[Tin ảnh] Sức sống hoạt động cơ sở từ những ngày thứ Bảy tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sức sống cơ sở từ c&aacute;c hoạt động cao điểm &ldquo;Ng&agrave;y thứ Bảy t&igrave;nh nguyện&rdquo; trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh được thể hiện qua tinh thần t&igrave;nh nguyện của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ hỗ trợ Nh&acirc;n d&acirc;n về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; c&aacute;c hoạt động xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong của tuổi trẻ trong việc ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ hỗ trợ Nh&acirc;n d&acirc;n, trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 20224, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; xung k&iacute;ch tham gia c&aacute;c phần việc &yacute; nghĩa g&oacute;p phần cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh; hướng dẫn người d&acirc;n sử dụng dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến v&agrave; c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tại c&aacute;c cơ quan, đơn vị tr&ecirc;n địa b&agrave;n, g&oacute;p phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về th&iacute; điểm một số cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển TP. Hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c hoạt động thiết thực tr&ecirc;n đ&atilde; g&oacute;p phần x&acirc;y phần dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36952/ho%20tro%20thu%20tuc%20hanh%20chinh%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hỗ trợ Nh&acirc;n d&acirc;n thực hiện thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36952/ho%20tro%20thu%20tuc%20hanh%20chinh%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hỗ trợ Nh&acirc;n d&acirc;n thực hiện thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh</em></span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36952/ho%20tro%20thu%20tuc%20hanh%20chinh%204.jpg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hỗ trợ Nh&acirc;n d&acirc;n thực hiện thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh</em></span></span></p> </div> <p style="text-align:justify">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; ph&aacute;t huy tinh thần &quot;xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&quot;, thực hiện c&aacute;c phần việc v&igrave; x&atilde; hội, phục vụ Nh&acirc;n d&acirc;n như vẽ tranh tường cổ động tại c&aacute;c tuyến hẻm, thực hiện x&acirc;y dựng nh&agrave; t&igrave;nh thương, trung t&acirc;m học tập cộng đồng, tư vấn v&agrave; kh&aacute;m sức khỏe miễn ph&iacute; cho người d&acirc;n..., g&oacute;p phần lan tỏa h&igrave;nh ảnh &aacute;o xanh t&igrave;nh nguyện tốt đẹp&nbsp;của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36952/son%20ve%20tranh%20tuong%203.jpg" style="height:385px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố vẽ tranh tường tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36952/khanh%20thanh%20nha%20tinh%20thuong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; kh&aacute;nh th&agrave;nh nh&agrave; học tập cộng đồng cho đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Chăm tại Phường 21, Quận B&igrave;nh Thạnh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36952/kham%20va%20tu%20van%20suc%20khoe.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Y, b&aacute;c sĩ trẻ huyện Cần Giờ thực hiện kh&aacute;m v&agrave; tư vấn sức khỏe miễn ph&iacute; cho người cao tuổi</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36952/khu%20tro%20xanh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện tham gia bảo vệ m&ocirc;i trường, thực hiện bảo quản pin đ&uacute;ng c&aacute;ch</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">THẠCH ANH</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;