Giúp người dân nâng cấp đường nông thôn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Với mong muốn người d&acirc;n c&oacute; được con đường đi lại thuận tiện, an to&agrave;n,</em><em> tại x&atilde; Hiệp Phước huyện Nh&agrave; B&egrave;, hơn 50 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh </em><em>ĐH Mở TP.HCM, ĐH Ngoại thương cơ sở 2</em><em>, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n X&atilde; Đo&agrave;nv&agrave; c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện quốc tế Malaysia đ&atilde; </em><em>c&ugrave;ng chung tay </em><em>thực hiện b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm 1148. </em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với tinh thần nhiệt huyết, qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc của c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh được phối hợp một c&aacute;ch nhịp nh&agrave;ng từ việc đổ đất l&agrave;m nền, x&uacute;c c&aacute;t, đ&aacute; v&agrave;o th&ugrave;ng đến trộn xi măng. Dẫu c&ocirc;ng việc c&oacute; phần cực nhọc v&agrave; thời tiết gay gắt, tr&ecirc;n những gương mặt lấm lem b&ugrave;n đất, mồ h&ocirc;i vẫn kh&ocirc;ng thiếu đi những nụ cười.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Saranyah Devi &ndash; t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n quốc tế Malaysia chia sẻ: &ldquo;Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh l&agrave; một chiến dịch rất bổ &iacute;ch đối với sinh vi&ecirc;n. Khi tham gia c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện tại đất nước Việt Namm&igrave;nh cảm thấy rất vui v&igrave; được thực hiện c&aacute;c hoạt động chung với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Ngo&agrave;i ra, khi tham gia chiến dịch m&igrave;nh c&ograve;n học được c&aacute;ch kết nối &ldquo;teamwork&rdquo; với nhau. Kh&ocirc;ng những thế, m&igrave;nh c&ograve;n quen được nhiều bạn mới v&agrave; học hỏi th&ecirc;m được nhiều về văn h&oacute;a của d&acirc;n tộc Việt Nam nữa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31188/IMG_3666.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31188/IMG_3613.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">D&ugrave; thời tiết c&oacute; bất lợi nhưng c&aacute;c bạn chiến sĩ vẫn hăng h&aacute;i cải tạo, n&acirc;ng cấp tuyến đường.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với &yacute; nghĩa hết sức to lớn l&agrave; g&oacute;p phần thay đổi diện mạo n&ocirc;ng th&ocirc;n, đem lại những con đường an to&agrave;n cho người d&acirc;n, hoạt động b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a những tuyến hẻm đ&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng được hưởng ứng, lan rộng v&agrave; thu h&uacute;t sự tham gia t&iacute;ch cực của c&aacute;c bạn chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh. Trần Thị B&iacute;ch Phương (ĐH Mở TP.HCM) chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 2 m&igrave;nh tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; cả việc l&agrave;m đường. Năm ngo&aacute;i m&igrave;nh cũng tham gia hoạt động b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm ở địa b&agrave;n x&atilde; Hiệp Phước n&agrave;y. Từ nhỏ chỉ thấy ở nh&agrave; ba m&igrave;nh l&agrave;m chứ chưa được trải qua cảm gi&aacute;c tự tay x&acirc;y dựng một con đường, n&ecirc;n cả hai lần tham gia m&igrave;nh đều cảm thấy vui v&agrave; h&agrave;o hứng d&ugrave; c&ocirc;ng việc c&oacute; hơi nặng nhọc. D&ugrave; h&egrave; n&agrave;y m&igrave;nh đang bận thực tập nhưng m&igrave;nh vẫn quyết định sắp xếp thời gian để tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh, g&oacute;p một phần sức nhỏ của m&igrave;nh cho x&atilde; hội&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Con hẻm 1148 đ&atilde; dần dần được b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a trong sự chờ mong của tất cả mọi người. Một con đường thấm đượm nghĩa t&igrave;nh, gửi gắm trong đ&oacute; l&agrave; tấm l&ograve;ng, sự nhiệt huyết của sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện quốc tế v&agrave; Việt Nam, sự mong ước v&agrave; cả niềm vui của người d&acirc;n khi nh&igrave;n con đường mới dần được h&igrave;nh th&agrave;nh. N&oacute; thể hiện qua những nụ cười của chiến sĩ, bằng lời hỏi thăm, dĩa b&aacute;nh, ly nước chanh m&agrave; những c&ocirc;, ch&uacute; sinh sống tại đ&acirc;y mang ra cho c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Nguyễn Thị Thu Nga (x&atilde; Hiệp Phước) chia sẻ: &ldquo;C&ocirc; rất vui khi được chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh gi&uacute;p sức l&agrave;m con đường n&agrave;y. L&uacute;c trước mỗi lần mưa xuống l&agrave; con đường ngập nước nặng, xe cộ đi lại v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn. C&ocirc; thấy mấy đứa rất nhiệt t&igrave;nh, vui vẻ, t&iacute;ch cực, l&agrave;m hết việc mới th&ocirc;i. C&oacute; h&ocirc;m mấy đứa c&ograve;n l&agrave;m tới 7 giờ tối để kịp tiến độ x&acirc;y dựng con đường&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau nhiều ng&agrave;y thi c&ocirc;ng, một con đường bằng phẳng, sạch đẹp lại đang dần được ho&agrave;n thiện ở v&ugrave;ng qu&ecirc; ngoại th&agrave;nh, gi&uacute;p người d&acirc;n an t&acirc;m, đi lại dễ d&agrave;ng hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỆ MẪN &ndash; YẾN THANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;