Quận Bình Tân: Diễn đàn "Phát huy vai trò của thanh niên trong việc phòng chống ma túy" hưởng ứng hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Đại &uacute;y Nguyễn Minh Tiến - B&iacute; thư Đo&agrave;n Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố; đ/c Phạm Ho&agrave;ng Tr&acirc;n -&nbsp;Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận uỷ; đ/c Phạm Thị Thanh V&acirc;n - Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tại Quận; đ/c Huỳnh Văn Phẩm -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận; Thiếu t&aacute; Nguyễn Thanh Ba - Đội ph&oacute; Đội Ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y C&ocirc;ng an Quận c&ugrave;ng hơn 200 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37069/16062024%20(2).jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p>Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đ&atilde; được xem 01 đoạn phim ngắn &ldquo;Nguy cơ ma t&uacute;y x&acirc;m nhập v&agrave;o giới trẻ v&agrave; học đường&rdquo;, được lắng nghe Thượng &uacute;y Nguyễn Hồng Qu&acirc;n - Tổ ph&oacute; Tổ Tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật về ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an Quận triển khai chuy&ecirc;n đề &ldquo;Nhận biết c&aacute;c loại h&igrave;nh ma t&uacute;y mới v&agrave; thủ đoạn mới trong trường học v&agrave; nh&agrave; trọ&rdquo;.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37069/16062024%20(1).jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Diễn đ&agrave;n &ldquo;Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong việc ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y&rdquo; đ&atilde; ghi nhận được hơn 20 &yacute; kiến xoay quanh những giải ph&aacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống ma tu&yacute; trong giới trẻ n&oacute;i chung v&agrave; trong học đường n&oacute;i ri&ecirc;ng.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37069/16062024%20(6).jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p>Diễn đ&agrave;n được tổ chức nhằm b&ocirc;̀i dưỡng ki&ecirc;́n thức v&ecirc;̀ phòng, ch&ocirc;́ng tác hại của ma tuý cho đoàn vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi ý nghĩa của vi&ecirc;̣c đ&acirc;̉y lùi t&ecirc;̣ nạn trong thời kỳ hi&ecirc;̣n nay. Đ&ocirc;̀ng thời góp ph&acirc;̀n ph&ocirc;̉ c&acirc;̣p, thúc đ&acirc;̉y, h&ocirc;̃ trợ đoàn vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi n&acirc;ng cao nh&acirc;̣n thức v&ecirc;̀ tác hại của ma tuý, chất k&iacute;ch th&iacute;ch và tích cực đ&acirc;̉y lùi các t&ecirc;̣ nạn xã h&ocirc;̣i trong đời s&ocirc;́ng.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;