Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;Anh Nguyễn Đăng Khoa - ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM - đ&atilde; t&aacute;i đắc cử b&iacute; thư Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-3-16500965849771112068659.jpg" style="height:548px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ ch&uacute;c mừng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khối nhận kỷ niệm chương V&igrave; thế hệ trẻ - Ảnh: Q.L.​</em></p> <p><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP.HCM vừa bế mạc trưa nay 16-4. Tại hội nghị ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n khối lần thứ nhất, anh Nguyễn Đăng Khoa được bầu t&aacute;i đắc cử b&iacute; thư. Hai ph&oacute; b&iacute; thư t&aacute;i cử l&agrave; anh Trần Anh Tiến v&agrave; Nguyễn Trường Giang.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">27 anh chị tham gia ban chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2022-2027, trong đ&oacute; c&oacute; 9 anh chị được bầu v&agrave;o ban thường vụ Đo&agrave;n khối đ&atilde; ra mắt nhận nhiệm vụ. Ngo&agrave;i ra, đo&agrave;n đại biểu với 7 đại biểu ch&iacute;nh thức, 3 đại biểu dự khuyết được đại hội bầu đi dự Đại hội Đo&agrave;n TP.HCM lần thứ XI cũng ra mắt đại hội.&nbsp;</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <div class="name-n-quote" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <p style="text-align:left"><em><span style="font-size:14px">Mỗi c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ h&atilde;y lấy phương ch&acirc;m &ldquo;Việc g&igrave; lợi cho d&acirc;n, ta phải hết sức l&agrave;m. Việc g&igrave; hại đến d&acirc;n, ta phải hết sức tr&aacute;nh&rdquo; theo tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh để suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động. Cần s&acirc;u s&aacute;t cơ sở, lắng nghe nhiều hơn những bức x&uacute;c, nguyện vọng của người d&acirc;n.</span></em></p> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">B&agrave; Nguyễn Thị Lệ - ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy - chủ tịch HĐND TP.HCM</span></strong></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-4-16500965868511067127204.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM trao quà chúc mừng tuổi trẻ và Đại hội Đoàn khối nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Q.L."><img alt="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_f06c" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-4-16500965868511067127204.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 4." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px">Đảng ủy khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP.HCM trao qu&agrave; ch&uacute;c mừng tuổi trẻ v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n khối nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại phi&ecirc;n bế mạc, Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ khuyến kh&iacute;ch mỗi bạn trẻ trong khối n&oacute;i ri&ecirc;ng, tuổi trẻ TP.HCM n&oacute;i chung h&atilde;y biết nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; d&aacute;m thực hiện kh&aacute;t vọng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Theo b&agrave; Lệ, kh&aacute;t vọng kh&ocirc;ng g&igrave; kh&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; g&oacute;p sức x&acirc;y dựng TP.HCM th&agrave;nh nơi đ&aacute;ng sống, l&agrave; điểm đến của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư th&ocirc;ng qua việc cải thiện m&ocirc;i trường đầu tư của th&agrave;nh phố. V&agrave; x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; thị, đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh để TP.HCM l&agrave; nơi c&aacute;c bạn trẻ nhiều nơi lựa chọn đến học tập, lập nghiệp.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">B&agrave; Lệ cũng đề nghị cấp ủy Đảng của khối c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị phải quan t&acirc;m, trực tiếp chăm lo cho c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, ph&aacute;t hiện, r&egrave;n luyện, thử th&aacute;ch, đ&agrave;o tạo, x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ trẻ, mạnh dạn giao việc, đặt h&agrave;ng v&agrave; bồi dưỡng để c&oacute; được lực lượng kế thừa.&nbsp;</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-2-16500965884971824588429.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại phiên bế mạc đại hội - Ảnh: Q.L."><img alt="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_549d" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-2-16500965884971824588429.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 5." