Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;Anh Nguyễn Đăng Khoa - ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM - đ&atilde; t&aacute;i đắc cử b&iacute; thư Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-3-16500965849771112068659.jpg" style="height:548px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ ch&uacute;c mừng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khối nhận kỷ niệm chương V&igrave; thế hệ trẻ - Ảnh: Q.L.​</em></p> <p><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP.HCM vừa bế mạc trưa nay 16-4. Tại hội nghị ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n khối lần thứ nhất, anh Nguyễn Đăng Khoa được bầu t&aacute;i đắc cử b&iacute; thư. Hai ph&oacute; b&iacute; thư t&aacute;i cử l&agrave; anh Trần Anh Tiến v&agrave; Nguyễn Trường Giang.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">27 anh chị tham gia ban chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2022-2027, trong đ&oacute; c&oacute; 9 anh chị được bầu v&agrave;o ban thường vụ Đo&agrave;n khối đ&atilde; ra mắt nhận nhiệm vụ. Ngo&agrave;i ra, đo&agrave;n đại biểu với 7 đại biểu ch&iacute;nh thức, 3 đại biểu dự khuyết được đại hội bầu đi dự Đại hội Đo&agrave;n TP.HCM lần thứ XI cũng ra mắt đại hội.&nbsp;</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <div class="name-n-quote" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <p style="text-align:left"><em><span style="font-size:14px">Mỗi c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ h&atilde;y lấy phương ch&acirc;m &ldquo;Việc g&igrave; lợi cho d&acirc;n, ta phải hết sức l&agrave;m. Việc g&igrave; hại đến d&acirc;n, ta phải hết sức tr&aacute;nh&rdquo; theo tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh để suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động. Cần s&acirc;u s&aacute;t cơ sở, lắng nghe nhiều hơn những bức x&uacute;c, nguyện vọng của người d&acirc;n.</span></em></p> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">B&agrave; Nguyễn Thị Lệ - ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy - chủ tịch HĐND TP.HCM</span></strong></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-4-16500965868511067127204.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM trao quà chúc mừng tuổi trẻ và Đại hội Đoàn khối nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Q.L."><img alt="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_f06c" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-4-16500965868511067127204.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 4." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px">Đảng ủy khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP.HCM trao qu&agrave; ch&uacute;c mừng tuổi trẻ v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n khối nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại phi&ecirc;n bế mạc, Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ khuyến kh&iacute;ch mỗi bạn trẻ trong khối n&oacute;i ri&ecirc;ng, tuổi trẻ TP.HCM n&oacute;i chung h&atilde;y biết nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; d&aacute;m thực hiện kh&aacute;t vọng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Theo b&agrave; Lệ, kh&aacute;t vọng kh&ocirc;ng g&igrave; kh&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; g&oacute;p sức x&acirc;y dựng TP.HCM th&agrave;nh nơi đ&aacute;ng sống, l&agrave; điểm đến của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư th&ocirc;ng qua việc cải thiện m&ocirc;i trường đầu tư của th&agrave;nh phố. V&agrave; x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; thị, đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh để TP.HCM l&agrave; nơi c&aacute;c bạn trẻ nhiều nơi lựa chọn đến học tập, lập nghiệp.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">B&agrave; Lệ cũng đề nghị cấp ủy Đảng của khối c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị phải quan t&acirc;m, trực tiếp chăm lo cho c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, ph&aacute;t hiện, r&egrave;n luyện, thử th&aacute;ch, đ&agrave;o tạo, x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ trẻ, mạnh dạn giao việc, đặt h&agrave;ng v&agrave; bồi dưỡng để c&oacute; được lực lượng kế thừa.&nbsp;</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-2-16500965884971824588429.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại phiên bế mạc đại hội - Ảnh: Q.L."><img alt="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_549d" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-2-16500965884971824588429.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 5." