Tin ảnh: Dấu ấn thanh niên Tân Phú trong Tháng Thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; đ&atilde; tổ chức&nbsp;&quot;Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n - Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&quot; năm 2020 với c&aacute;c hoạt động &yacute; nghĩa, thiết thực.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90435233_638303020066451_255767651823910912_n.jpg?_nc_cat=103&amp;_nc_sid=110474&amp;_nc_ohc=GpZ-6m6GHRoAX_bNmCc&amp;_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&amp;oh=dd120f1c5b24c798532df3ceec614e13&amp;oe=5EA07420" style="height:453px; width:680px" type="image" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới &quot;Lớp đo&agrave;n vi&ecirc;n kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam&quot;</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90559017_638302976733122_4782981125351931904_n.jpg?_nc_cat=104&amp;_nc_sid=110474&amp;_nc_ohc=FBugy1OQngwAX-Bml2a&amp;_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&amp;oh=2eaafd9fd4028f3394119e4071e29d18&amp;oe=5EA0217F" style="height:453px; width:680px" type="image" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh giao lưu truyền lửa &quot;Ba&nbsp;thế hệ chung một ngọn cờ hồng&quot;</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/90154969_638323296731090_5263455895529979904_o.jpg?_nc_cat=104&amp;_nc_sid=110474&amp;_nc_ohc=0BnnkBqcRvUAX_Vx81j&amp;_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&amp;_nc_tp=6&amp;oh=b8fc0a9856e3f88ba30aa9b9e7186638&amp;oe=5EA18082" style="height:383px; width:680px" type="image" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;Kh&ocirc;ng gian xanh&quot; v&agrave; s&acirc;n chơi d&agrave;nh cho thiếu nhi tại hẻm 11 đường Đỗ Thừa Lu&ocirc;ng</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90625605_638304596732960_7145252376973148160_n.jpg?_nc_cat=106&amp;_nc_sid=110474&amp;_nc_ohc=Ipg2Rhh4iSgAX9o2Jmz&amp;_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&amp;oh=412e14c8652826aa8933b62596c16b8e&amp;oe=5EA0E95B" style="height:384px; width:680px" type="image" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh lậpt Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty cổ phần Tico</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90225481_638304663399620_2270830191003566080_n.jpg?_nc_cat=100&amp;_nc_sid=110474&amp;_nc_ohc=ilOwPy4YWH0AX8uckZ5&amp;_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&amp;oh=5570f0e841174f3d0520d11d11403f7c&amp;oe=5EA11115" style="height:510px; width:680px" type="image" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;Sửa chữa nh&agrave; t&igrave;nh bạn&quot; d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave;&nbsp;đảng vi&ecirc;n</span></em></p> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90427850_638304816732938_2415868389026168832_n.jpg?_nc_cat=106&amp;_nc_sid=110474&amp;_nc_ohc=msKvDelD7VsAX9TjdC0&amp;_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&amp;oh=be0a78ecc61a829e34884b1476dd8a30&amp;oe=5EA145DF" style="height:510px; width:680px" type="image" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hướng dẫn Cấp đổi căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n d&agrave;nh cho người d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</span></em></p> <div>&nbsp;</div> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;"> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&Ocirc;NG TH&Agrave;NH</span></p> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;