Thư viện đề tài Eureka đến trường ĐH, CĐ

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Th&#432; vi&#7879;n &#273;&#7873; tài Eureka &#273;&#7871;n tr&#432;&#7901;n</title> </head> <body> <div class="row title"> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Th&#432; vi&#7879;n &#273;&#7873; tài Eureka &#273;&#7871;n tr&#432;&#7901;ng &#272;H, C&#272; </font></b></p> <div style="float: right; width: 169px; height: 38px"> <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><img border="0" src="eureka.jpg" width="220" height="165"></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> <span style="font-size: 10pt; color: #808080; font-family: Arial; font-style: italic"> Sinh viên Tr&#432;&#7901;ng &#272;H Hùng V&#432;&#417;ng tham kh&#7843;o &#273;&#7873; tài khoa h&#7885;c</span></td> </tr> </table> </div> </div> <div class="row"> <h1 class="sapo" align="justify"><span style="font-weight: 400"> <font face="Arial" size="2">Ngày 25-3, Trung tâm Phát tri&#7875;n Khoa h&#7885;c và Công ngh&#7879; tr&#7867; (Thành &#273;oàn TPHCM) &#273;ã khai m&#7841;c ch&#432;&#417;ng trình &#273;&#432;a th&#432; vi&#7879;n &#273;&#7873; tài Eureka &#273;&#7871;n các tr&#432;&#7901;ng &#272;H, C&#272; t&#7841;i TPHCM. &#272;ây là l&#7847;n &#273;&#7847;u tiên ch&#432;&#417;ng trình &#273;&#432;&#7907;c t&#7893; ch&#7913;c, nh&#7857;m t&#7841;o &#273;i&#7873;u ki&#7879;n cho sinh viên, h&#7885;c sinh ti&#7871;p c&#7853;n tr&#7921;c ti&#7871;p nh&#7919;ng công trình nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c &#273;ã &#273;&#7841;t gi&#7843;i cao; khuy&#7871;n khích tinh th&#7847;n h&#7885;c t&#7853;p, ham mê sáng t&#7841;o nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c cho sinh viên.</font></span></h1> </div> <div class="row detail"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt" align="justify"> <font face="Arial" size="2">Sinh viên có th&#7875; tham kh&#7843;o 1.500 &#273;&#7873; tài thu&#7897;c 7 l&#297;nh v&#7921;c: kinh t&#7871;, xã h&#7897;i, t&#7921; nhiên, pháp lý, k&#7929; thu&#7853;t, công ngh&#7879;, y d&#432;&#7907;c. L&#7883;ch ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7909; th&#7875; t&#7841;i các tr&#432;&#7901;ng nh&#432; sau: Tr&#432;&#7901;ng &#272;H Hùng V&#432;&#417;ng t&#7915; ngày 24 &#273;&#7871;n h&#7871;t<span style>&nbsp; </span>25-3; Tr&#432;&#7901;ng &#272;H H&#7891;ng Bàng t&#7915; ngày 26 &#273;&#7871;n h&#7871;t 28-3; Tr&#432;&#7901;ng &#272;H Tôn &#272;&#7913;c Th&#7855;ng t&#7915; ngày 30-3 &#273;&#7871;n h&#7871;t<span style>&nbsp; </span>1-4.<span style>&nbsp; </span>D&#7883;p này, Thành &#273;oàn TPHCM công b&#7889; tri&#7875;n khai gi&#7843;i th&#432;&#7903;ng Eureka l&#7847;n 11-2009 và ch&#432;&#417;ng trình V&#432;&#7901;n &#432;&#417;m sáng t&#7841;o khoa h&#7885;c công ngh&#7879; tr&#7867; l&#7847;n th&#7913; 14-2009 dành cho gi&#7843;ng viên tr&#7867; nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><br> &nbsp;</font></div> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;