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t biểu tại phi&ecirc;n bế mạc đại hội - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Phan Thị Thanh Phương n&oacute;i với th&agrave;nh phần đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đa dạng, c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n kh&aacute; đồng đều v&agrave; cao, hoạt động của Đo&agrave;n khối cần gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n, ph&aacute;t huy khả năng s&aacute;ng tạo ph&ugrave; hợp lĩnh vực của từng nh&oacute;m đối tượng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, quan t&acirc;m x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh, bắt đầu từ &quot;tế b&agrave;o&quot; của Đo&agrave;n l&agrave; c&aacute;c chi đo&agrave;n. Chị Phương nhắc đến lực lượng trẻ trong c&aacute;c doanh nghiệp hiện c&oacute; tại khu c&ocirc;ng nghệ cao v&agrave; cho rằng đ&acirc;y l&agrave; dư địa rất lớn m&agrave; Đo&agrave;n khối cần quan t&acirc;m, t&igrave;m giải ph&aacute;p để khơi được tiềm lực của c&aacute;c bạn trẻ n&agrave;y thời gian tới.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&quot;Từ vị tr&iacute; của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, với việc hiểu được vai tr&ograve; của m&igrave;nh, mỗi bạn cần tự đ&agrave;o tạo, tự trui r&egrave;n bản th&acirc;n về bản lĩnh ch&iacute;nh trị, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ, kỹ năng, th&aacute;i độ c&ocirc;ng t&aacute;c... để thật sự l&agrave; những người &ldquo;vừa hồng, vừa chuy&ecirc;n&rdquo; của Đảng, của nh&acirc;n d&acirc;n&quot; - chị Thanh Phương nhắn nhủ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại đại hội, Đo&agrave;n khối đ&atilde; ch&iacute;nh thức khởi động chương tr&igrave;nh Chung sức c&ugrave;ng người bạn đồng nghiệp phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c quận, huyện v&agrave; TP Thủ Đức c&ugrave;ng hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, n&acirc;ng cao hiệu quả phục vụ người d&acirc;n, doanh nghiệp tốt hơn.&nbsp;</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-5-1650096589552757874945.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Ban chấp hành Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM ra mắt nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Đăng Khoa (hàng trước, thứ ba từ phải qua) tái đắc cử bí thư Đoàn khối - Ảnh: Q.L."><img alt="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 6." class="lightbox-content" id="img_418d" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-5-1650096589552757874945.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 6." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px">Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP.HCM ra mắt nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Đăng Khoa (h&agrave;ng trước, thứ ba từ phải qua) t&aacute;i đắc cử b&iacute; thư Đo&agrave;n khối - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>5 c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh trọng điểm</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đại hội chọn khẩu hiệu h&agrave;nh động &quot;Kh&aacute;t vọng - xung k&iacute;ch - s&aacute;ng tạo - ph&aacute;t triển&quot; đ&atilde; thống nhất thực hiện 5 c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh trọng điểm của nhiệm kỳ 2022-2027 với tỉ lệ t&aacute;n th&agrave;nh 100%.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">3 chương tr&igrave;nh trọng điểm gồm:&nbsp;N&acirc;ng cao &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; hiệu quả thực thi c&ocirc;ng vụ của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ; Chung sức c&ugrave;ng người bạn đồng nghiệp quận, huyện v&agrave; TP Thủ Đức; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n cơ sở.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">2 c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm của nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh của tuổi trẻ khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng th&agrave;nh phố; Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; chuyển đổi số trong gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đại hội cũng biểu quyết th&ocirc;ng tin c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u lớn của nhiệm kỳ với tỉ lệ đồng thuận cao.</span></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-1-1650096591067829203196.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Khởi động chương trình Chung sức vì người bạn đồng nghiệp các quận, huyện và TP Thủ Đức ngay tại phiên bế mạc đại hội - Ảnh: Q.L."><img alt="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 8." class="lightbox-content" id="img_aea0" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/4/16/logo-ql-be-mac-dh-dcd-1-1650096591067829203196.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh 8." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px">Khởi động chương tr&igrave;nh Chung sức v&igrave; người bạn đồng nghiệp c&aacute;c quận, huyện v&agrave; TP Thủ Đức ngay tại phi&ecirc;n bế mạc đại hội - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC LINH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;