Giúp người dân nâng cấp đường nông thôn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Với mong muốn người d&acirc;n c&oacute; được con đường đi lại thuận tiện, an to&agrave;n,</em><em> tại x&atilde; Hiệp Phước huyện Nh&agrave; B&egrave;, hơn 50 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh </em><em>ĐH Mở TP.HCM, ĐH Ngoại thương cơ sở 2</em><em>, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n X&atilde; Đo&agrave;nv&agrave; c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện quốc tế Malaysia đ&atilde; </em><em>c&ugrave;ng chung tay </em><em>thực hiện b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm 1148. </em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với tinh thần nhiệt huyết, qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc của c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh được phối hợp một c&aacute;ch nhịp nh&agrave;ng từ việc đổ đất l&agrave;m nền, x&uacute;c c&aacute;t, đ&aacute; v&agrave;o th&ugrave;ng đến trộn xi măng. Dẫu c&ocirc;ng việc c&oacute; phần cực nhọc v&agrave; thời tiết gay gắt, tr&ecirc;n những gương mặt lấm lem b&ugrave;n đất, mồ h&ocirc;i vẫn kh&ocirc;ng thiếu đi những nụ cười.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Saranyah Devi &ndash; t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n quốc tế Malaysia chia sẻ: &ldquo;Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh l&agrave; một chiến dịch rất bổ &iacute;ch đối với sinh vi&ecirc;n. Khi tham gia c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện tại đất nước Việt Namm&igrave;nh cảm thấy rất vui v&igrave; được thực hiện c&aacute;c hoạt động chung với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Ngo&agrave;i ra, khi tham gia chiến dịch m&igrave;nh c&ograve;n học được c&aacute;ch kết nối &ldquo;teamwork&rdquo; với nhau. Kh&ocirc;ng những thế, m&igrave;nh c&ograve;n quen được nhiều bạn mới v&agrave; học hỏi th&ecirc;m được nhiều về văn h&oacute;a của d&acirc;n tộc Việt Nam nữa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31188/IMG_3666.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31188/IMG_3613.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">D&ugrave; thời tiết c&oacute; bất lợi nhưng c&aacute;c bạn chiến sĩ vẫn hăng h&aacute;i cải tạo, n&acirc;ng cấp tuyến đường.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với &yacute; nghĩa hết sức to lớn l&agrave; g&oacute;p phần thay đổi diện mạo n&ocirc;ng th&ocirc;n, đem lại những con đường an to&agrave;n cho người d&acirc;n, hoạt động b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a những tuyến hẻm đ&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng được hưởng ứng, lan rộng v&agrave; thu h&uacute;t sự tham gia t&iacute;ch cực của c&aacute;c bạn chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh. Trần Thị B&iacute;ch Phương (ĐH Mở TP.HCM) chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 2 m&igrave;nh tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; cả việc l&agrave;m đường. Năm ngo&aacute;i m&igrave;nh cũng tham gia hoạt động b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm ở địa b&agrave;n x&atilde; Hiệp Phước n&agrave;y. Từ nhỏ chỉ thấy ở nh&agrave; ba m&igrave;nh l&agrave;m chứ chưa được trải qua cảm gi&aacute;c tự tay x&acirc;y dựng một con đường, n&ecirc;n cả hai lần tham gia m&igrave;nh đều cảm thấy vui v&agrave; h&agrave;o hứng d&ugrave; c&ocirc;ng việc c&oacute; hơi nặng nhọc. D&ugrave; h&egrave; n&agrave;y m&igrave;nh đang bận thực tập nhưng m&igrave;nh vẫn quyết định sắp xếp thời gian để tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh, g&oacute;p một phần sức nhỏ của m&igrave;nh cho x&atilde; hội&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Con hẻm 1148 đ&atilde; dần dần được b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a trong sự chờ mong của tất cả mọi người. Một con đường thấm đượm nghĩa t&igrave;nh, gửi gắm trong đ&oacute; l&agrave; tấm l&ograve;ng, sự nhiệt huyết của sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện quốc tế v&agrave; Việt Nam, sự mong ước v&agrave; cả niềm vui của người d&acirc;n khi nh&igrave;n con đường mới dần được h&igrave;nh th&agrave;nh. N&oacute; thể hiện qua những nụ cười của chiến sĩ, bằng lời hỏi thăm, dĩa b&aacute;nh, ly nước chanh m&agrave; những c&ocirc;, ch&uacute; sinh sống tại đ&acirc;y mang ra cho c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Nguyễn Thị Thu Nga (x&atilde; Hiệp Phước) chia sẻ: &ldquo;C&ocirc; rất vui khi được chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh gi&uacute;p sức l&agrave;m con đường n&agrave;y. L&uacute;c trước mỗi lần mưa xuống l&agrave; con đường ngập nước nặng, xe cộ đi lại v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn. C&ocirc; thấy mấy đứa rất nhiệt t&igrave;nh, vui vẻ, t&iacute;ch cực, l&agrave;m hết việc mới th&ocirc;i. C&oacute; h&ocirc;m mấy đứa c&ograve;n l&agrave;m tới 7 giờ tối để kịp tiến độ x&acirc;y dựng con đường&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau nhiều ng&agrave;y thi c&ocirc;ng, một con đường bằng phẳng, sạch đẹp lại đang dần được ho&agrave;n thiện ở v&ugrave;ng qu&ecirc; ngoại th&agrave;nh, gi&uacute;p người d&acirc;n an t&acirc;m, đi lại dễ d&agrave;ng hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỆ MẪN &ndash; YẾN THANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;