Chương trình 1+1: Ngày hội thiếu nhi Thủ Đức “Mùa Én”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng ng&agrave;y 27/01/2021, tại trường THCS Tam B&igrave;nh </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">cụm hoạt động số 3 Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội đồng Đội Thủ Đức đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội thiếu nhi &ldquo;M&ugrave;a &Eacute;n&rdquo; trong khu&ocirc;n khổ chiến dịch &quot;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&quot; năm nay.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh được phối hợp thực hiện nhằm kh&iacute;ch lệ tinh thần hiếu học của c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn biết phấn đấu vươn l&ecirc;n trong học tập, gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; một m&ugrave;a Tết đầm ấm, sung t&uacute;c hơn, đồng thời n&acirc;ng cao kỹ năng mềm v&agrave; hiểu biết về ph&aacute;p luật cho c&aacute;c em học sinh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34086/IMG_0220.JPG" style="height:338px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chỉ trong hơn một giờ đồng hồ ngắn ngủi, với sự chuẩn bị kỹ c&agrave;ng chu đ&aacute;o từ c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c em đ&atilde; được trang bị những kiến thức thiết thực về &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Ph&ograve;ng chống trộm cướp ng&agrave;y Tết&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34086/IMG_0133.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34086/IMG_0125.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c chiến sĩ &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; gi&uacute;p c&aacute;c em trang bị kiến thức bằng tr&ograve; chơi hỏi - đ&aacute;p c&oacute; thưởng trực quan.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ugrave;ng với đ&oacute;, những suất học bổng cũng đ&atilde; được trao tận tay đến cho c&aacute;c em học sinh như một m&oacute;n qu&agrave; động vi&ecirc;n nho nhỏ kh&iacute;ch lệ c&aacute;c em tr&ecirc;n con đường học tập.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34086/IMG_0047.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Thảo - Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Kinh tế - Luật đại diện cụm hoạt động số 3 Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đại diện trao qu&agrave; cho trường THCS Tam B&igrave;nh.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&quot;Nh&igrave;n nụ cười tươi tr&ecirc;n m&ocirc;i c&aacute;c em m&agrave; ch&uacute;ng m&igrave;nh cảm thấy một m&ugrave;a Tết sắp đến thật ấm &aacute;p, hạnh ph&uacute;c.&quot; - bạn Phạm Hữu Lộc (chiến sĩ &quot;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&quot; trường Đại học Kinh tế - Luật) chia sẻ.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34086/IMG_0006.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nụ cười rạng rỡ của c&aacute;c em học sinh tham gia chương tr&igrave;nh.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>TIN, B&Agrave;I: THANH TR&Uacute;C</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>NGUỒN ẢNH: HẰNG PHẠM.</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;