Gương mặt tiêu biểu 20 năm Euréka: Nguyễn Đại Minh - Nhà hóa học tương lai bước ra từ Euréka

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31631/fullsizeoutput_1dd.jpeg" style="height:379px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Học H&oacute;a v&igrave; y&ecirc;u th&iacute;ch, nghi&ecirc;n cứu H&oacute;a v&igrave; đam m&ecirc;, du học Mỹ để l&agrave;m tiến sĩ H&oacute;a, đ&oacute; l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh nỗ lực trở th&agrave;nh Nh&agrave; h&oacute;a học tương lai của Nguyễn Đại Minh &ndash; Giải Nhất &Eacute;ureka năm 2013.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Đại Minh, 26 tuổi, cựu sinh vi&ecirc;n Đại học Y Dược TP.HCM. Anh đ&atilde; đạt giải Nhất của Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học Eur&eacute;ka năm 2013. Hiện Nguyễn Đại Minh đang l&agrave; nghi&ecirc;n cứu sinh tiến sĩ ng&agrave;nh h&oacute;a hữu cơ tại đại học Pennsylvania, Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cậu học tr&ograve; m&ecirc; H&oacute;a chinh phục Eur&eacute;ka</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ thời c&ograve;n đeo khăn qu&agrave;ng đỏ, Nguyễn Đại Minh đ&atilde; chứng tỏ niềm đam m&ecirc; v&agrave; y&ecirc;u th&iacute;ch đối với m&ocirc;n H&oacute;a học. Say m&ecirc; với những phương tr&igrave;nh phản ứng, những th&iacute; nghiệm tạo chất đ&atilde; th&ocirc;i th&uacute;c cậu học sinh Tiền Giang thi v&agrave;o trường Đại học Y Dược TP.HCM. Đại Minh cho biết: &ldquo;Chọn ng&agrave;nh dược chỉ đơn giản nghĩ l&agrave; học ng&agrave;nh n&agrave;y sẽ học H&oacute;a rất nhiều, sẽ được tiếp x&uacute;c với những h&oacute;a chất, những c&ocirc;ng cụ th&iacute; nghiệm hiện đại nhất.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ khi trở th&agrave;nh một sinh vi&ecirc;n Dược, Nguyễn Đại Minh d&agrave;nh phần lớn thời gian ở trường để theo phụ việc cho c&aacute;c giảng vi&ecirc;n trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, cốt để được tiếp x&uacute;c trực tiếp với h&oacute;a chất v&agrave; tham gia hỗ trợ giảng vi&ecirc;n l&agrave;m một v&agrave;i th&iacute; nghiệm. C&agrave;ng l&agrave;m, anh c&agrave;ng tỏ r&otilde; niềm y&ecirc;u th&iacute;ch t&igrave;m hiểu sự diệu kỳ của h&oacute;a học. Nhận ra niềm đam m&ecirc; của cậu sinh vi&ecirc;n đặc biệt n&agrave;y, PGS.TS Trần Th&agrave;nh Đạo &ndash; người thầy đ&atilde; gi&uacute;p h&agrave;ng chục thế hệ sinh vi&ecirc;n Y Dược đạt nhiều giải thưởng khoa học c&aacute;c cấp &ndash; đ&atilde; đưa Đại Minh về tham gia Lab H&oacute;a Dược của m&igrave;nh. Tất nhi&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; một điều sung sướng đối với một người c&oacute; t&igrave;nh y&ecirc;u m&atilde;nh liệt với ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm như Nguyễn Đại Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2013, cậu sinh vi&ecirc;n năm 3 Nguyễn Đại Minh được hai anh chị kh&oacute;a tr&ecirc;n mời v&agrave;o nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu để thực hiện đề t&agrave;i khoa học cho cuộc thi do ĐH Y Dược tổ chức. Nh&oacute;m 3 sinh vi&ecirc;n đ&atilde; m&agrave;y m&ograve; nghi&ecirc;n cứu đề t&agrave;i &ldquo;Tối ưu h&oacute;a quy tr&igrave;nh tổng hợp doxophyllin sử dụng trong điều trị hen suyễn v&agrave; COPD&rdquo;. Đại Minh chia sẻ đề t&agrave;i n&agrave;y l&agrave; sự tiếp nối của đề t&agrave;i tổng hợp dyphyllin của thầy Trần Th&agrave;nh Đạo. V&igrave; nguồn nguy&ecirc;n liệu d&ugrave;ng để sản xuất thuốc trị hen suyễn v&agrave; COPD ở Việt Nam đa số phải nhập khẩu từ nước ngo&agrave;i với gi&aacute; cao, trong khi vẫn c&oacute; tiềm năng l&agrave;m được tại Việt Nam từ nguồn nguy&ecirc;n liệu rẻ tiền theophyllin.