Đội Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối ng&agrave;y 6/7, Đội C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố tổ chức Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2024 tại Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37104/DSC00238.jpg" style="height:338px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng c&aacute;c Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Đội C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự Lễ ra qu&acirc;n c&oacute; chị Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2024; anh Mai Hữu T&acirc;m &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Trưởng Ban Mặt trận &ndash; ANQP &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; anh Nguyễn C&ocirc;ng Hằng &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố; Nh&agrave; b&aacute;o Trần Th&aacute;i &Yacute; Linh &ndash; B&aacute;o Người Lao động; chị Y Hồng Đ&agrave;o &ndash; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Nha khoa YSimles.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Việc ch&uacute;ng ta đi đến c&aacute;c mặt trận, c&aacute;c bạn l&agrave; những người đại diện cho h&igrave;nh ảnh của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c bạn sẽ l&agrave; những người lan tỏa những h&igrave;nh ảnh của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đến người d&acirc;n c&aacute;c địa phương, người d&acirc;n cảm nhận như thế n&agrave;o về thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh điều đ&oacute; phụ thuộc một phần rất lớn v&agrave;o c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện của Đội C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&rdquo; Chị Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2024 chia sẻ tại Lễ ra qu&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37104/DSC00132.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chị Trần Thu H&agrave; ph&aacute;t biểu tại Lễ ra qu&acirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị Trần Thu H&agrave; cũng khẳng định&nbsp;rằng sau chặng đường đầy &yacute; nghĩa, c&aacute;c bạn chiến sĩ sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng gắn kết từ đ&oacute; c&oacute; th&ecirc;m t&igrave;nh cảm với Đội C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện của Thanh ni&ecirc;n, Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37104/DSC00212.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh V&otilde; Ph&uacute;c B&igrave;nh - Đội trưởng Đội C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Đội C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm 2024 đại diện Ban Chỉ huy&nbsp;ph&aacute;t biểu ra qu&acirc;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ, Đội C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; nhận c&aacute;c phần qu&agrave;, suất học bổng c&ugrave;ng với 300 l&aacute; cờ Tổ quốc. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; sự hỗ trợ về mặt vật chất m&agrave; c&ograve;n l&agrave; lời động vi&ecirc;n tinh thần,&nbsp;kh&iacute;ch lệ người d&acirc;n địa phương c&ugrave;ng vượt qua kh&oacute; khăn v&agrave; ph&aacute;t triển.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37104/DSC00218.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Anh V&otilde; Quốc B&igrave;nh đại diện Đội C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;tiếp nhận những bảng trao tượng trưng từ c&aacute;c đơn vị hỗ trợ đồng h&agrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với tinh thần &ldquo;Ở d&acirc;n thương, l&agrave;m d&acirc;n tin, đi d&acirc;n nhớ&rdquo;, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh của Đội C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm nay hứa hẹn sẽ c&oacute; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, hoạt động &yacute; nghĩa, thiết thực cho người d&acirc;n c&aacute;c địa phương Gia Lai, B&igrave;nh Thuận, Ninh Thuận.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37104/DSC00117.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng t&acirc;m trong Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2024 của Đội C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37104/DSC00241.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện với tinh thần phấn khởi tại Lễ ra qu&acirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHẤN HẢI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;