Cột mốc đặc biệt của Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương CSII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Ng&agrave;y 27-5-2023 l&agrave; một cột mốc quan trọng, đ&aacute;nh dấu sự chuyển giao nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan, s&ocirc;i nổi của tuổi trẻ, Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với sự tham gia của 100 đại biểu ch&iacute;nh thức đại diện cho 66 cơ sở Hội.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35891/31.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường kh&oacute;a X, nhiệm kỳ 2023 - 2025 ra mắt trước Đại hội (Ảnh: Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP. HCM)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự Đại hội, c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh -&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; PGS. TS Nguyễn Thị Thu H&agrave; -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng bộ Bộ phận, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Cơ sở II; đồng ch&iacute; Phạm Văn Lực -&nbsp;B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường c&ugrave;ng c&aacute;c thầy, c&ocirc; l&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng ban. Ngo&agrave;i ra, Ban Tổ chức Đại hội cũng rất vui mừng ch&agrave;o đ&oacute;n sự tham dự của c&aacute;c đơn vị bạn kết nghĩa, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị l&agrave; nguy&ecirc;n c&aacute;n bộ Hội c&aacute;c thời kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Để đ&aacute;nh gi&aacute;, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2023, Đại hội đ&atilde; xem thước phim tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n với nhiều hoạt động v&agrave; th&agrave;nh tựu nổi bật. Đồng thời, nhận định, đ&aacute;nh gi&aacute; về kết quả triển khai, thực hiện c&aacute;c phong tr&agrave;o, hoạt động. Từ những b&agrave;i học kinh nghiệm r&uacute;t ra trong bối cảnh hiện nay, Đại hội đ&atilde; đưa ra mục ti&ecirc;u, phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Trường giai đoạn 2023 - 2025 với khẩu hiệu h&agrave;nh động: &ldquo;Ti&ecirc;n phong - S&aacute;ng tạo - Bản lĩnh - Xung k&iacute;ch - Hội nhập&rdquo;.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đại hội đ&atilde; được lắng nghe b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng văn kiện, thảo luận v&agrave; ph&aacute;t biểu tại Hội trường, thực hiện biểu quyết th&ocirc;ng qua c&aacute;c nội dung của văn kiện Đại hội th&ocirc;ng qua ứng dụng &ldquo;Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n&rdquo;, hiệp thương thống nhất Đề &aacute;n nh&acirc;n sự Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. HCM kh&oacute;a X, nhiệm kỳ 2023 - 2025 v&agrave; tiến h&agrave;nh hiệp thương bầu 21 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Trường, cụ thể đồng ch&iacute; Trần Thị Tuyết được Hội nghị t&iacute;n nhiệm giữ chức vụ T&acirc;n Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường kh&oacute;a X.&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đại hội hiệp thương bầu Đo&agrave;n đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; dự khuyết đại diện cho &ldquo;Ti&ecirc;n phong - S&aacute;ng tạo - Bản lĩnh - Xung k&iacute;ch - Hội nhập&rdquo; của sinh vi&ecirc;n trường tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đại hội cũng đ&atilde; theo d&otilde;i tham luận &ldquo;Hội Sinh vi&ecirc;n trường v&agrave; vai tr&ograve; cầu nối với doanh nghiệp&rdquo;, được tr&igrave;nh b&agrave;y bởi c&aacute;c đồng ch&iacute; V&otilde; Đan Vương &ndash; Chi hội trưởng Chi hội K60CLC5 v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Nguyễn Phương Vy &ndash; Chi hội trưởng Chi hội K60CLC2 nhằm thể hiện những nỗ lực v&agrave; th&agrave;nh quả của Hội Sinh vi&ecirc;n trường trong việc mang lại nhiều cơ hội việc l&agrave;m, ph&aacute;t triển kỹ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; định hướng nghề nghiệp cho sinh vi&ecirc;n trường. Tham luận được tr&igrave;nh b&agrave;y s&aacute;ng tạo, sinh động bằng h&igrave;nh thức s&acirc;n khấu h&oacute;a trong bối cảnh tổ chức Ng&agrave;y hội việc l&agrave;m &ndash; FTU2 Career Fair với sự hỗ trợ phối hợp diễn của c&aacute;c đồng ch&iacute; Ban Chấp h&agrave;nh Chi hội K61.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhằm cụ thể h&oacute;a những mục ti&ecirc;u, phương hướng m&agrave; Đại hội đ&atilde; đề ra, thỏa thuận hợp t&aacute;c trong c&aacute;c hoạt động giai đoạn 2023 - 2025 giữa Hội Sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. HCM với Trung t&acirc;m Anh ngữ Easy Edu c&ugrave;ng c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ ch&iacute; Minh, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội đồng Đội Quận 1, Quận B&igrave;nh Thạnh v&agrave; Huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; được k&yacute; kết dưới h&igrave;nh thức chuyển đổi số hiện đại, kỳ vọng trong tương lai gần c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện cũng như c&ocirc;ng t&aacute;c hỗ trợ thanh thiếu nhi về năng lực ngoại ngữ được n&acirc;ng cao v&agrave; đạt kết quả vượt mong đợi.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35891/19.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; V&otilde; Đan Vương v&agrave; Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Nguyễn Phương Vy tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận dưới h&igrave;nh thức s&acirc;n khấu h&oacute;a (Ảnh: Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP. HCM)</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại Đại hội, để ghi nhận biểu dương những đ&oacute;ng g&oacute;p của tập thể, c&aacute; nh&acirc;n trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng giấy khen cho tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35891/45.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc được khen thưởng&nbsp;</em></span></span><em>(Ảnh: Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP. HCM)</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội, PGS. TS Nguyễn Thị Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng bộ bộ phận, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Cơ sở II v&agrave; đồng ch&iacute;</span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Phan Tấn Anh &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;nhiệt liệt ch&uacute;c mừng v&agrave; ghi nhận những kết quả đ&atilde; đạt được của Hội Sinh vi&ecirc;n trường trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề ra những nhiệm vụ, định hướng Hội Sinh vi&ecirc;n trường cần ho&agrave;n thiện, r&uacute;t kinh nghiệm trong nhiệm kỳ để ph&aacute;t triển, biến mục ti&ecirc;u th&agrave;nh h&agrave;nh động v&agrave; đạt được c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u đề ra trong nhiệm kỳ tới.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><strong>QUỲNH NHƯ</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;