Chiến sĩ tình nguyện cải tạo cảnh quan kênh rạch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại rạch B&agrave; Mi&ecirc;ng, quận G&ograve; Vấp, hơn 300 chiến sĩ đến từ c&aacute;c đơn vị ĐH Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, HV C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố, ĐH Mở, ĐH S&agrave;i G&ograve;n, ĐH Văn Lang, ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quận G&ograve; Vấp t&iacute;ch cực tham gia khơi th&ocirc;ng rạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; m&ugrave;i h&ocirc;i từ tuyến rạch kh&aacute; nặng nhưng c&aacute;c bạn chiến sĩ vẫn cố gắng, kh&ocirc;ng ngại dơ hay b&ugrave;n đen, tất cả đều hồ hởi k&eacute;o lục b&igrave;nh, chuyển lục b&igrave;nh ra xe r&aacute;c bằng sọt tre. Bạn Nguyễn Thị Ngọc &Aacute;nh &ndash; sinh vi&ecirc;n năm 3, trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n chia sẻ: &ldquo;Đội h&igrave;nh của ch&uacute;ng em xuống địa b&agrave;n rất sớm, trước 7g ch&uacute;ng em đ&atilde; c&oacute; mặt tại tuyến rạch n&agrave;y. Năm nay l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n em tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh, em cảm thấy kh&aacute; l&agrave; vui, c&aacute;c bạn l&agrave;m việc c&ugrave;ng nhau, tr&ograve; chuyện rất th&acirc;n t&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31097/IMG_0285.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn nữ hăng h&aacute;i tham gia khơi th&ocirc;ng c&aacute;c d&ograve;ng k&ecirc;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng t&aacute;c dọn vệ sinh tr&ecirc;n to&agrave;n tuyến rạch diễn ra nhanh ch&oacute;ng, hồ hởi. Một số khu vực kh&aacute;c của tuyến rạch, c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh được sự hỗ trợ đắc lực của c&aacute;c chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh. Tất cả kết hợp với nhau, người c&agrave;o, người hốt, người di chuyển r&aacute;c l&ecirc;n xe chuyển đến b&atilde;i r&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại khu vực rạch Cầu Đ&uacute;c Nhỏ, quận Thủ Đức, kh&ocirc;ng kh&iacute; dọn rạch kh&ocirc;ng k&eacute;m phần s&ocirc;i nổi. Tất cả chiến sĩ được trang bị c&agrave;o ba chấu, sọt tre, găng tay, khẩu trang để hỗ trợ việc k&eacute;o lục b&igrave;nh, r&aacute;c thải. L&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; v&oacute;c d&aacute;ng nhỏ nhắn nhưng bạn Huỳnh Thị Mỹ Thảo &ndash; Sinh vi&ecirc;n năm 1, trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng ngần ngại b&ugrave;n dơ, hăng h&aacute;i tham gia dọn rạch c&ugrave;ng c&aacute;c bạn chiến sĩ kh&aacute;c. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Thảo tham gia chiến dịch, Thảo n&oacute;i: &ldquo;Em đi t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh thấy vui lắm. Mục đ&iacute;ch ch&iacute;nh em đi l&agrave;m để l&agrave;m việc v&igrave; cộng đồng. S&aacute;ng giờ em thấy mấy bạn nam cực hơn em nhiều lắm, phải k&eacute;o lục b&igrave;nh từ dưới k&ecirc;nh l&ecirc;n n&ecirc;n thấy vậy em cũng chẳng ngại dơ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31097/IMG_3572.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31097/IMG_3574.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Niềm vui đến với c&aacute;c chiến sĩ chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2018 v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy Thủ Đức, đ&atilde; đến thăm hỏi, động vi&ecirc;n v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c đội h&igrave;nh tại tuyến rạch n&agrave;y.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH TUẤN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;