Hương vị đường thốt nốt nấu đậu xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Đ&oacute; l&agrave; một ng&agrave;y t&ocirc;i kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n được. N&oacute; đ&atilde; in đậm trong t&acirc;m khảm t&ocirc;i cho đến h&ocirc;m nay. Đ&atilde; 33 năm tr&ocirc;i qua từ khi t&ocirc;i v&agrave;o Đảng. L&uacute;c đ&oacute; t&ocirc;i l&agrave; một thanh ni&ecirc;n vừa tr&ograve;n 22 tuổi.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33196/anh%20phuoc.jpg" style="height:551px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Văn Phước</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong>M&ocirc;i trường Qu&acirc;n đội</strong></p> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i đến với Đảng thật t&igrave;nh cờ v&agrave; bất ngờ, bởi l&uacute;c đ&oacute; t&ocirc;i l&agrave; một thanh ni&ecirc;n, vừa xong phổ th&ocirc;ng trung học t&ocirc;i l&ecirc;n đường thi h&agrave;nh nghĩa vụ, t&ocirc;i chưa hiểu nhiều về Đảng. T&ocirc;i rất v&ocirc; tư, chỉ cố gắng l&agrave;m tr&ograve;n tr&aacute;ch nhiệm của người l&iacute;nh. Bước v&agrave;o qu&acirc;n đội, h&agrave;ng ng&agrave;y tập qu&acirc;n sự lăn, l&ecirc;, b&ograve;, lết.</p> <p style="text-align:justify">Tối đến lại c&oacute; những buổi sinh hoạt ch&iacute;nh trị, h&aacute;t h&ograve; cho qu&ecirc;n đi cảm gi&aacute;c nhớ nh&agrave;, nhớ bạn b&egrave; th&acirc;n y&ecirc;u. Suốt 6 th&aacute;ng sinh hoạt, huấn luyện tại qu&acirc;n trường Long Giao thỉnh thoảng t&ocirc;i lại nghe c&aacute;c anh c&aacute;n bộ n&oacute;i chuyện với nhau rằng: &ldquo;<em>H&ocirc;m nay Đại đội ta họp Chi bộ&rdquo;</em>. C&aacute;i cụm từ &ldquo;<em>họp Chi bộ</em>&rdquo; khi đ&oacute; đối với t&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n xa lạ.</p> <p style="text-align:justify">Sau khi được huấn luyện qu&acirc;n sự tại E874 Long Giao, t&ocirc;i được đưa đi học B&aacute;o vụ v&agrave; l&ecirc;n đường sang đất bạn Campuchia thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đơn vị của t&ocirc;i l&agrave; đơn vị th&ocirc;ng tin của MT479 thuộc Xi&ecirc;m-riệp, Campuchia. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&oacute;ng s&acirc;u trong c&aacute;nh rừng ph&iacute;a sau lưng đền Angkor Wat.</p> <p style="text-align:justify">M&ugrave;a kh&ocirc; 1984 &ndash; 1985, bộ đội ta mở đợt tấn c&ocirc;ng đều khắp c&aacute;c tuyến bi&ecirc;n giới ph&iacute;a Bắc Campuchia để đẩy đuổi to&agrave;n bộ số t&agrave;n qu&acirc;n P&ocirc;n-pốt qua bi&ecirc;n giới Th&aacute;i Lan. Đ&oacute; l&agrave; &ldquo;Kế hoạch K5&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; một kế hoạch rất lớn, mở nhiều hướng tấn c&ocirc;ng địch v&agrave; huy động rất nhiều c&aacute;c qu&acirc;n binh chủng v&agrave; c&aacute;c đơn vị bộ đội &ldquo;phối thuộc&rdquo; (phối hợp v&agrave; trực thuộc) từ Việt Nam sang.</p> <p style="text-align:justify">Th&aacute;ng 12 năm 1984, t&ocirc;i được lệnh đi chiến dịch. Nơi t&ocirc;i đến l&agrave; thị trấn Xi-x&ocirc;-ph&ocirc;n, huyện Xi-x&ocirc;-ph&ocirc;n, tỉnh Bat-đom-boong, Campuchia. Đ&acirc;y l&agrave; một thị trấn nhỏ, c&ograve;n ngh&egrave;o lắm, cứ K5 nằm dưới ch&acirc;n n&uacute;i. Kh&iacute; hậu m&ugrave;a kh&ocirc; Campuchia thật khắc nghiệt. Mỗi ng&agrave;y t&ocirc;i chỉ cảm thấy thoải m&aacute;i nhất l&agrave; khoảng 05 giờ s&aacute;ng v&agrave; 17 giờ 30 chiều v&igrave; thời điểm n&agrave;y nhiệt độ dễ chịu hơn, c&ograve;n lại l&agrave; sự n&oacute;ng bức v&ocirc; c&ugrave;ng. Hằng ng&agrave;y c&oacute; một chiếc xe bồn chở nước đến cho c&aacute;c đơn vị đ&oacute;ng qu&acirc;n trong cứ K5 bộ phận th&ocirc;ng tin của t&ocirc;i c&oacute; một th&ugrave;ng phuy nhỏ v&agrave; hai ống đựng đầu đạn ph&aacute;o 155mm d&ugrave;ng chứa nước để phục vụ ăn uống trong ng&agrave;y, c&oacute;n c&aacute;c nhu cầu kh&aacute;c phải đi ra d&acirc;n m&uacute;c nước giếng của b&agrave; con m&agrave; sử dụng.