Đoàn Công ty Dược Sài Gòn khám, cấp phát thuốc miễn phí tại Cần Giờ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng 03/7, c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng tại x&atilde; L&yacute; Nhơn, huyện Cần Giờ được kh&aacute;m, cấp ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh do Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố v&agrave; Đo&agrave;n Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phối hợp tổ chức.</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động c&oacute; &yacute; nghĩa x&atilde; hội, mang t&iacute;nh nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc gi&uacute;p cho người d&acirc;n biết về t&igrave;nh trạng sức khỏe bản th&acirc;n, cập nhật kịp thời c&aacute;c kiến thức ph&ograve;ng tr&aacute;nh một số bệnh phổ biến nhằm n&acirc;ng cao &yacute; thức giữ g&igrave;n, bảo vệ sức khỏe cho bản th&acirc;n c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35260/Sapharco%20cap%20thuoc%201.jpg" style="height:378px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố v&agrave; Đo&agrave;n Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tặng qu&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng</em></p> <p><span style="font-size:16px">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Đỗ Trương Ho&agrave;ng Thiện - Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n; đồng ch&iacute; Phan V&otilde; Tuyết V&acirc;n - B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty; đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Kha - Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Cần Giờ; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Ho&agrave;ng Qu&yacute; - Ph&oacute; Chủ tịch UBND x&atilde; L&yacute; Nhơn; đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Văn Triều - B&iacute; thư Đo&agrave;n Bệnh viện Nguyễn Tri Phương; đồng ch&iacute; Phạm L&ecirc; Minh Khang - B&iacute; thư Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Tại chương tr&igrave;nh, Đo&agrave;n đ&atilde; tận t&igrave;nh thăm hỏi, tư vấn, kh&aacute;m v&agrave; cấp ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho 200 người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; L&yacute; Nhơn, huyện Cần Giờ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị phối hợp cũng đ&atilde; trao 10 phần qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35260/Sapharco%20cap%20thuoc%202.jpg" style="height:596px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đo&agrave;n kh&aacute;m v&agrave; tư vấn sức khỏe cho người d&acirc;n</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35260/Sapharco%20cap%20thuoc%203.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Cấp ph&aacute;t thuốc theo toa B&aacute;c sĩ cho người d&acirc;n</em></p> <p><span style="font-size:16px">Cũng trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; ra mắt C&acirc;u lạc bộ Dược sĩ trẻ với 10 th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; Ban Chủ nhiệm l&acirc;m thời do đồng ch&iacute; L&ecirc; Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty l&agrave;m Chủ nhiệm. C&acirc;u lạc bộ được kỳ vọng sẽ l&agrave; nơi để c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n l&agrave; dược sỹ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm v&agrave; ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35260/Sapharco%20cap%20thuoc%204.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Ra mắt C&acirc;u lạc bộ Dược sĩ trẻ</em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;