, c&aacute; nh&acirc;n phải đo&agrave;n kết, hướng về mục ti&ecirc;u chung của tập thể.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31723/IMG_7705.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh L&ecirc; nguyễn Trọng Nghĩa, gi&aacute;o vi&ecirc;n Khoa C&ocirc;ng t&aacute;c Đội trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng chia sẻ c&aacute;c phương ph&aacute;p sơ cứu cơ bản như: di chuyển nạn nh&acirc;n khẩn cấp, dị vật đường thở, cấp cứu khi nạn nh&acirc;n bất tĩnh, khi tổn thương cột sống, chấn thương sọ n&atilde;o, chấn thương bụng, chấn thương ngực, bỏng, bị điện giật, đuối nước, ngộ độc,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Trần Minh Thảo, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi quận Ph&uacute; Nhuận, Th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội th&agrave;nh phố hướng dẫn c&aacute;c học vi&ecirc;n c&aacute;c động t&aacute;c nghi thức Đội, c&aacute;c động t&aacute;c&nbsp;d&acirc;n vũ&nbsp;th&ocirc;ng thường, c&aacute;ch tổ hợp, d&agrave;n dựng c&aacute;c tiết mục m&uacute;a bi&ecirc;n đạo cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n. &nbsp;&ldquo;B&iacute; quyết để th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc d&agrave;n dựng chương tr&igrave;nh giao lưu tốt, c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch cần biết c&aacute;ch tổ hợp ph&acirc;n chia động t&aacute;c đơn giản, dễ tập cho c&aacute;c em. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc thay đổi kết cấu đội h&igrave;nh ngang dọc, chữ O, chữ U&nbsp;cũng tạo n&ecirc;n điểm nhấn thay đổi cho đội h&igrave;nh. Đặc biệt, việc học kĩ năng n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n vui, khỏe, nhanh nhẹn,&nbsp; nhay b&eacute;n m&agrave; c&ograve;n bồi đắp th&ecirc;m kinh nghiệm, trang bị h&agrave;nh trang cho c&aacute;c c&aacute;n bộ hướng dẫn c&aacute;c em thiếu nhi bổ &iacute;ch&rdquo;, anh Minh Thảo n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh việc truyền tải l&yacute; thuyết, lớp tập huấn c&ograve;n đem đến nhiều hoạt động tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi vui, s&ocirc;i nổi như tổ chức tr&ograve; chơi thiếu nhi, sinh hoạt giao lưu lửa trại do anh Đặng Hải Đăng, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội, anh Nguyễn Trọng Nghĩa, Ph&oacute; Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n th&agrave;nh phố hướng dẫn. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c học vi&ecirc;n được tham gia tổ chức giao lưu kỹ năng: s&acirc;n chơi mật thư do anh Phan Thanh Duẫn, Trưởng khoa Ch&iacute;nh trị, phương ph&aacute;p, c&ocirc;ng t&aacute;c Đội Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Huấn luyện c&ocirc;ng t&aacute;c th&agrave;nh phố phụ tr&aacute;ch.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31723/%E1%BA%A3nh%201.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Song song đ&oacute;, anh Nguyễn Minh T&acirc;n, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi quận 5, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội Th&agrave;nh phố cũng tập huấn cho c&aacute;c học vi&ecirc;n phương ph&aacute;p tổ chức hoạt động c&acirc;u lạc bộ đội nh&oacute;m trong trường học. Chuy&ecirc;n đề n&agrave;y g&oacute;p phần gi&uacute;p c&aacute;c học vi&ecirc;n định h&igrave;nh hệ thống của c&aacute;c CLB đội nh&oacute;m theo sở th&iacute;ch trong trường học. Từ đ&oacute;, đưa ra phương &aacute;n x&acirc;y dựng kế hoạch, biện ph&aacute;p th&agrave;nh lập CLB đội nh&oacute;m trong trường học, phối hợp việc xin &yacute; kiến c&aacute;c L&atilde;nh đạo cấp cao. Sau đ&oacute;, anh chị c&ugrave;ng giới thiệu c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh CLB đ&atilde; được ứng dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng trong trường học v&agrave; học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31723/%E1%BA%A3nh%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tại hội trường, chị Nguyễn Thanh Danh, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi quận 12, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội th&agrave;nh phố cũng tập huấn về c&aacute;c giải ph&aacute;p tổ chức sinh hoạt Sao Nhi đồng trong trường học cho c&aacute;c học vi&ecirc;n. Anh Phạm Ngọc Tuyền, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; buổi chia sẻ c&ugrave;ng c&aacute;c học vi&ecirc;n lớp tập huấn về vai tr&ograve; Ban Huấn luyện c&ocirc;ng t&aacute;c Đội trong hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c hai ng&agrave;y tập huấn, Hội đồng Đội th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức lễ tổng kết v&agrave; trao tặng những phần qu&agrave; cho tất cả c&aacute;c học vi&ecirc;n tham gia lớp tập huấn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">PHƯƠNG THẢO</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;