Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Trong khu&ocirc;n khổ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Kh&aacute;t vọng thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;. &ldquo;Tay cầm cờ đỏ sao v&agrave;ng tiến l&ecirc;n&rdquo; - &yacute; nghĩa cao đẹp của chiếc huy hiệu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh m&agrave; mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n đang đeo trang trọng tr&ecirc;n ngực &aacute;o l&agrave; một trong c&aacute;c chủ đề của Diễn đ&agrave;n &ldquo;Kh&aacute;t vọng thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;. Diễn đ&agrave;n sẽ t&aacute;i hiện lại h&igrave;nh ảnh của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n ti&ecirc;n phong, xung k&iacute;ch đi đầu trong mọi ho&agrave;n cảnh từ xưa đến nay để l&agrave;m bật l&ecirc;n l&yacute; tưởng cao đẹp của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35435/MIN_0705.jpg" style="height:399px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>C&ocirc; Th&aacute;i Thị Hạnh giao lưu với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</em></p> <p style="text-align:justify">Tại diễn đ&agrave;n c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Thu H&agrave; - &nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố; Nguyễn Phương Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Nguyễn Tất To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; sự hiện diện của 100 đại biểu l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify">Trong suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh lịch sử vẻ vang của m&igrave;nh, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng tuổi trẻ Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n n&ecirc;u cao ngọn cờ của l&yacute; tưởng cộng sản, xung k&iacute;ch, ti&ecirc;n phong trong mọi lĩnh vực, chung tay, g&oacute;p sức v&igrave; sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố. Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh của Thanh ni&ecirc;n Tiền phong những ng&agrave;y c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định đứng l&ecirc;n l&agrave;m cuộc C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p quay trở lại x&acirc;m lược. Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh của phong tr&agrave;o &ldquo;Năm xung phong&rdquo; của những người con trẻ tuổi tham gia diệt giặc Mỹ, lập n&ecirc;n những chiến t&iacute;ch vẻ vang. Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh những thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố ti&ecirc;n phong đến những nơi xa x&ocirc;i, những v&ugrave;ng kinh tế mới sau giải ph&oacute;ng để x&acirc;y dựng đất nước &ldquo;đ&agrave;ng ho&agrave;ng hơn, to đẹp hơn&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh những đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẵn s&agrave;ng đi bất cứ nơi đ&acirc;u, l&agrave;m bất cứ việc g&igrave; Tổ quốc cần trong những thời điểm, những nơi khắc nghiệt nhất.</p> <p style="text-align:justify">Từ những h&igrave;nh ảnh &yacute; nghĩa m&agrave; B&aacute;c Hồ nhắc đến trong chiếc huy hiệu Đo&agrave;n <em>&ldquo;Tay cầm cờ đỏ sao v&agrave;ng tiến l&ecirc;n&rdquo;,</em> c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n&nbsp; - Gia Định &ndash; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n xung k&iacute;ch đi đầu trong mọi phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, trong lịch sử thăng trầm, oai h&ugrave;ng của Th&agrave;nh phố. Trong diễn đ&agrave;n đ&atilde; được nghe những c&acirc;u chuyện của qu&yacute; vị kh&aacute;ch mời từ đ&oacute; cảm nhận được tinh thần xung k&iacute;ch, ti&ecirc;n phong của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c.