Quận Đoàn 8 “Mang Trung thu đến với Đội viên, thiếu nhi”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Từ ng&agrave;y 19/9 đến ng&agrave;y 21/9/2021, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Quận 8 đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh &quot;Mang Trung thu đến với đội vi&ecirc;n, thiếu nhi&quot; năm 2021.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34595/d.jpg" style="height:565px; width:718px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh với mục đ&iacute;ch, &yacute; nghĩa thiết thực gi&uacute;p đỡ, tạo điều kiện cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8 được h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi đầm ấm, qu&acirc;y quần b&ecirc;n gia đ&igrave;nh, vui chơi ph&aacute; cỗ, đ&oacute;n trăng rước đ&egrave;n trong dịp Tết Trung thu năm 2021. Chương tr&igrave;nh&nbsp;với tinh thần to&agrave;n x&atilde; hội chung sức thực hiện hiệu quả, đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34595/s.jpg" style="height:282px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Quận 8 đ&atilde; thăm hỏi, động vi&ecirc;n v&agrave; trao tặng 500 phần qu&agrave; Trung thu cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với tổng gi&aacute; trị: 50.000.000 đồng. Ngo&agrave;i ra đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh &yacute; nghĩa n&agrave;y, mạnh thường qu&acirc;n đ&atilde; t&agrave;i trợ những hộp sữa bổ dưỡng chăm s&oacute;c thể chất, sức khỏe cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi trong m&ugrave;a dịch bệnh.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34595/k.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Qua chương tr&igrave;nh, tổ chức Đo&agrave;n - Đội Quận 8 đ&atilde; ph&aacute;t huy mạnh mẽ vai tr&ograve; của m&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục v&agrave; bảo vệ trẻ em trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đồng thời, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ Quận 8 trong việc thực hiện c&oacute; hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c an sinh x&atilde; hội g&oacute;p phần chung sức, đồng l&ograve;ng c&ugrave;ng Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quận 8 đẩy l&ugrave;i v&agrave; chiến thắng dịch bệnh Covid-19.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Ảnh: CSCC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;