Tân Phú: Ngày chủ nhật xanh lần thứ 151 năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Gắn với kỷ niệm 30 năm triển khai c&aacute;c ng&agrave;y chủ nhật xanh của Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố (1994 - 2023) v&agrave; hưởng ứng chương tr&igrave;nh &quot;Clean up the world&quot; - &quot;L&agrave;m cho thế giới sạch hơn&quot; năm 2023</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36467/1.jpg" style="height:450px; width:600px" type="image" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:10px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Tiệp - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội quận ph&aacute;t động Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 151 gắn với kỷ niệm 30 năm triển khai c&aacute;c Ng&agrave;y chủ nhật xanh của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố (1994 - 2023) v&agrave; hưởng ứng chương tr&igrave;nh &ldquo;Clean up the world&rdquo; - &ldquo;L&agrave;m cho thế giới sạch hơn&rdquo;</em></span></p> <p>Nhằm ph&aacute;t động trong Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n c&ugrave;ng đăng k&yacute; tham gia c&aacute;c hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường, cải tạo điểm đen, x&acirc;y dựng c&aacute;c g&oacute;c phố, khu&ocirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng sở, nơi l&agrave;m việc xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp &ndash; th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường; x&acirc;y dựng khu phố, ấp &ldquo;An to&agrave;n &ndash; Sạch đẹp &ndash; Văn Minh &ndash; Nghĩa t&igrave;nh (phong tr&agrave;o AST)</p> <p>S&aacute;ng ng&agrave;y 17/9/2023, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; tổ chức Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 151 gắn với kỷ niệm 30 năm triển khai c&aacute;c Ng&agrave;y chủ nhật xanh của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố (1994 - 2023) v&agrave; hưởng ứng chương tr&igrave;nh &ldquo;Clean up the world&rdquo; - &ldquo;L&agrave;m cho thế giới sạch hơn&rdquo; năm 2023 với c&aacute;c nội dung:</p> <p>Thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Chung cư xanh&rdquo; tại Chung cư T&acirc;n Hương Tower. Tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Tiệp - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội quận đ&atilde; ph&aacute;t động Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 151 gắn với kỷ niệm 30 năm triển khai c&aacute;c Ng&agrave;y chủ nhật xanh của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố (1994 - 2023) v&agrave; hưởng ứng chương tr&igrave;nh &ldquo;Clean up the world&rdquo; - &ldquo;L&agrave;m cho thế giới sạch hơn&rdquo; năm 2023. Qua đ&oacute; thu h&uacute;t hơn 80 lượt tham gia của Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n với c&aacute;c nội dung hấp dẫn như: Tuy&ecirc;n truyền, vận động người d&acirc;n thực hiện c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; x&acirc;y dựng Chung cư Văn minh &ndash; Sạch đẹp &ndash; An to&agrave;n; Tuy&ecirc;n truyền, hướng dẫn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; kỹ năng tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; sự cố ch&aacute;y tại chung cư; Tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Đổi r&aacute;c lấy qu&agrave;&rdquo; với sự hưởng ứng s&ocirc;i nổi đến từ Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường.</p> <p style="text-align: center;"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36467/5.jpg" style="height:450px; width:600px" type="image" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tuy&ecirc;n truyền, hướng dẫn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; kỹ năng tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; sự cố ch&aacute;y tại chung cư</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;">Thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Phi&ecirc;n chợ xanh&rdquo; tại khu vực chợ T&acirc;n Ph&uacute; 1 với c&aacute;c nội dung: Tuy&ecirc;n truyền ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn. Vận động tiểu thương ưu ti&ecirc;n sử dụng bao b&igrave; l&agrave;m từ nhựa ph&acirc;n hủy sinh học, nhựa t&aacute;i chế; Tổ chức Phi&ecirc;n chợ xanh, đổi r&aacute;c thải nhựa, nguy hại lấy qu&agrave;, qua đ&oacute; thu gom hơn 50kg r&aacute;c thải t&aacute;i chế, r&aacute;c thải nhựa.</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36467/8.jpg" style="height:450px; width:600px" type="image" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36467/10.jpg" style="height:450px; width:600px" type="image" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Đổi r&aacute;c lấy qu&agrave;&rdquo; tại chung cư T&acirc;n Hương Tower</span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36467/11.jpg" style="height:451px; width:600px" type="image" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36467/12.jpg" style="height:450px; width:600px" type="image" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Phi&ecirc;n chợ xanh&rdquo; tại khu vực chợ T&acirc;n Ph&uacute; 1</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TH&Ugrave;Y DUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;