HCMUE: Giao lưu tác giả sách "Đường 1C huyền thoại - Những bờ vai con gái"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 25-4, tại Hội trường B, Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Ban Chủ nhiệm khoa Ngữ văn, Hội Nh&agrave; văn TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Cục Truyền th&ocirc;ng C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu t&aacute;c giả v&agrave; giới thiệu t&aacute;c phẩm &ldquo;Đường 1C huyền thoại - Những bờ vai con g&aacute;i&rdquo; của t&aacute;c giả Trầm Hương.</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp PGS.TS. Nguyễn Tấn Ph&aacute;t - Nguy&ecirc;n Uỷ vi&ecirc;n Trung ương&nbsp;Đảng, Nguy&ecirc;n Thứ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo; đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TP.Hồ Ch&iacute; Minh, Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng dự dự c&oacute; Thượng t&aacute;, nh&agrave; b&aacute;o Dương Văn To&agrave;n - Trưởng Cơ quan đại diện Cục Truyền th&ocirc;ng C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n; Nh&agrave; văn B&iacute;ch Ng&acirc;n - Chủ tịch Hội Nh&agrave; văn TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Nh&agrave; văn Trầm Hương - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Nh&agrave; văn TP. Hồ Ch&iacute; Minh, t&aacute;c giả cuốn s&aacute;ch &ldquo;Đường 1C huyền thoại - Những bờ vai con g&aacute;i&quot;; TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh; c&ugrave;ng đại diện Ban Gi&aacute;m hiệu Nh&agrave; trường, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường,...&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; sự hiện diện của hơn 800 sinh vi&ecirc;n v&agrave; học vi&ecirc;n cao học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Trường Đại học An ninh Nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; đến tham dự chương tr&igrave;nh</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34277/IMG_9851.JPG" style="font-size:16px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; được gặp gỡ v&agrave; giao lưu với nữ t&aacute;c giả Trầm Hương để t&igrave;m hiểu về qu&aacute; tr&igrave;nh từ &ldquo;ph&ocirc;i thai&rdquo; đến ho&agrave;n thiện việc s&aacute;ng t&aacute;c t&aacute;c phẩm &ldquo;Đường 1C huyền thoại - Những bờ vai con g&aacute;i&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34277/IMG_9884.JPG" style="font-size:16px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px">Hưởng ứng kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a đọc đang được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n khắp mọi miền đất nước, th&uacute;c đẩy trau dồi v&agrave; phổ cập vai tr&ograve; của việc đọc s&aacute;ch gắn với c&aacute;c hoạt động thực tiễn, tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; được gặp gỡ v&agrave; giao lưu với nữ t&aacute;c giả Trầm Hương để t&igrave;m hiểu về qu&aacute; tr&igrave;nh từ &ldquo;ph&ocirc;i thai&rdquo; đến ho&agrave;n thiện việc s&aacute;ng t&aacute;c t&aacute;c phẩm &ldquo;Đường 1C huyền thoại - Những bờ vai con g&aacute;i&rdquo;. Quyển s&aacute;ch đ&atilde; tải chở những gi&aacute; trị lịch sử to lớn th&ocirc;ng qua những lời văn tự sự giản đơn nhưng đầy s&acirc;u sắc. T&aacute;c phẩm kiến dựng &yacute; nghĩa to lớn đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục thanh thiếu n&ecirc;n về t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hướng đất nước, tự h&agrave;o trung ki&ecirc;n với sử s&aacute;ch h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc.</span></p> <p><span style="font-size:14px">V&agrave; đặc biệt hơn hết l&agrave; c&aacute;c bạn c&ograve;n c&oacute; cơ hội được giao lưu v&agrave; lắng nghe những chia sẻ của 20 c&ocirc;, ch&uacute; từng l&agrave; chiến sĩ thanh ni&ecirc;n xung phong tham gia chiến đấu tr&ecirc;n Tuyến đường 1C đầy kh&oacute;i lửa v&agrave; bom đạn, nhưng quyết t&acirc;m anh dũng chiến đấu v&igrave; sự nghiệp độc lập - tự do.