Đề thi đợt 1 cuộc thi “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với Pháp luật”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm hưởng ứng Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam &ndash; ng&agrave;y 9/11 năm 2016, Ban Bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức cuộc thi trực tuyến &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với ph&aacute;p luật&rdquo; năm 2016. Bắt đầu từ 9 giờ s&aacute;ng nay 18/11, bạn c&oacute; thể tải đề thi v&agrave; tham gia l&agrave;m b&agrave;i tại nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi sẽ chia th&agrave;nh 4 đợt. V&agrave; đợt thi đầu ti&ecirc;n bắt đầu từ 09g00 ng&agrave;y 18/11/2016&nbsp;đến 09g00 ng&agrave;y 23/11/2016.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave;i thi gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử <a href="mailto:website.thanhdoan@tphcm.gov.vn">website.thanhdoan@tphcm.gov.vn</a>, ghi r&otilde; ti&ecirc;u đề: <strong>Tham gia Cuộc thi trực tuyến &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với Ph&aacute;p luật&rdquo; năm 2016 đợt&hellip;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh tải đề thi <a href="https://drive.google.com/file/d/0B7Wrg9LoT8Zodml1bGZLLV82TGs/view?usp=sharing"><u><strong>tại đ&acirc;y</strong></u></a> v&agrave; l&agrave;m trực tiếp phần thi tr&ecirc;n mẫu đ&iacute;nh k&egrave;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thể lệ cuộc thi xem<a href="https://drive.google.com/file/d/0B7Wrg9LoT8ZoX1JjRWgwU3RpeTA/view?usp=sharing"><strong><u> tại đ&acirc;y</u>.</strong></a></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>BBT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;