Đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Theo Trang tin điện tử Đảng bộ Th&agrave;nh phố, chiều tối 17/10,&nbsp;Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức họp b&aacute;o th&ocirc;ng tin kết quả ng&agrave;y l&agrave;m việc thứ 4 Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. </span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33882/11-10-2020NguyenVanNenQV.jpg" style="height:422px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự c&oacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy&nbsp;Phan Nguyễn Như Khu&ecirc;; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy&nbsp;L&ecirc; Văn Minh; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng TP Từ Lương; Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Nh&agrave; b&aacute;o TP Dương Vũ Th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi họp b&aacute;o, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy&nbsp;Phan Nguyễn Như Khu&ecirc; cho biết, 18 giờ chiều 17/10 đ&atilde; diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025. Hội nghị đ&atilde; tiến h&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng việc theo chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; bầu 15 đồng ch&iacute; tham gia Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XI. Như vậy, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XI gồm 16 đồng ch&iacute; (khuyết 1 đồng ch&iacute; sẽ bổ sung sau Đại hội). </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n được bầu l&agrave;m B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 với số phiếu 100% (62/62 phiếu). </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đồng ch&iacute; Trần Lưu Quang, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XII, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy&nbsp; kh&oacute;a X; Nguyễn Th&agrave;nh Phong, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XII, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a X, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a X, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Hồ Hải, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a X, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy được bầu l&agrave;m Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp; kh&oacute;a XI. Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XI gồm 14 đồng ch&iacute; do đồng ch&iacute; Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a X l&agrave;m Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XI. </span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Nh&oacute;m PV</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;