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Xuy&ecirc;n suốt chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được sống trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&agrave;o h&ugrave;ng của một thời oanh liệt.</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ocirc; Nguyễn Thanh Hồng - Cựu thanh ni&ecirc;n xung phong Đại đội Nguyễn Việt Kh&aacute;i chia sẻ &ldquo;Đường 1C khốc liệt lắm, hồi đ&oacute; xung quanh khu vực chiến đấu to&agrave;n l&agrave; đồng ruộng, kh&ocirc;ng một b&oacute;ng người, m&ugrave;a nước nổi l&agrave; nước d&acirc;ng cao 2 3m, kh&ocirc;ng c&oacute; chỗ tr&uacute; đ&oacute;ng. cực khổ lắm, thế nhưng mọi người động vi&ecirc;n nhau, c&ugrave;ng nhau b&aacute; trụ địa b&agrave;n, b&aacute;m trụ mặt trận m&agrave; chiến đấu. Mỹ c&agrave;ng, rải chất độc da cam đi-&ocirc;-xin, nhiều chiến sĩ đến giờ vẫn c&ograve;n bị di chứng, con c&aacute;i cũng bị dị tật, kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường được &hellip;&rdquo;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Tiếp lời c&ocirc; Thanh Hồng, c&ocirc; Đo&agrave;n Hồng Thắm - Cựu thanh ni&ecirc;n xung phong Đại đội Nguyễn Việt Kh&aacute;i cũng chia sẻ về một c&acirc;u chuyện khiến c&ocirc; &ldquo;&aacute;m ảnh&rdquo; cả cuộc đời m&igrave;nh. C&ocirc; kể &ldquo;Hồi đ&oacute;, trong tiểu đội c&oacute; 2 người chiến sĩ, v&igrave; c&aacute;i duy&ecirc;n m&agrave; được c&ocirc;ng t&aacute;c chung rồi thương nhau, trong một trận c&agrave;ng khốc liệt của địch, chẳng mai c&ocirc; g&aacute;i hy sinh, m&aacute;u chảy ướt đẫm khăn tay, anh chiến sĩ bằng mọi c&aacute;ch, xin giữ tấm khăn để l&agrave;m kỉ niệm&rdquo;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Theo d&ograve;ng cảm x&uacute;c, ch&uacute; Cao Long Phi&ecirc;u cũng đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ v&ocirc; c&ugrave;ng tự h&agrave;o về qu&aacute; tr&igrave;nh được chiến đấu tại đường 1C huyền thoại: &ldquo;Chiến tranh khốc liệt lắm, địch c&agrave;ng li&ecirc;n tục, ch&uacute;ng t&ocirc;i phải chuyển h&igrave;nh thức hoạt động sang b&iacute; mật, đến tối, anh em mới c&oacute; thể ra ngo&agrave;i chiến đấu, vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a. Do đa phần c&aacute;c chiến sĩ trong tiểu đội l&agrave; nữ, chỉ c&oacute; t&ocirc;i l&agrave; nam, n&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh sinh hoạt cũng c&oacute; nhiều c&aacute;i kh&oacute; khăn, bất tiện. Đến l&uacute;c tối, chị em bắt t&ocirc;i phải quấn chăn lại, tr&ugrave;m k&iacute;n m&iacute;t, được hơn th&aacute;ng, t&ocirc;i xin chuyển tiểu đội c&ocirc;ng t&aacute;c, nhưng cuối c&ugrave;ng, v&igrave; thương đồng đội, t&ocirc;i đ&atilde; quyết định ở lại, c&ugrave;ng mọi người chiến đấu&rdquo;</span></p> <p><span style="font-size:14px">T&aacute;c phẩm &ldquo;Đường 1C huyền thoại &ndash; Những bờ vai con g&aacute;i&rdquo; ra đời giữa thời đại h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; kiến dựng đất nước ng&agrave;y một ph&aacute;t triển, l&agrave; lời nhắc cho thế hệ độc giả trẻ ra sức bồi dưỡng năng lực c&ugrave;ng phẩm chất ch&iacute;nh trị, bản lĩnh v&agrave; tư duy đ&uacute;ng đắn, thể hiện tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; nghĩa vụ đối với lịch sử son sắt m&agrave; cha &ocirc;ng gầy dựng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34277/IMG_9933.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34277/IMG_9001.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Đ.T.</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người đang tham gia công tác thông tin tuyên truyền. Chúc mọi người thật khỏe để cùng giúp Thành phố khỏe hơn lúc này!

Agile Việt Nam
;