Sinh viên đại học Mở tranh tài tóm tắt “Quyển sách tôi yêu”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Đo&agrave;n trường Đại học Mở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức cuộc thi T&oacute;m tắt s&aacute;ch chủ đề &ldquo;Quyển s&aacute;ch t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo; nhằm khuyến kh&iacute;ch, n&acirc;ng cao văn h&oacute;a đọc trong Đo&agrave;n vi&ecirc;n &ndash; thanh ni&ecirc;n v&agrave; giới thiệu c&aacute;c đầu s&aacute;ch hay, ph&ugrave; hợp với xu hướng của giới trẻ đến sinh vi&ecirc;n. Cuộc thi được Đo&agrave;n khoa X&atilde; hội học &ndash; C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội &ndash; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; đăng cai tổ chức.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi T&oacute;m tắt s&aacute;ch năm 2020 l&agrave; hoạt động khuyến kh&iacute;ch sinh vi&ecirc;n đọc, t&igrave;m hiểu, t&oacute;m tắt v&agrave; chia sẻ về những quyển s&aacute;ch hay, đặc biệt c&oacute; gi&aacute; trị về c&aacute;c lĩnh vực khởi nghiệp, dạy l&agrave;m người, b&agrave;n về gi&aacute; trị văn h&oacute;a truyền thống của Việt Nam. Th&ocirc;ng qua đ&oacute;, mỗi t&aacute;c phẩm dự thi l&agrave; &ldquo;c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu&rdquo; sơ khảo về một t&aacute;c phẩm s&aacute;ch, m&agrave; đối với t&aacute;c giả, đ&oacute; l&agrave; quyển s&aacute;ch đ&aacute;ng đọc, đ&aacute;ng tr&acirc;n trọng v&agrave; ph&ugrave; hợp với sinh vi&ecirc;n. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c b&agrave;i dự thi của sinh vi&ecirc;n được viết theo đ&uacute;ng c&aacute;ch suy nghĩ, cảm nhận của c&aacute;c bạn&nbsp;về t&aacute;c phẩm s&aacute;ch, kh&ocirc;ng bị g&ograve; b&oacute; bởi những quy tắc, khu&ocirc;n khổ h&agrave;n l&acirc;m. Do vậy, người đọc l&agrave; đối tượng sinh vi&ecirc;n dễ d&agrave;ng tiếp cận với t&aacute;c phẩm, th&ocirc;ng qu&aacute; đ&oacute;, sinh vi&ecirc;n dễ d&agrave;ng lựa chọn được quyển s&aacute;ch để đọc. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, cuộc thi dễ d&agrave;ng th&uacute;c đẩy, khuyến kh&iacute;ch văn h&oacute;a đọc trong sinh vi&ecirc;n theo một c&aacute;ch dễ tiếp cận hơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong nh&agrave; trường với 61 t&aacute;c phẩm dự thi, 11.282 lượt tương t&aacute;c b&igrave;nh chọn. C&aacute;c t&aacute;c phẩm dự thi l&agrave; t&aacute;c phẩm t&oacute;m tắt c&aacute;c quyển s&aacute;ch nổi tiếng, đa dạng thể loại, tập trung ở c&aacute;c nội dung s&aacute;ch dạy l&agrave;m người, s&aacute;ch viết về người trẻ, về văn h&oacute;a Việt Nam v&agrave; những g&oacute;c nh&igrave;n mới lạ về cuộc đời.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c cuộc thi, Ban Gi&aacute;m khảo đ&atilde; chọn ra 3 t&aacute;c phẩm xuất sắc nhất để trao giải căn cứ v&agrave;o điểm của Ban Gi&aacute;m khảo v&agrave; điểm b&igrave;nh chọn của sinh vi&ecirc;n. Sinh vi&ecirc;n Phạm Văn To&agrave;n (Khoa Luật) xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất với t&aacute;c phẩm &ldquo;Bộ bi&ecirc;n khảo mang gi&aacute; trị vĩnh hằng&rdquo; t&oacute;m tắt quyển &ldquo;Việt Nam phong tục&rdquo; của t&aacute;c giả Phan Kế B&iacute;nh. Đ&acirc;y l&agrave; t&aacute;c phẩm được đ&aacute;nh gi&aacute; cao của hội đồng Ban Gi&aacute;m khảo bởi nội dung cốt lỗi của s&aacute;ch gốc, c&aacute;ch t&oacute;m tắt s&aacute;ch dễ hiểu, dễ tiếp cận v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch dưới chiều hướng mới lạ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33400/3.jpg" style="height:420px; width:460px" /></p> <p><em>T&aacute;c phẩm đạt giải Nhất cuộc thi T&oacute;m tắt s&aacute;ch chủ đề Quyển s&aacute;ch t&ocirc;i y&ecirc;u của sinh vi&ecirc;n Phạm Văn To&agrave;n, Khoa Luật. Đ&acirc;y cũng l&agrave; t&aacute;c phẩm đạt giải B&igrave;nh chọn do sinh vi&ecirc;n b&igrave;nh chọn.