Quận Đoàn 10: Trao học bổng cho hai em Gia Hưng - Gia Lâm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 2/7/2021 tại nh&agrave; của 2 em Gia Hưng v&agrave; Gia L&acirc;m Quận Đo&agrave;n 10 c&ugrave;ng với Hội Đồng Đội v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Tổng c&ocirc;ng ty điện lực Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến trao tặng học bổng trị gi&aacute; 56.600.000 đồng cho hai anh em Gia Hưng v&agrave; Gia L&acirc;m.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34512/IMG_3468.JPG" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px; height:465px; text-align:center; white-space:pre-wrap; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Gia Hưng v&agrave; Nguyễn Gia L&acirc;m l&agrave; hai anh em song sinh đang học lớp 9 tại trường THCS Trần Ph&uacute;. Song sinh c&ugrave;ng trứng, ch&agrave;o đời chỉ c&aacute;ch nhau mấy chục gi&acirc;y, khu&ocirc;n mặt giống nhau như hai giọt nước nhưng cuộc đời của hai em l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c biệt. Gia Hưng mạnh khỏe, Gia L&acirc;m mới sinh đ&atilde; được chẩn đo&aacute;n bị chứng Fallot, một dạng phức tạp của tim bẩm sinh. 2 tuổi, em l&ecirc;n b&agrave;n mổ lần đầu ti&ecirc;n v&agrave; sau đ&oacute; một th&aacute;ng, em phải phẫu thuật cắt bỏ hết tứ chi để gi&uacute;p cơ thể được sống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Biết được ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của hai em Quận Đo&agrave;n 10 c&ugrave;ng Hội Đồng Đội Quận 10 đ&atilde; kết nối c&ugrave;ng với c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Tổng c&ocirc;ng ty điện lực Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh hỗ trợ học bổng cho hai anh em. Học bổng trị gi&aacute; 56.600.000 đồng do đo&agrave;n vi&ecirc;n c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Tổng c&ocirc;ng ty điện lực Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&oacute;ng g&oacute;p hỗ trợ cho Gia Hưng v&agrave; Gia L&acirc;m nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho hai em học tập, r&egrave;n luyện, phấn đấu vươn l&ecirc;n trong cuộc sống v&agrave; lập nghiệp trong tương lai.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34512/IMG_3488.JPG" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:600px" /></p> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: right;">QĐ10</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;