Nhiều hoạt động trực tuyến dành cho sinh viên ĐH Kinh tế - Luật

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Trong t&igrave;nh h&igrave;nh dịch COVID-19 những th&aacute;ng đầu năm đến nay, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐQHG-HCM đ&atilde; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh tổ chức nhiều s&acirc;n chơi&nbsp;trực tuyến cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n của trường tham gia. C&aacute;c hoạt động r&egrave;n luyện tại chỗ v&agrave; ph&aacute;t động nhiều h&igrave;nh thức chia sẻ mang t&iacute;nh cộng đồng nhằm gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện sức khỏe bản th&acirc;n, n&acirc;ng cao tinh thần cộng đồng v&agrave; chia sẻ trong c&aacute;c phương ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch bệnh.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="Phát động Tháng thanh niên trực tuyến" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33399/88100193_2260324264070936_659610537469935616_o.jpg" style="height:488px; width:650px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ph&aacute;t động Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n trực tuyến</em></p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động đầu ti&ecirc;n ph&aacute;t động chung trong to&agrave;n thể cơ sở Đo&agrave;n &ndash; Hội tăng cường c&aacute;c chương tr&igrave;nh trực tuyến v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c trong tổ chức c&aacute;c hoạt động tại cơ sở, 42 đơn vị trực thuộc đều c&oacute; chương tr&igrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c hoạt động t&igrave;m hiểu kiến thức, n&acirc;ng cao &yacute; thức ph&ograve;ng, chống dịch được triển khai li&ecirc;n tục cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33399/90491478_2306198766150152_259465640140603392_o.jpg" style="height:375px; width:650px" />​</p> <p style="text-align:center"><span dir="rtl"><em>Đo&agrave;n trường phối hợp với c&aacute;c đơn vị c&ugrave;ng khu vực tổ chức<br /> Hội thi &quot;Chung tay ph&ograve;ng cống Covid-19&quot;</em></span></p> <p style="text-align:justify">Tại cơ sở hoạt động học thuật được đổi mới phương thức triển khai v&agrave; c&aacute;ch thức tổ chức tạo ra những điểm mới trong phong tr&agrave;o học thuật nh&agrave; trường như: Cuộc thi G&oacute;c khuất đa chiều, Cuộc thi Mảnh gh&eacute;p lịch sử, &Aacute;o gi&aacute;p thời đại 4.0,.. do cơ sở Đo&agrave;n tổ chức.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33399/345.jpg" style="height:247px; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify">Hoạt động n&acirc;ng cao &yacute; thức sống trong sinh vi&ecirc;n được ph&aacute;t động v&agrave; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n trường hưởng ứng như: N&eacute;t đẹp C&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội, Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt: G&oacute;c 5s ; chương tr&igrave;nh &ldquo;sống xanh - raise green awareness&rdquo;, Th&aacute;ch thức m&ugrave;a dịch,&hellip; l&agrave;m n&ecirc;n một sự lan tỏa nhiều h&agrave;nh động đẹp trong cộng đồng sinh vi&ecirc;n trường.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33399/UEL_HSV.png" style="height:650px; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify">Hoạt động đồng h&agrave;nh tư vấn tuyển sinh cũng được c&aacute;c cơ sở li&ecirc;n tục cập nhật trong thời gian vừa qua để hỗ trợ th&iacute; sinh c&oacute; nguyện vọng v&agrave;o trường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; cũng l&agrave; hoạt động tuy&ecirc;n truyền h&igrave;nh ảnh tổ chức đến cộng đồng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33399/UEL_TVTS.jpg" style="height:650px; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh đối thoại l&atilde;nh đạo nh&agrave; trường với sinh vi&ecirc;n được tổ chức trong thời điểm triển khai hầu hết c&aacute;c hoạt động học tập qua trực tuyến tạo sự lan tỏa, giải đ&aacute;p kịp thời những vướng mắc của sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33399/2020-03-26%20(23).jpg" style="height:369px; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify">Đến nay, c&ugrave;ng với việc tu&acirc;n thủ c&aacute;c hoạt động trong thời gian c&aacute;ch ly x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch. C&aacute;c hoạt động d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Trường lu&ocirc;n được tổ chức s&aacute;ng tạo v&agrave; thể hiện tinh thần tổ chức Đo&agrave;n - Hội lu&ocirc;n l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh của sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:right"><strong>ĐO&Agrave;N TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;