</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải Nh&igrave; v&agrave; Giải Ba của cuộc thi&nbsp;lần lượt trao cho sinh vi&ecirc;n Phạm Gia Duy (Khoa X&atilde; hội học &ndash; C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội &ndash; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;) với t&aacute;c phẩm &ldquo;Ta hứa sẽ nhận ra&rdquo; t&oacute;m tắt quyển &ldquo;Đ&agrave;n &ocirc;ng v&agrave; Đ&agrave;n &ocirc;ng&rdquo; của t&aacute;c giả Rei Kimura; sinh vi&ecirc;n B&ugrave;i Thị Th&uacute;y Hằng (Khoa Quản trị kinh doanh) với t&aacute;c phẩm &ldquo;Một nụ cười &ndash; Một vẻ đẹp&rdquo; t&oacute;m tắt quyển &ldquo;H&agrave;i hước một ch&uacute;t, thế giới sẽ kh&aacute;c đi&rdquo;.</span></span></p> <p><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33400/1.jpg" style="height:340px; width:521px" /></p> <p><em>T&aacute;c phẩm đạt giải Nh&igrave; của sinh vi&ecirc;n Phạm Gia Duy, Khoa X&atilde; hội học &ndash; C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội &ndash; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;</em></p> <p><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33400/2.jpg" style="height:350px; width:537px" /></p> <p><em>T&aacute;c phẩm đạt giải Ba của sinh vi&ecirc;n B&ugrave;i Thị Th&uacute;y Hằng, Khoa Quản trị kinh doanh</em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;T&oacute;m tắt s&aacute;ch - Quyển s&aacute;ch t&ocirc;i y&ecirc;u&quot; </span></span></em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">l&agrave; cuộc thi nhằm n&acirc;ng cao văn h&oacute;a đọc trong Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Sinh vi&ecirc;n của trường. Hướng đến x&acirc;y dựng văn h&oacute;a thưởng thức trong sinh vi&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng được ch&uacute; trọng đầu tự hơn, gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; th&ecirc;m nhiều kỹ năng v&agrave; trải nghiệm cũng như cảm nhận, thể hiện g&oacute;c nh&igrave;n c&aacute; nh&acirc;n về c&aacute;c vấn đề của x&atilde; hội. R&egrave;n luyện tư duy nhạy b&eacute;n, l&ocirc; gic, ph&aacute;t huy khả năng s&aacute;ng tạo trong sinh vi&ecirc;n. Cuộc thi l&agrave; s&acirc;n chơi th&uacute; vị khơi gợi cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n sự chủ động v&agrave; ham đọc s&aacute;ch, g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c kỹ năng đ&uacute;ng khi đọc c&aacute;c loại s&aacute;ch, gi&uacute;p &iacute;ch cho việc nghi&ecirc;n cứu tư liệu khi nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; học tập. Cuộc thi thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; tương t&aacute;c cao tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi l&agrave; hoạt động nằm trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng Kỷ niệm 30 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Trường Đại học Mở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/6/1990 &ndash; 15/6/2020) v&agrave; Kỷ niệm 89 năm Ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2020).</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐO&Agrave;N TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;