Hội Sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức thành công Đại hội lần thứ V

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y 31/5/2023, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2025.&nbsp;Đến dự Đại hội c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Trọng Nghĩa - B&iacute; thư Đo&agrave;n khối Cơ Sở Bộ C&ocirc;ng&nbsp;Thương c&ugrave;ng qu&yacute; thầy c&ocirc; trong ban gi&aacute;m hiệu v&agrave; 156 đại biểu l&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n ưu t&uacute; đại diện cho to&agrave;n thể sinh vi&ecirc;n trường.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD%2010.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">Đại hội diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng</span></em></span></div> <div style="text-align: center;"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong nhiệm kỳ 2020-2023, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; b&aacute;m s&aacute;t, cụ thể h&oacute;a v&agrave; thực hiện c&oacute; hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường lần thứ IV.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Với khẩu hiệu &quot;Tuổi trẻ trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh s&aacute;ng tạo - vững v&agrave;ng- năng động - ti&ecirc;n phong - tr&aacute;ch nhiệm&quot; trong nhiệm kỳ, phương thức v&agrave; h&igrave;nh thức tổ chức c&aacute;c hoạt động của Hội ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng s&aacute;ng tạo, thiết thực. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều nội dung của Hội c&ograve;n &aacute;p dụng việc chuyển đổi số để từng bước b&aacute;m s&aacute;t với nhu cầu của sinh vi&ecirc;n v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn của nh&agrave; trường.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c đại biểu biểu quyết danh s&aacute;ch đo&agrave;n chủ tịch điều h&agrave;nh Đại hội&nbsp;</em></span></span> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Điển h&igrave;nh như phong tr&agrave;o &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; c&oacute; bước ph&aacute;t triển mạnh mẽ, t&aacute;c động lớn đến nhận thức, tinh thần phấn đấu của sinh vi&ecirc;n, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng sinh vi&ecirc;n ph&aacute;t triển to&agrave;n diện. Kết quả trong nhiệm kỳ c&oacute; 9 Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp th&agrave;nh, 260 Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp trường, 10 Tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp trường v&agrave; 545 Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Li&ecirc;n Chi hội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất v&agrave; tinh thần cho sinh vi&ecirc;n được quan t&acirc;m, c&oacute; những bước ph&aacute;t triển r&otilde; rệt. Nổi bật l&agrave; khoảng thời gian từ th&aacute;ng 5-10/2011, th&agrave;nh phố phải thực hiện việc gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội theo chỉ thị 16 cũng đ&atilde; ảnh hưởng kh&ocirc;ng nhỏ đến cuộc sống hằng ng&agrave;y của sinh vi&ecirc;n. Để kịp thời hỗ trợ v&agrave; thể hiện sự quan t&acirc;m của nh&agrave; trường đối với c&aacute;c sinh vi&ecirc;n đang gặp kh&oacute; khăn trong đợt dịch, BCH Đo&agrave;n &ndash; Hội Sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Chung tay hỗ trợ Sinh vi&ecirc;n NTTU kh&oacute; khăn đang ở trọ tại TP.HCM bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19&rdquo; cho hơn 1.466 sinh vi&ecirc;n với tổng kinh ph&iacute; thực hiện to&agrave;n bộ chương tr&igrave;nh l&agrave; 469.100.000 đồng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đặc biệt, Hội sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động mới, thiết thực v&agrave; hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c hội, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, khẳng định được vai tr&ograve; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo của nh&agrave; trường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hoạt động tư vấn hỗ trợ đời sống tinh thần cho sinh vi&ecirc;n cũng được quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; những bước ph&aacute;t triển r&otilde; rệt.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong nhiệm kỳ, Hội sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường đ&atilde; ch&uacute; trọng đến việc ph&aacute;t triển c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ (CLB), đội nh&oacute;m về học thuật v&agrave; nghi&ecirc;n cứu khoa học. Trong đ&oacute; c&oacute; 912 đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học cấp trường, 117 b&agrave;i b&aacute;o khoa học v&agrave; c&oacute; 86 đề t&agrave;i tham gia Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học &ndash; Eureka.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n đ&atilde; xuất hiện nhiều tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu, l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng trong học tập, r&egrave;n luyện của sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; xuất sắc ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ trong 3 năm liền v&agrave; nhận bằng khen của T.Ư Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Ngo&agrave;i ra, trong nhiệm kỳ Hội Sinh vi&ecirc;n trường c&oacute; 27 c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; 7 tập thể nhận bằng khen của Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;Đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh trao tặng hoa v&agrave;&nbsp;bằng khen</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;của T.Ư Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đến&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh&nbsp;</span></span></em></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">Qua tất cả những nỗ lực v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được, Hội Sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; dần khẳng định được vai tr&ograve; của m&igrave;nh đối với Nh&agrave; trường, x&acirc;y dựng được chỗ đứng trong l&ograve;ng sinh vi&ecirc;n v&agrave; trở th&agrave;nh người bạn đ&aacute;ng tin cậy trong sinh vi&ecirc;n.</span></span></div> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></div> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></div> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Gi&acirc;y ph&uacute;t tuy&ecirc;n bố&nbsp;m&atilde;n nhiệm kỳ đầy x&uacute;c động&nbsp;của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n <span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh kh&oacute;a IV</span></span></em></span></div> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; nhiệt liệt biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; xuất sắc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. B&ecirc;n cạnh biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch, đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố c&ograve;n đề nghị Ban chấp h&agrave;nh kh&oacute;a mới sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện mang t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, c&oacute; những c&aacute;ch l&agrave;m đột ph&aacute;, ph&aacute;t huy những thế mạnh gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:12pt"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;Đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Tại kỳ Đại hội lần thứ V, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; thảo luận, chia sẻ b&agrave;i học kinh nghiệm, đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p đẩy mạnh hoạt động của tổ chức hội v&agrave; thống nhất c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, nội dung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2025.&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đại hội đ&atilde; hiệp thương bầu 15 đồng ch&iacute;&nbsp; c&oacute; đủ ti&ecirc;u chuẩn, phẩm chất v&agrave; năng lực v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh kh&oacute;a V nhiệm kỳ 2023 - 2025 v&agrave; 5 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới.</span></span></span></p> </div> </div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></div> <div style="text-align: center;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh kh&oacute;a </span>mới ra mắt nhận nhiệm vụ.</em></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HỒNG PHONG</span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;