Sinh viên Đại học Văn hóa Thành phố năng động, nhiệt huyết

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều&nbsp;31-5, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2025.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35902/_MG_9465.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường nhiệm kỳ 2023 - 2025 ra mắt tại Đại hội</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự Đại hội, c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, PGS. TS. Nguyễn Thế Dũng - B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; PGS. TS. L&acirc;m Nh&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; c&aacute;c thầy c&ocirc; l&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c khoa, ph&ograve;ng ban; thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c anh chị l&agrave; nguy&ecirc;n c&aacute;n bộ Hội c&aacute;c thời kỳ c&ugrave;ng với 120 đại biểu l&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n ưu t&uacute; đại diện cho 10 cơ sở Hội, C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m trực thuộc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; triển khai, cụ thể h&oacute;a v&agrave; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường lần thứ VI. Từ những kinh nghiệm r&uacute;t ra, Đại hội đ&atilde; đề ra mục ti&ecirc;u, phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p thiết thực, s&aacute;ng tạo hơn cho c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Trường giai đoạn 2023 - 2025 với khẩu hiệu h&agrave;nh động: &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Đại học Văn h&oacute;a Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Ph&aacute;t huy đạo đức - năng động - nhiệt huyết - Lấy &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; l&agrave; kim chỉ nam cho mọi h&agrave;nh động&rdquo;. Đại hội cũng đ&atilde; được lắng nghe b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng văn kiện, thảo luận v&agrave; đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Hội, thực hiện biểu quyết th&ocirc;ng qua c&aacute;c nội dung của văn kiện Đại hội tại ứng dụng &ldquo;Tuổi trẻ th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đại hội đ&atilde; hiệp thương bầu 15 đồng ch&iacute; c&oacute; đủ ti&ecirc;u chuẩn về phẩm chất v&agrave; năng lực v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a VII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 v&agrave; 03 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới. Theo đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn C&ocirc;ng Kh&aacute;nh được Hội nghị t&iacute;n nhiệm giữ chức vụ T&acirc;n Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Nguyễn Ho&agrave;ng Ph&uacute;c t&aacute;i đắc cử Ph&oacute; Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường kh&oacute;a VII, nhiệm kỳ 2023 - 2025.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, đ&atilde; c&oacute; nhiều tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu, l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng trong học tập, r&egrave;n luyện của sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường. Để ghi nhận v&agrave; biểu dương những nỗ lực đ&oacute;, Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng bằng khen cho c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35902/_MG_9551.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35902/_MG_9560 (1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể được khen thưởng tại Đại hội</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại Đại hội, PGS. TS. Nguyễn Thế Dũng - B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đ&atilde; ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng v&agrave; ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p, kết quả đạt được của Hội Sinh vi&ecirc;n trường trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đưa ra những định hướng Hội Sinh vi&ecirc;n trường cần ho&agrave;n thiện trong c&ocirc;ng t&aacute;c triển khai, bồi dưỡng tư tưởng ch&iacute;nh trị của c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Hội vừa &ldquo;hồng&rdquo; vừa &ldquo;chuy&ecirc;n&rdquo;; đẩy mạnh phong tr&agrave;o, hoạt động của tổ chức, h&agrave;nh động h&oacute;a c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u đề ra trong nhiệm kỳ mới.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35902/_MG_9487.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>PGS. TS. Nguyễn Thế Dũng - B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ugrave;ng với đ&oacute;, đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh -Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; chia sẻ tại Đại hội về những quan điểm nhằm định hướng Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ph&aacute;t triển hơn trong bối cảnh th&iacute;ch ứng, hội nhập hiện nay; theo đ&oacute; thực hiện h&oacute;a khẩu hiệu h&agrave;nh động của nhiệm kỳ mới th&ocirc;ng qua việc tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền về tổ chức Hội, phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; để khẳng định vị thế của danh hiệu cao qu&yacute; n&agrave;y cho c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Trường; ph&aacute;t huy c&aacute;c tấm gương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp Trường đến gần hơn với cấp Th&agrave;nh phố, Trung ương.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35902/_MG_9514.jpg" style="height:402px; width:600px" /></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng&nbsp;Đại hội</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đ&aacute;nh dấu sự khởi đầu mới về c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n lực l&atilde;nh đạo của như c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o&nbsp;&ldquo;X&acirc;y dựng Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam vững mạnh&quot; của Hội Sinh vi&ecirc;n Trường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đại hội ng&agrave;y c&agrave;ng khẳng định &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Đại học Văn h&oacute;a Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh -&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ph&aacute;t huy đạo đức - năng động - nhiệt huyết - Lấy &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; l&agrave; kim chỉ nam cho mọi h&agrave;nh động&rdquo;.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35902/_MG_9577.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường ĐH Văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2025</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỲNH NHƯ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;