Quận Bình Tân: Công trình măng non chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Ng&agrave;y 14/6/2024, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội LHTN Việt Nam Quận &ndash; Hội đồng Đội &ndash; Nh&agrave; thiếu Nhi Quận B&igrave;nh T&acirc;n tổ chức trao tặng 70 chiếc xe đạp đến cho đội vi&ecirc;n, học sinh tại tỉnh Điện Bi&ecirc;n.</strong></p> <p style="text-align:justify">Nhằm đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, vận động, n&acirc;ng cao nhận thức cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh về tinh thần y&ecirc;u nước, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu nhi với phương ch&acirc;m tất cả &quot;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&quot;. Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội LHTN Việt Nam Quận &ndash; Hội đồng Đội &ndash; Nh&agrave; thiếu Nhi Quận B&igrave;nh T&acirc;n ph&aacute;t động hội thu &quot;56 ng&agrave;y tăng gia nu&ocirc;i heo đất&quot; nhằm chăm lo thiếu nhi kh&oacute; khăn tỉnh Điện Bi&ecirc;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37074/14062024%20(2).jpg" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">S&aacute;ng ng&agrave;y 14/6/2024, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội LHTN Việt Nam Quận &ndash; Hội đồng Đội &ndash; Nh&agrave; thiếu Nhi Quận B&igrave;nh T&acirc;n tổ chức trao tặng 70 chiếc xe đạp đến cho đội vi&ecirc;n, học sinh kh&oacute; khăn tại tỉnh Điện Bi&ecirc;n với tổng trị gi&aacute; 119.000.000 triệu đồng. V&agrave; tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ Việt Nam&rdquo; trong H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam&quot; năm 2024 do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức với tổng trị gi&aacute; 22.000.000 đồng.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37074/14062024%20(1).jpg" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh l&agrave; sự sẻ chia, mang y&ecirc;u thương đến với c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh tỉnh Điện Bi&ecirc;n l&agrave; t&igrave;nh cảm v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của to&agrave;n x&atilde; hội đối với c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. Đồng thời thể hiện tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức đo&agrave;n, hội, đội quận B&igrave;nh T&acirc;n v&agrave; cộng đồng x&atilde; hội nhằm chăm lo, gi&aacute;o dục v&agrave; bảo vệ trẻ em.</p> <p style="text-align: right;"><strong>ĐAN KHANH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;