Bình Tân: Tuyên dương các gia đình ba hế hệ chung ngọn cờ hồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 19-9&nbsp;Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n ph&ocirc;́i hợp H&ocirc;̣i Cựu Chi&ecirc;́n binh qu&acirc;̣n, C&acirc;u lạc b&ocirc;̣ Truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng kháng chi&ecirc;́n quận tổ chức Chương tr&igrave;nh họp mặt kỷ niệm 75 năm ng&agrave;y Nam bộ kh&aacute;ng chiến v&agrave; tuy&ecirc;n dương gia đ&igrave;nh &ldquo;Ba&nbsp;thế hệ chung ngọn cờ hồng&rdquo; ti&ecirc;u biểu.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33787/6.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px; text-align:justify">Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Huỳnh Văn Can - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Trần Thị Th&uacute;y An &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Quận ủy; đồng ch&iacute; L&ecirc; Sa Lin - Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n. V&agrave; sự c&oacute; mặt của hơn 300 c&ocirc; ch&uacute; cựu chiến binh c&ugrave;ng đ&ocirc;ng đảo&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu quận B&igrave;nh T&acirc;n c&ugrave;ng tham dự chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại buổi họp mặt, đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Trị - Chủ nhiệm CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến Quận ph&aacute;t biểu &ocirc;n lại truyền thống chiến đấu h&agrave;o h&ugrave;ng của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n Nam bộ trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p. Đồng thời dặn d&ograve; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, th&ecirc;́ h&ecirc;̣ trẻ phải th&acirc;́m nhu&acirc;̀n hơn nữa những hy sinh anh dũng của &ocirc;ng cha ta đ&ecirc;̉ giành l&acirc;́y đ&ocirc;̣c l&acirc;̣p d&acirc;n t&ocirc;̣c, khơi d&acirc;̣y và b&ocirc;̀i đắp tinh th&acirc;̀n y&ecirc;u nước, lý tưởng cách mạng, c&ocirc;̉ vũ đ&ocirc;̣ng vi&ecirc;n cán b&ocirc;̣ Đoàn, h&ocirc;̣i vi&ecirc;n, đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đ&acirc;̉y mạnh các phong trào thi đua y&ecirc;u nước, tích cực học t&acirc;̣p, lao đ&ocirc;̣ng sản xu&acirc;́t góp ph&acirc;̀n thực hi&ecirc;̣n thắng lợi mục ti&ecirc;u, nhi&ecirc;̣m vụ phát tri&ecirc;̉n kinh t&ecirc;́ &ndash; xã h&ocirc;̣i năm 2020, giữ vững &ocirc;̉n định chính trị, tr&acirc;̣t tự, an toàn xã h&ocirc;̣i tr&ecirc;n địa bàn qu&acirc;̣n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; L&ecirc; Sa Lin &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, đại diện thế hệ trẻ&nbsp;ph&aacute;t biểu tiếp bước truyền thống của Quận Đo&agrave;n. &ldquo;Tấm gương s&aacute;ng ngời v&igrave; nước, v&igrave; d&acirc;n của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, tinh thần kh&aacute;ng chiến dũng cảm, xả th&acirc;n của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Nam Bộ n&oacute;i ri&ecirc;ng, cả nước n&oacute;i chung những ng&agrave;y th&aacute;ng 9-1945 lu&ocirc;n nhắc nhở lương t&acirc;m v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n h&ocirc;m nay trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ chủ quyền đất nước. Hơn l&uacute;c n&agrave;o hết, nhiệm vụ c&aacute;ch mạng đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a v&agrave; hội nhập quốc tế đang cần những người t&agrave;i, đức, v&igrave; d&acirc;n, v&igrave; nước&hellip; để tiếp tục thắp s&aacute;ng ngọn lửa Ng&agrave;y Nam Bộ kh&aacute;ng chiến năm xưa trong c&ocirc;ng cuộc bảo vệ, x&acirc;y dựng đất nước, qu&ecirc; hương h&ocirc;m nay v&igrave; mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh&rdquo; &ndash; đồng ch&iacute; L&ecirc; Sa Lin ph&aacute;t biểu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cũng trong dịp n&agrave;y, chương tr&igrave;nh đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 09 gia đình ba&nbsp;thế hệ chung ngọn cờ hồng ti&ecirc;u biểu, có thành tích ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u, đi&ecirc;̉n hình trong c&ocirc;ng tác lao đ&ocirc;̣ng, học t&acirc;̣p.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">ĐAN KHANH</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;