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận thấy tiềm năng của đề t&agrave;i, cả ba quyết định thử sức với Giải thưởng &Eacute;ureka v&agrave; được sự hỗ trợ hậu thuẫn nhiệt t&igrave;nh của PGS.TS Trần Th&agrave;nh Đạo, với kinh nghiệm hướng dẫn sinh vi&ecirc;n d&agrave;y dặn qua nhiều năm. Đ&oacute; c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Đại Minh phải tiến h&agrave;nh một nghi&ecirc;n cứu độc lập c&ugrave;ng với nh&oacute;m, khiến anh gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn v&igrave; trước đ&oacute; chỉ phụ việc cho c&aacute;c anh chị kh&oacute;a tr&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; hỗ trợ nhau rất nhiệt t&igrave;nh, b&agrave;n bạc v&agrave; thảo luận để t&igrave;m ra phương ph&aacute;p giải quyết vấn đề tối ưu nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhờ thực hiện đề t&agrave;i v&agrave; giải quyết kh&oacute; khăn gặp phải m&agrave; bản th&acirc;n Đại Minh đ&atilde; t&iacute;ch lũy cho m&igrave;nh rất nhiều kinh nghiệm nghi&ecirc;n cứu v&agrave; l&agrave;m việc trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm. Anh khẳng định ch&iacute;nh những &ldquo;c&aacute;i kh&ocirc;n học hỏi từ những c&aacute;i kh&oacute;&rdquo; đầu ti&ecirc;n ấyđ&atilde; gi&uacute;p một nền tảng cơ bản về tư duy, về kĩ năng để tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng việc nghi&ecirc;n cứu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 6 th&aacute;ng tiến h&agrave;nh tổng hợp h&oacute;a học v&agrave; tối ưu h&oacute;a quy tr&igrave;nh tổng hợp Doxophyllin bằng phần mềm MODDE 3.0, Đại Minh v&agrave; nh&oacute;m đ&atilde; tổng hợp th&agrave;nh c&ocirc;ng Doxophyllin - thuốc trị hen suyễn hiệu quả v&agrave; &iacute;t t&aacute;c dụng phụ v&agrave; chứng minh hiệu quả tr&ecirc;n người bệnh. Đại Minh nhớ lại khoảnh khắc khi được xướng t&ecirc;n cho Giải Nhất &Eacute;ureka 2013: &ldquo;X&uacute;c động, hạnh ph&uacute;c v&agrave; tự h&agrave;o y như l&uacute;c chế tạo thuốc th&agrave;nh c&ocirc;ng vậy.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hiện thực h&oacute;a ước mơ l&agrave;m Nh&agrave; h&oacute;a học</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bật m&iacute; về th&agrave;nh c&ocirc;ng sau khi đề t&agrave;i đạt giải Nhất, Đại Minh cho biết c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu tổng hợp Doxophyllin hiện đang được một th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m tiếp tục ph&aacute;t triển, x&acirc;y dựng được ti&ecirc;u chuẩn kiểm nghiệm cho nguồn nguy&ecirc;n liệu. Từ một đề t&agrave;i của sinh vi&ecirc;n, n&oacute; đ&atilde; được đầu tư để n&acirc;ng cấp cỡ l&ocirc; tổng hợp, chuẩn bị đưa quy tr&igrave;nh đến gần hơn với sản xuất trong thực tế. GiảiNhất &Eacute;ureka 2013 chia sẻ rằng anh cảm thấy cực kỳ thỏa m&atilde;n khi nghi&ecirc;n cứu của nh&oacute;m m&igrave;nh lại c&oacute; thể đưa v&agrave;o thực tế nhanh đến như vậy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ri&ecirc;ng với Đại Minh, anh đ&atilde; tốt nghiệp loại giỏi ng&agrave;nh Dược học v&agrave; được tiếp tục tham gia nghi&ecirc;n cứu khoa học tại ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm H&oacute;a dược của trường. Đồng thời anh cũng kh&ocirc;ng ngừng t&igrave;m kiếm cho m&igrave;nh những cơ hội để ph&aacute;t triển năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; niềm đam m&ecirc; nghi&ecirc;n cứu h&oacute;a học v&agrave; dược học. Năm 2016, may mắn đ&atilde; mỉm cười với Nguyễn Đại Minh khi anh nhận được học bổng Nghi&ecirc;n cứu sinh tiến sĩ ng&agrave;nh H&oacute;a hữu cơ tại đại học Pennsylvania - trường đại học h&agrave;ng đầu của Hoa K&igrave; về c&aacute;c ng&agrave;nh khoa học đời sống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về quyết định sang Mỹ du học của m&igrave;nh, Đại Minh cho biết đ&oacute; l&agrave; sự lựa chọn nghi&ecirc;m t&uacute;c đối với sự nghiệp nghi&ecirc;n cứu khoa học m&agrave; anh đ&atilde; chọn. &ldquo;Từ sau &Eacute;ureka, niềm đam m&ecirc; m&ocirc;n H&oacute;a đ&atilde; khiến m&igrave;nh quyết định cống hiến cả đời cho việc nghi&ecirc;n cứu. Khoa học đ&atilde; chọn m&igrave;nh, th&igrave; m&igrave;nh cũng sẽ chọn khoa học l&agrave;m c&ocirc;ng việc v&agrave; sự nghiệp cho bản th&acirc;n.