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t biểu tại phi&ecirc;n bế mạc đại hội - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Phan Thị Thanh Phương n&oacute;i với th&agrave;nh phần đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đa dạng, c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n kh&aacute; đồng đều v&agrave; cao, hoạt động của Đo&agrave;n khối cần gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n, ph&aacute;t huy khả năng s&aacute;ng tạo ph&ugrave; hợp lĩnh vực của từng nh&oacute;m đối tượng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, quan t&acirc;m x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh, bắt đầu từ &quot;tế b&agrave;o&quot; của Đo&agrave;n l&agrave; c&aacute;c chi đo&agrave;n. Chị Phương nhắc đến lực lượng trẻ trong c&aacute;c doanh nghiệp hiện c&oacute; tại khu c&ocirc;ng nghệ cao v&agrave; cho rằng đ&acirc;y l&agrave; dư địa rất lớn m&agrave; Đo&agrave;n khối cần quan t&acirc;m, t&igrave;m giải ph&aacute;p để khơi được tiềm lực của c&aacute;c bạn trẻ n&agrave;y thời gian tới.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&quot;Từ vị tr&iacute; của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, với việc hiểu được vai tr&ograve; của m&igrave;nh, mỗi bạn cần tự đ&agrave;o tạo, tự trui r&egrave;n bản th&acirc;n về bản lĩnh ch&iacute;nh trị, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ, kỹ năng, th&aacute;i độ c&ocirc;ng t&aacute;c... để thật sự l&agrave; những người &ldquo;vừa hồng, vừa chuy&ecirc;n&rdquo; của Đảng, của nh&acirc;n d&acirc;n&quot; - chị Thanh Phương nhắn nhủ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại đại hội, Đo&agrave;n khối đ&atilde; ch&iacute;nh thức khởi động chương tr&igrave;nh Chung sức c&ugrave;ng người bạn đồng nghiệp phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c quận, huyện v&agrave; TP Thủ Đức c&ugrave;ng hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, n&acirc;ng cao hiệu quả phục vụ người d&acirc;n, doanh nghiệp tốt hơn.&nbsp;</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-5-1650096589552757874945.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Ban chấp hành Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM ra mắt nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Đăng Khoa (hàng trước, thứ ba từ phải qua) tái đắc cử bí thư Đoàn khối - Ảnh: Q.L."><img alt="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 6." class="lightbox-content" id="img_418d" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-5-1650096589552757874945.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 6." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px">Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP.HCM ra mắt nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Đăng Khoa (h&agrave;ng trước, thứ ba từ phải qua) t&aacute;i đắc cử b&iacute; thư Đo&agrave;n khối - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>5 c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh trọng điểm</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đại hội chọn khẩu hiệu h&agrave;nh động &quot;Kh&aacute;t vọng - xung k&iacute;ch - s&aacute;ng tạo - ph&aacute;t triển&quot; đ&atilde; thống nhất thực hiện 5 c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh trọng điểm của nhiệm kỳ 2022-2027 với tỉ lệ t&aacute;n th&agrave;nh 100%.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">3 chương tr&igrave;nh trọng điểm gồm:&nbsp;N&acirc;ng cao &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; hiệu quả thực thi c&ocirc;ng vụ của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ; Chung sức c&ugrave;ng người bạn đồng nghiệp quận, huyện v&agrave; TP Thủ Đức; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n cơ sở.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">2 c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm của nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh của tuổi trẻ khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng th&agrave;nh phố; Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; chuyển đổi số trong gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đại hội cũng biểu quyết th&ocirc;ng tin c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u lớn của nhiệm kỳ với tỉ lệ đồng thuận cao.</span></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-1-1650096591067829203196.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Khởi động chương trình Chung sức vì người bạn đồng nghiệp các quận, huyện và TP Thủ Đức ngay tại phiên bế mạc đại hội - Ảnh: Q.L."><img alt="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 8." class="lightbox-content" id="img_aea0" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-1-1650096591067829203196.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 8." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px">Khởi động chương tr&igrave;nh Chung sức v&igrave; người bạn đồng nghiệp c&aacute;c quận, huyện v&agrave; TP Thủ Đức ngay tại phi&ecirc;n bế mạc đại hội - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC LINH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;