Tin ảnh: Dấu ấn thanh niên Tân Phú trong Tháng Thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; đ&atilde; tổ chức&nbsp;&quot;Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n - Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&quot; năm 2020 với c&aacute;c hoạt động &yacute; nghĩa, thiết thực.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90435233_638303020066451_255767651823910912_n.jpg?_nc_cat=103&amp;_nc_sid=110474&amp;_nc_ohc=GpZ-6m6GHRoAX_bNmCc&amp;_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&amp;oh=dd120f1c5b24c798532df3ceec614e13&amp;oe=5EA07420" style="height:453px; width:680px" type="image" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới &quot;Lớp đo&agrave;n vi&ecirc;n kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam&quot;</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90559017_638302976733122_4782981125351931904_n.jpg?_nc_cat=104&amp;_nc_sid=110474&amp;_nc_ohc=FBugy1OQngwAX-Bml2a&amp;_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&amp;oh=2eaafd9fd4028f3394119e4071e29d18&amp;oe=5EA0217F" style="height:453px; width:680px" type="image" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh giao lưu truyền lửa &quot;Ba&nbsp;thế hệ chung một ngọn cờ hồng&quot;</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/90154969_638323296731090_5263455895529979904_o.jpg?_nc_cat=104&amp;_nc_sid=110474&amp;_nc_ohc=0BnnkBqcRvUAX_Vx81j&amp;_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&amp;_nc_tp=6&amp;oh=b8fc0a9856e3f88ba30aa9b9e7186638&amp;oe=5EA18082" style="height:383px; width:680px" type="image" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;Kh&ocirc;ng gian xanh&quot; v&agrave; s&acirc;n chơi d&agrave;nh cho thiếu nhi tại hẻm 11 đường Đỗ Thừa Lu&ocirc;ng</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90625605_638304596732960_7145252376973148160_n.jpg?_nc_cat=106&amp;_nc_sid=110474&amp;_nc_ohc=Ipg2Rhh4iSgAX9o2Jmz&amp;_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&amp;oh=412e14c8652826aa8933b62596c16b8e&amp;oe=5EA0E95B" style="height:384px; width:680px" type="image" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh lậpt Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty cổ phần Tico</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90225481_638304663399620_2270830191003566080_n.jpg?_nc_cat=100&amp;_nc_sid=110474&amp;_nc_ohc=ilOwPy4YWH0AX8uckZ5&amp;_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&amp;oh=5570f0e841174f3d0520d11d11403f7c&amp;oe=5EA11115" style="height:510px; width:680px" type="image" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;Sửa chữa nh&agrave; t&igrave;nh bạn&quot; d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave;&nbsp;đảng vi&ecirc;n</span></em></p> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90427850_638304816732938_2415868389026168832_n.jpg?_nc_cat=106&amp;_nc_sid=110474&amp;_nc_ohc=msKvDelD7VsAX9TjdC0&amp;_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&amp;oh=be0a78ecc61a829e34884b1476dd8a30&amp;oe=5EA145DF" style="height:510px; width:680px" type="image" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hướng dẫn Cấp đổi căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n d&agrave;nh cho người d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</span></em></p> <div>&nbsp;</div> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;"> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&Ocirc;NG TH&Agrave;NH</span></p> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 28-3, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định chỉ định Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận.

Agile Việt Nam
;