Hành trình cảm xúc của các đại biểu TNTT làm theo lời Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 10.6, c&aacute;c đại biểu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c khu vực trường học đ&atilde; gh&eacute; thăm c&aacute;c em thiếu nhi tại Trung t&acirc;m Chăm s&oacute;c bảo trợ trẻ em G&ograve; Vấp.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30879/5D3_0457.jpg" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trung t&acirc;m hiện đang nu&ocirc;i dưỡng h&agrave;ng trăm em mồ c&ocirc;i, khuyết tật. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c em được sắp xếp ở c&aacute;c khoa kh&aacute;c nhau, t&ugrave;y theo độ tuổi v&agrave; sức khỏe, từ c&aacute;c em nhỏ đến những em đ&atilde; trưởng th&agrave;nh, mỗi em c&oacute; một chế độ chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng kh&aacute;c nhau. Tuy nhi&ecirc;n, tất cả c&aacute;c em đều c&oacute; một điểm chung l&agrave; thiếu t&igrave;nh y&ecirc;u thương của bố mẹ, người th&acirc;n v&agrave; bị khuyết tật ngay từ nhỏ, bị liệt hoặc bại n&atilde;o,&hellip;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">D&ugrave; kh&ocirc;ng l&agrave;nh lặn về thể chất, c&aacute;c em nhỏ lại sở hữu nhiều t&agrave;i năng kh&aacute;c như nhảy m&uacute;a, h&aacute;t. C&aacute;c bạn đ&atilde; tr&igrave;nh diễn nhiều tiết mục văn nghệ để gửi tặng đo&agrave;n đại biểu.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại biểu Nguyễn Ngọc Đăng Khoa (ĐH Kinh tế) chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh cảm thấy đ&acirc;y l&agrave; một h&agrave;nh tr&igrave;nh rất &yacute; nghĩa. C&aacute;c em c&oacute; một nghị lực rất phi thường, d&ugrave; chịu nhiều mất m&aacute;t, c&aacute;c em vẫn nỗ lực sống, vẫn vui cười, h&aacute;t h&ograve;. Bản th&acirc;n m&igrave;nh l&agrave;nh lặn th&igrave; c&agrave;ng phải cố gắng hơn nữa đế trở th&agrave;nh một thanh ni&ecirc;n c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; lắng nghe v&agrave; chia sẻ những c&acirc;u chuyện về c&aacute;c trẻ em tại đ&acirc;y. Đồng thời, vui chơi, tham gia biểu diễn c&aacute;c tiết mục văn nghệ, tặng qu&agrave;, sữa, bong b&oacute;ng, b&aacute;nh kẹo cho c&aacute;c em. 30 đại biểu cũng đến c&aacute;c ph&ograve;ng, khoa để thăm hỏi c&aacute;c em bị bệnh nặng, kh&ocirc;ng thể di chuyển xuống s&acirc;n chơi.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Ch&ugrave;m ảnh do ph&oacute;ng vi&ecirc;n ghi nhận:</span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30879/5D3_0226.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30879/5D3_0348.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30879/5D3_0192.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30879/5D3_0213.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30879/5D3_0476.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">N&oacute;i về cảm x&uacute;c khi tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh, đại biểu H&agrave; Thanh Đạt (B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường Y Khoa Phạm Ngọc Thạch) cho hay : &ldquo;Điều đọng lại trong m&igrave;nh ở chuyến đi n&agrave;y kh&ocirc;ng phải c&aacute;c em thiếu nhi m&agrave; l&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc;. C&oacute; những người rất trẻ nhưng đ&atilde; gắn b&oacute; với c&ocirc;ng việc chăm s&oacute;c trẻ. Một c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi sự ki&ecirc;n nhẫn, đam m&ecirc; v&agrave; phải thực sự y&ecirc;u thương c&aacute;c em. Họ gần như d&agrave;nh cả tuổi trẻ của m&igrave;nh ở trung t&acirc;m, đ&oacute; l&agrave; điều m&igrave;nh trăn trở&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">&Yacute; NHUNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;