[Tin ảnh] - Quận 8 tuyên truyền phòng, chống tác hại ma túy cho chiến sĩ tình nguyện Hoa Phượng Đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 16-6, Ban Chỉ huy c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; quận 8 tổ chức chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống t&aacute;c hại ma t&uacute;y cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ tại trường THPT V&otilde; Văn Kiệt.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37070/5c08c20c4831eb6fb22012.jpg" style="height:480px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37070/eac816d59ce83fb666f914.jpg" style="height:480px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống t&aacute;c hại ma t&uacute;y cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ tại trường THPT V&otilde; Văn Kiệt</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Chương tr&igrave;nh nhằm ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố trong tham gia phong tr&agrave;o to&agrave;n d&acirc;n bảo vệ an ninh Tổ quốc, xung k&iacute;ch ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội, hưởng ứng Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện xung k&iacute;ch ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội&rdquo; v&agrave; c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y, Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y (26/6) năm 2024.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37070/f3aa7246f87b5b25026a11.jpg" style="height:451px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Inforgraphic truy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống t&aacute;c hại của ma t&uacute;y</span></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37070/76d7aed024ed87b3defc10.jpg" style="height:480px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(8, 28, 54); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Huy Long - B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Huy Long - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng đỏ quận 8 b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề&nbsp;</span>tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống t&aacute;c hại ma t&uacute;y cho c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng đỏ.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37070/a33287270d1aae44f70b8.jpg" style="height:480px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37070/e6d16036ea0b4955101a13.jpg" style="height:480px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng đỏ t&iacute;ch cực, s&ocirc;i nổi tại buổi tuy&ecirc;n truyền&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&Iacute;CH THẢO - XU&Acirc;N PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;