Thư viện đề tài Eureka đến trường ĐH, CĐ

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Th&#432; vi&#7879;n &#273;&#7873; tài Eureka &#273;&#7871;n tr&#432;&#7901;n</title> </head> <body> <div class="row title"> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Th&#432; vi&#7879;n &#273;&#7873; tài Eureka &#273;&#7871;n tr&#432;&#7901;ng &#272;H, C&#272; </font></b></p> <div style="float: right; width: 169px; height: 38px"> <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><img border="0" src="eureka.jpg" width="220" height="165"></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> <span style="font-size: 10pt; color: #808080; font-family: Arial; font-style: italic"> Sinh viên Tr&#432;&#7901;ng &#272;H Hùng V&#432;&#417;ng tham kh&#7843;o &#273;&#7873; tài khoa h&#7885;c</span></td> </tr> </table> </div> </div> <div class="row"> <h1 class="sapo" align="justify"><span style="font-weight: 400"> <font face="Arial" size="2">Ngày 25-3, Trung tâm Phát tri&#7875;n Khoa h&#7885;c và Công ngh&#7879; tr&#7867; (Thành &#273;oàn TPHCM) &#273;ã khai m&#7841;c ch&#432;&#417;ng trình &#273;&#432;a th&#432; vi&#7879;n &#273;&#7873; tài Eureka &#273;&#7871;n các tr&#432;&#7901;ng &#272;H, C&#272; t&#7841;i TPHCM. &#272;ây là l&#7847;n &#273;&#7847;u tiên ch&#432;&#417;ng trình &#273;&#432;&#7907;c t&#7893; ch&#7913;c, nh&#7857;m t&#7841;o &#273;i&#7873;u ki&#7879;n cho sinh viên, h&#7885;c sinh ti&#7871;p c&#7853;n tr&#7921;c ti&#7871;p nh&#7919;ng công trình nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c &#273;ã &#273;&#7841;t gi&#7843;i cao; khuy&#7871;n khích tinh th&#7847;n h&#7885;c t&#7853;p, ham mê sáng t&#7841;o nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c cho sinh viên.</font></span></h1> </div> <div class="row detail"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt" align="justify"> <font face="Arial" size="2">Sinh viên có th&#7875; tham kh&#7843;o 1.500 &#273;&#7873; tài thu&#7897;c 7 l&#297;nh v&#7921;c: kinh t&#7871;, xã h&#7897;i, t&#7921; nhiên, pháp lý, k&#7929; thu&#7853;t, công ngh&#7879;, y d&#432;&#7907;c. L&#7883;ch ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7909; th&#7875; t&#7841;i các tr&#432;&#7901;ng nh&#432; sau: Tr&#432;&#7901;ng &#272;H Hùng V&#432;&#417;ng t&#7915; ngày 24 &#273;&#7871;n h&#7871;t<span style>&nbsp; </span>25-3; Tr&#432;&#7901;ng &#272;H H&#7891;ng Bàng t&#7915; ngày 26 &#273;&#7871;n h&#7871;t 28-3; Tr&#432;&#7901;ng &#272;H Tôn &#272;&#7913;c Th&#7855;ng t&#7915; ngày 30-3 &#273;&#7871;n h&#7871;t<span style>&nbsp; </span>1-4.<span style>&nbsp; </span>D&#7883;p này, Thành &#273;oàn TPHCM công b&#7889; tri&#7875;n khai gi&#7843;i th&#432;&#7903;ng Eureka l&#7847;n 11-2009 và ch&#432;&#417;ng trình V&#432;&#7901;n &#432;&#417;m sáng t&#7841;o khoa h&#7885;c công ngh&#7879; tr&#7867; l&#7847;n th&#7913; 14-2009 dành cho gi&#7843;ng viên tr&#7867; nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><br> &nbsp;</font></div> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;