&rdquo; &ndash; Nh&agrave; h&oacute;a học tương lai khẳng định quyết t&acirc;m của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Giỏi ngoại ngữ sẽ gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu tốt hơn</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từng trải qua năm th&aacute;ng sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; tuyệt vời, hơn ai hết Nguyễn Đại Minh hiểu r&otilde; t&acirc;m l&yacute; v&agrave; c&aacute;ch thức nghi&ecirc;n cứu đề t&agrave;i khoa học của sinh vi&ecirc;n. Theo kinh nghiệm của bản th&acirc;n, Đại Minh cho rằng: &ldquo;Điều tối cần thiết l&agrave; c&aacute;c bạn c&oacute; niềm đam m&ecirc; khoa học, kiến thức cơ bản tốt, tinh thần ham t&igrave;m t&ograve;i học hỏi kh&ocirc;ng quản ngại kh&oacute; khăn, v&agrave; một vốn ngoại ngữ tương đối kh&aacute; để c&oacute; thể đọc hiểu t&agrave;i liệu tham khảo.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Sinh vi&ecirc;n c&agrave;ng giỏi ngoại ngữ sẽ c&agrave;ng đọc được nhiều t&agrave;i liệu khoa học, nhiều hướng tư duy của nhiều quốc gia, đặc biệt l&agrave; những nước c&oacute; nền khoa học tiến tiến. Những bạn trẻ đ&oacute; chắc chắn sẽ thiết kế được sản phẩm c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng rất cao&rdquo; &ndash; Đại Minh khẳng định. Điều đ&oacute; đ&atilde; được chứng minh khi x&atilde; hội n&oacute;i chung v&agrave; giới khoa học n&oacute;i ri&ecirc;ng hiện nay đang rất &ldquo;kh&aacute;t&rdquo; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh khoa học c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng cao. Ri&ecirc;ng tại Việt Nam, điều đ&oacute; c&agrave;ng thể hiện r&otilde; r&agrave;ng hơn, khi những năm gần đ&acirc;y x&atilde; hội rất tr&acirc;n trọng những sản phẩm nghi&ecirc;n cứu của c&aacute;c bạn trẻ, đ&atilde; giải quyết được một số vấn đề cấp b&aacute;ch m&agrave; x&atilde; hội đang cần nhưL sử dụng những nguồn nguy&ecirc;n&nbsp;liệu c&oacute; sẵn ở Việt Nam, thực hiện c&aacute;c phương ph&aacute;p đơn giản nhưng vẫn đem lại hiệu quả kinh tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n Đại Minh cũng cho rằng kh&ocirc;ng phải cứ nghi&ecirc;n cứu l&agrave; bắt buộc phải đem ra ứng dụng v&agrave;o thực tế. Sau 2 năm tiếp x&uacute;c với giới khoa học của Mỹ, cựu th&iacute; sinh &Eacute;ureka chia sẻ anh kh&aacute; bất ngờ khi sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia Mỹ kh&ocirc;ng qu&aacute; ch&uacute; trọng việc ứng dụng được th&agrave;nh quả nghi&ecirc;n cứu khoa học, m&agrave; c&oacute; sự ph&acirc;n chia r&otilde; rang giữa việc nghi&ecirc;n cứu cơ bản v&agrave; việc nghi&ecirc;n cứu ứng dụng thực tế. Theo anh, nhiều sinh vi&ecirc;n cứ loay hoay t&igrave;m kiếm một đề t&agrave;i phải c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng m&agrave; bỏ lỡ đi những điểm mạnh kh&aacute;c của m&igrave;nh: &ldquo;Một nghi&ecirc;n cứu cơ bản c&oacute; thể rất hay về mặt học thuật nhưng về mặt ứng dụng thực tế lại l&agrave; một c&acirc;u chuyện kh&aacute;c. Quan trọng l&agrave; t&aacute;c giả của n&oacute; sẽ thiết kế &yacute; tưởng nghi&ecirc;n cứu n&oacute; như thế n&agrave;o, v&agrave; họ c&oacute; to&agrave;n t&acirc;m to&agrave;n &yacute; cho đề t&agrave;i của m&igrave;nh hay kh&ocirc;ng.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CLB Truyền th&ocirc;ng Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển KH&amp;CN Trẻ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 17.03.2019, Quận Đoàn 1 phối hợp với Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã tổ chức lắp đặt và bàn giao sân chơi thiếu nhi cho trẻ em tại phường Cầu Kho, Quận 1.

Agile Việt Nam
;