</p> <p style="text-align:justify">C&ocirc; Th&aacute;i Thị Hạnh - Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Tổng đội trưởng Tổng Đội 3 bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam Tổng đội Thanh ni&ecirc;n Xung phong Th&agrave;nh phố, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lực lượng Thanh ni&ecirc;n Xung phong Th&agrave;nh phố Sự dấn th&acirc;n, xung k&iacute;ch của thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&igrave; một m&agrave;u cờ, v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n, v&igrave; sự kh&aacute;t vọng v&igrave; một Việt Nam h&ugrave;ng cường, gi&agrave;u mạnh. Sự xung k&iacute;ch ấy đến từ h&igrave;nh ảnh của những người Thanh ni&ecirc;n Xung phong (TNXP). 50 năm về trước h&igrave;nh ảnh của những TNXP l&agrave; h&igrave;nh ảnh của thế hệ thanh ni&ecirc;n hiện nay. Với nhiệm vụ ch&iacute;nh trị l&uacute;c bấy giờ l&agrave; sau khi h&ograve;a b&igrave;nh thống nhất đất nước, x&atilde; hội c&ograve;n ngổn ngang, việc sự sắp xếp lại trật tự x&atilde; hội của ch&iacute;nh quyền l&agrave; một th&aacute;ch thức rất lớn. Với sự k&ecirc;u gọi của l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, dưới ngọn cờ của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố khao kh&aacute;t được cống hiến một ch&uacute;t g&igrave; đ&oacute; cho Th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u n&agrave;y. Với Tổ chức TNXP, những thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; dấn th&acirc;n <em>&ldquo;l&ecirc;n rừng, xuống biển&rdquo;</em> kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, gian khổ để nối tiếp truyền thống của cha anh đi trước. Đặc biệt l&agrave; sự dấn th&acirc;n, xung k&iacute;ch của c&aacute;c anh c&aacute;c chị đến với chiến trường bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam với tinh thần <em>&ldquo;gi&uacute;p bạn l&agrave; gi&uacute;p m&igrave;nh&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align:justify">Niềm tự h&agrave;o khi được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đo&agrave;n, kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, c&agrave;i l&ecirc;n ngực m&igrave;nh chiếc huy hiệu đo&agrave;n của thế hệ lớp thanh ni&ecirc;n đi trước được bộc bạch qua c&acirc;u n&oacute;i: <em>&ldquo;H&ocirc;m nay l&agrave; ng&agrave;y ghi xương khắc cốt của cuộc đời t&ocirc;i&rdquo;</em> &ndash; C&ocirc; Th&aacute;i Thị Hạnh chia sẻ. Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; thế hệ &ldquo;Thanh ni&ecirc;n gi&agrave;&rdquo; m&agrave; cho d&ugrave; ở bất kỳ thời kỳ n&agrave;o lớp lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam vẫn tự h&agrave;o khi được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.C&aacute;i g&igrave; đ&atilde; tạo ra động lực? C&acirc;u hỏi được c&ocirc; Th&aacute;i Thị Hạnh đặt ra trong diễn đ&agrave;n &ldquo;Tay cầm cờ đỏ sao v&agrave;ng tiến l&ecirc;n&rdquo; đ&oacute; l&agrave; sự tiếp nối truyền thống TNXP qua c&aacute;c thế hệ, từ thế hệ TNXP trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p, thế hệ TNXP trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, rồi thế hệ TNXP sau giải ph&oacute;ng. Đ&oacute; l&agrave; truyền thống xung k&iacute;ch ti&ecirc;n phong, cống hiến sức m&igrave;nh cho x&atilde; hội, cho Nh&acirc;n d&acirc;n, cho đất nước v&igrave; một tương lai tươi s&aacute;ng, ph&ocirc;ng vinh v&agrave; hạnh ph&uacute;c.Với m&agrave;u &aacute;o cỏ &uacute;a của lực lượng TNXP thời kỳ trước m&agrave; với c&ocirc; cho rằng l&agrave; l&atilde;ng mạn. Thanh ni&ecirc;n phải c&oacute; l&atilde;ng mạn, m&agrave; l&atilde;ng mạn đ&oacute; l&agrave; &ldquo;l&atilde;ng mạn c&aacute;ch mạng&rdquo;. Từ những c&acirc;u chuyện của m&igrave;nh c&ocirc; khẳng định. &ldquo;t&iacute;nh c&aacute;ch mạng của Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave; xung k&iacute;ch, đi đầu&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">B&aacute;c sĩ H&agrave; Hiếu Trung - Ph&oacute; trưởng Ph&ograve;ng kế to&aacute;n Tổng hợp, B&iacute; thư Đo&agrave;n Bệnh viện Ung bướu, chia sẻ về tinh thần xung k&iacute;ch của tuổi trẻ h&ocirc;m nay, sự x&ocirc;ng pha của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave;o tuyến đầu ph&ograve;ng, chống dịch.