HCMUE: Tận dụng nền tảng ICT trong việc triển khai sinh hoạt chi đoàn chủ điểm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh hiện c&oacute; hơn 13.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Trước những diễn biến phức tạp của đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch COVID-19 v&agrave;o th&aacute;ng 5/2021, Trường đ&atilde; quyết định chuyển đổi h&igrave;nh thức học tập học kỳ I năm học 2021 - 2022 sang trực tuyến. Với sự chuyển m&igrave;nh của Nh&agrave; trường, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường cũng đ&atilde; chỉ đạo Đo&agrave;n cơ sở, Chi đo&agrave;n đổi mới h&igrave;nh thức sinh hoạt chi đo&agrave;n v&agrave; sinh hoạt chi đo&agrave;n chủ điểm ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh mới.</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Biến</strong><strong> th&aacute;ch thức th&agrave;nh động lực cho sự thay đổi</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/TĐTN-BTG ng&agrave;y 28/9/2021 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường đ&atilde; x&acirc;y dựng Kế hoạch số 65-KH/ĐTN-BTG ng&agrave;y 01/10/2021 về việc tổ chức sinh hoạt chi đo&agrave;n chủ điểm th&aacute;ng 10/2021 với chủ đề &quot;Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 - Nhận thức v&agrave; H&agrave;nh động&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i c&aacute;c việc cung cấp t&agrave;i liệu trực quan, sinh động (info, videoclip, ...), Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường đ&atilde; th&agrave;nh lập tổ c&ocirc;ng t&aacute;c cấp Trường, qua đ&oacute; định hướng Đo&agrave;n cơ sở, chỉ đạo Chi đo&agrave;n tăng cường việc ứng dụng nền tảng ICT, kết hợp với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ v&agrave; hệ thống trực tuyến của Trường trong việc đa dạng h&oacute;a h&igrave;nh thức tổ chức v&agrave; nội dung sinh hoạt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/3.png" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/4.png" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i việc chọn c&aacute;c đơn vị xuất sắc dẫn dầu cụm thi đua tổ chức mẫu cấp Trường, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh định hướng mỗi Đo&agrave;n cơ sở chọn 1 Chi đo&agrave;n l&agrave;m mẫu cấp cơ sở. C&ugrave;ng với đ&oacute;, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cơ sở cũng đ&atilde; lồng gh&eacute;p việc thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Chi đo&agrave;n c&ugrave;ng tiến&rdquo; trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh tại đơn vị. Theo đ&oacute;, Chi đo&agrave;n mạnh tiến h&agrave;nh &ldquo;gh&eacute;p đ&ocirc;i&rdquo; với Chi đo&agrave;n Trung b&igrave;nh để hỗ trợ trong qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức, từ đ&oacute; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động của c&aacute;c Chi đo&agrave;n Trung b&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/2.jpg" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/5.jpeg" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khai th&aacute;c triệt để c&aacute;c ứng dụng trực tuyến c&oacute; định danh</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với tiến h&agrave;nh tập huấn, hỗ trợ Chi đo&agrave;n trung b&igrave;nh trong việc tổ chức Chi đo&agrave;n, tăng t&iacute;nh &ldquo;mẫu&rdquo; trong việc tổ chức hoạt động, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường cũng định hướng Chi đo&agrave;n tăng cường sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ trực tuyến c&oacute; định danh &ldquo;ch&iacute;nh chủ&rdquo; để kiểm so&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia sinh hoạt Chi đo&agrave;n chủ điểm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/6.jpeg" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, ứng dụng Microsoft Teams được khuyến kh&iacute;ch sử với t&agrave;i khoản Office 365 Education A1 được cấp cho từng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Nh&agrave; trường. Việc n&agrave;y gi&uacute;p Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n kiểm so&aacute;t được việc đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia hoạt động cũng như ghi nhận lại qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia, thời gian tham gia sinh hoạt chi đo&agrave;n của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Sau khi kết th&uacute;c buổi sinh hoạt Chi đo&agrave;n chủ điểm, bi&ecirc;n bản buổi sinh hoạt được Microsoft Teams tự động xuất ra, hỗ trợ một c&aacute;ch tối đa cho chi đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/8.jpg" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, c&aacute;c h&igrave;nh thức kiểm tra kiến thức, đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ h&agrave;i l&ograve;ng sau buổi sinh hoạt cũng được Chi đo&agrave;n đầu tư. C&aacute;c ứng dụng như YouthHCMUE, Kahoot!, ... cũng được sử dụng để tạo n&ecirc;n sự hứng th&uacute; cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khi tham gia c&aacute;c hoạt động trực tuyến.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/9.png" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/10.jpeg" style="width:100%" /></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;