</p> <p style="text-align:justify">Ca sĩ Ngọc Linh -<strong> </strong>Đội t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Nghệ sĩ, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19: Trong đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t thứ tư của đại dịch COVID-19 tại Th&agrave;nh phố, dưới ngọn cờ hiệu triệu của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố, h&agrave;ng chục ng&agrave;n t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n với hai m&agrave;u &aacute;o xanh, &aacute;o trắng đ&atilde; x&ocirc;ng pha trong c&aacute;c tuyến đầu chống dịch. Trong đ&oacute;, h&igrave;nh ảnh của những văn nghệ sĩ v&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n th&acirc;n thương - Đội t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Nghệ sĩ đ&atilde; trở th&agrave;nh h&igrave;nh ảnh đẹp, l&agrave; minh chứng sống động cho tinh thần &ldquo;Đ&acirc;u cần thanh ni&ecirc;n c&oacute;, việc g&igrave; kh&oacute; c&oacute; thanh ni&ecirc;n&quot;. Ca sĩ Ngọc Linh chia sẻ: bản th&acirc;n theo d&otilde;i những người bạn của m&igrave;nh tham gia t&igrave;nh nguyện. Bản th&acirc;n chị tự hỏi: <em>&ldquo;tại sao m&igrave;nh v&ocirc; dụng qu&aacute; vậy? sao m&igrave;nh kh&ocirc;ng dấn th&acirc;n?&rdquo;</em>. Chị cho biết th&ecirc;m chị lớn l&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống c&aacute;ch mạng, n&ecirc;n điều ấy tự th&ocirc;i th&uacute;c bản th&acirc;n m&igrave;nh l&ecirc;n đường tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c chống dịch. Chị đ&atilde; được sự động vi&ecirc;n của bố v&agrave; ủng hộ của con g&aacute;i của chị. Thế l&agrave; sau một buổi tối, s&aacute;ng h&ocirc;m sau đa chị kho&aacute;c ba l&ocirc; l&ecirc;n đường, với chiếc thẻ t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đi chống dịch. Chị chia sẻ: <em>&ldquo;Cảm ơn COVID-19 đ&atilde; gi&uacute;p chị d&aacute;m khẳng định m&igrave;nh&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35435/MIN_0761.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Ca sĩ Ngọc Linh v&agrave; Nghệ sĩ Thế Phi chia sẻ</em></p> <p style="text-align:justify">Tiếp lời của chị Ngọc Linh, Nghệ sĩ, MC Thế Phi - Đội t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Nghệ sĩ, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 chia sẻ: <em>&ldquo;Nhiệm vụ b&acirc;y giờ của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; phải tiếp tục truyền ngọn lửa xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện đến c&aacute;c bạn trẻ v&agrave; tiếp tục cống hiến cho x&atilde; hội&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align:justify">B&aacute;c sĩ Tống V&acirc;n Anh &ndash; B&iacute; thư chi đo&agrave;n bệnh viện d&atilde; chiến cấp 2 số 3, Ph&aacute;i bộ G&igrave;n giữ H&ograve;a b&igrave;nh Li&ecirc;n hiệp quốc tại Cộng h&ograve;a Nam Xu-đăng cho biết: Nhiệm vụ ch&iacute;nh trị quan trọng m&agrave; Đảng, Nh&agrave; nước trao cho chị n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; bệnh viện D&atilde; chiến cấp 2 số 3, Ph&aacute;i bộ G&igrave;n giữ H&ograve;a b&igrave;nh Li&ecirc;n hiệp quốc tại Cộng h&ograve;a Nam Xu - đăng l&agrave; l&agrave;m sao mang h&igrave;nh ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn b&egrave; quốc tế. Chị cho biết việc th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn nhất l&agrave; về nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tuy điều kiện cơ sở vật chất rất thiếu thốn, c&aacute;c anh chị đ&atilde; tự t&igrave;m kiếm, nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c phương thức mới để ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn tại đất nước Nam Xu &ndash; đăng. Đất nước Nam Xu - đăng rất ngh&egrave;o kh&oacute;, cho n&ecirc;n chị v&agrave; đồng đội đ&atilde; cố gắng tạo ra nhiều hoạt động thiện nguyện cho người d&acirc;n ở nơi đ&acirc;y. Bệnh viện đ&atilde; l&agrave;m được 12 hoạt động thiện nguyện trong một năm mặc cho ngo&agrave;i kia sẽ c&oacute; bom rơi, sẽ c&oacute; đạn lạc nhưng c&aacute;c anh chị vẫn kh&ocirc;ng ch&ugrave;n bước, lực lượng n&ograve;ng cốt l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n với sự cố vấn, chỉ đạo của cấp tr&ecirc;n. Tuy nh&acirc;n sự &iacute;t hơn c&aacute;c bệnh viện của nước bạn nhưng bệnh viện d&atilde; chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam đ&atilde; được bạn b&egrave; quốc tế c&ocirc;ng nhận v&agrave; y&ecirc;u thương.&nbsp; Tất cả những điều ấy đ&atilde; cho thấy h&igrave;nh ảnh của những thanh ni&ecirc;n Việt Nam y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh mong muốn đem h&igrave;nh ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn b&egrave; năm ch&acirc;u.</p> <p style="text-align:justify">Nối tiếp truyền thống cha anh, chị n&oacute;i: <em>&ldquo;chỉ muốn cống hiến hết m&igrave;nh cho đất nước&rdquo;</em>. Thượng &uacute;y, B&aacute;c sĩ gửi gắm đến đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n: <em>&ldquo;Người trẻ ch&uacute;ng ta th&igrave; lu&ocirc;n giữ cho m&igrave;nh kh&aacute;t vọng, kh&ocirc;ng chỉ cho c&aacute;c nh&acirc;n, m&agrave; cho x&atilde; hội l&agrave;m sao đưa nước ta s&aacute;nh vai với c&aacute;c cường quốc năm ch&acirc;u như B&aacute;c Hồ đ&atilde; dạy&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">Diễn đ&agrave;n c&ograve;n nhận được sự chia sẻ của một số anh chị l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Những c&acirc;u chuyện xoay quanh h&igrave;nh ảnh của những thanh ni&ecirc;n hăng h&aacute;i tham gia ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19, những thanh ni&ecirc;n muốn cống hiến lan tỏa những điều t&iacute;ch cực nhất đế với x&atilde; hội, với Th&agrave;nh phố n&agrave;y. H&igrave;nh ảnh m&agrave;u &aacute;o thanh ni&ecirc;n Việt Nam sẽ s&aacute;ng m&atilde;i, s&aacute;ng m&atilde;i như một biểu trưng cho tinh thần &ldquo;xung k&iacute;ch, đi đầu&rdquo; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</p> <p style="text-align:justify">Tổng kết lại những &yacute; kiến trong diễn đ&agrave;n, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tổng kết tất cả đ&atilde; cho thấy được tinh thần xung c&aacute;ch của tuổi trẻ d&ugrave; ở giai đoạn n&agrave;o, ho&agrave;n cảnh n&agrave;o d&ugrave; 50 năm trước, hay ở thời điểm hiện tại. Tinh thần ấy vẫn s&aacute;ng m&atilde;i ch&aacute;y s&aacute;ng trong mỗi thanh ni&ecirc;n Việt Nam. Kết th&uacute;c diễn đ&agrave;n, chị gửi gắm đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố bằng một c&acirc;u n&oacute;i của đồng ch&iacute; cố Thủ tướng V&otilde; Văn Kiệt: <em>&ldquo;Tương lai kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; sẵn v&agrave; tự dưng đến với ch&uacute;ng ta. Phải th&ocirc;ng qua chiến đấu v&agrave; lao động bằng ch&iacute;nh sức m&igrave;nh mới c&oacute; được tương lai bền vững. Lớp người trước kh&ocirc;ng tiếc m&aacute;u. Lớp người sau kh&ocirc;ng tiết mồ h&ocirc;i. Tổ quốc sống, Th&agrave;nh phố sống v&igrave; những lứa tuổi thanh xu&acirc;n biết nghĩ, biết l&agrave;m&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35435/MIN_0816.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Đại biểu chia sẻ tại Diễn đ&agrave;n</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35435/MIN_0695.jpg" style="height:399px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Trần Thu H&agrave; ghi nhận c&aacute;c &yacute; kiến của đại biểu</em></p> <p style="text-align: right;"><strong>TUẤN ANH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;