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Vượt qua cơn bạo bệnh</strong></p> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i vẫn nhớ đợt đ&oacute; Trung đo&agrave;n 611 (E611) c&oacute; ba&nbsp;đồng ch&iacute; bị sốt r&eacute;t &aacute;c t&iacute;nh phải đưa ra nằm ở &ldquo;Điều trại 2&rdquo; &ndash; một trạm x&aacute; tiền ti&ecirc;u ở Xi-x&ocirc;-ph&ocirc;n. Một anh t&ecirc;n Vượng sinh năm 1965 v&ocirc; nằm được mấy ng&agrave;y th&igrave; mất. Một anh t&ecirc;n Phụng sinh năm 1965 v&ocirc; sau anh Vượng v&agrave;i ng&agrave;y rồi cũng ra đi. T&ocirc;i đ&atilde; c&ugrave;ng đồng đội tiễn hai anh đến nghĩa trang liệt sĩ Sư đo&agrave;n 5 để ch&ocirc;n cất. Đồng đội tiễn nhau bằng v&agrave;i ph&aacute;t đạn AK rồi phải về đơn vị. Một điều kh&ocirc;ng ngờ tới l&agrave; ngưới thứ ba được đưa v&ocirc; trạm x&aacute; v&igrave; sốt r&eacute;t &aacute;c t&iacute;nh kh&ocirc;ng ai kh&aacute;c ngo&agrave;i t&ocirc;i. T&ocirc;i nằm &ldquo;liệt giường&rdquo; 24 ng&agrave;y tr&ecirc;n ph&ograve;ng hồi sức. Từ căn ph&ograve;ng nơi t&ocirc;i nằm nh&igrave;n ra cửa sổ l&agrave; nh&agrave; x&aacute;c của bệnh viện &ldquo;Điều trị 2&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i kh&ocirc;ng ăn cơm hay ch&aacute;o g&igrave; được, kh&ocirc;ng ngồi dậy được, nằm im tr&ecirc;n giường bệnh t&ocirc;i suy nghĩ bao nhi&ecirc;u điều. Nhưng với &yacute; ch&iacute; quyết t&acirc;m v&agrave; với sức trẻ, t&ocirc;i đ&atilde; cố gắng vượt qua cơn bạo bệnh m&agrave; tưởng chừng kh&ocirc;ng thể vượt qua được. Gần hai th&aacute;ng điều trị, t&ocirc;i dần b&igrave;nh phục v&agrave; xuất viện về đơn vị nơi t&ocirc;i đang phục vụ chiến dịch. Thiếu thốn v&agrave; mất sức sau cơn bệnh, t&ocirc;i gầy rộc người v&agrave; xanh xao như t&agrave;u l&aacute; chuối. T&ocirc;i lại về với c&ocirc;ng việc thường ng&agrave;y l&agrave; thu &ndash; ph&aacute;t những bức điện đ&atilde; được cơ yếu m&atilde; h&oacute;a để gửi đi những tin tức, mệnh lệnh chỉ huy của Tư lệnh MT479. T&ocirc;i cảm thấy vui với những chiến thắng của c&aacute;c sư đo&agrave;n v&agrave; thấy hạnh ph&uacute;c khi m&igrave;nh đ&atilde; g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức cho những tin vui chiến thắng đ&oacute;.</p> <p style="text-align:justify">Th&aacute;ng 8 năm 1985, t&ocirc;i được gọi về đơn vị E611 ở Xi&ecirc;m-riệp để chuẩn bị hội diễn văn nghệ của Trung đo&agrave;n. V&agrave; như một c&aacute;i duy&ecirc;n với Đảng, trong lần chi đo&agrave;n tổ chức Đại hội, t&ocirc;i được b&igrave;nh chọn l&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của đơn vị. Khi đồng ch&iacute; Lưu đại diện cho cấp ủy Chi bộ đơn vị l&ecirc;n ph&aacute;t biểu &yacute; kiến định hướng cho Chi đo&agrave;n, đồng ch&iacute; c&oacute; n&oacute;i một &yacute; m&agrave; t&ocirc;i nghe v&agrave; hiểu được đ&oacute; l&agrave;: <em>&ldquo;&hellip; lưu &yacute; bồi dưỡng th&ecirc;m cho những đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của đơn vị về chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ v&agrave; tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị để l&agrave;m nguồn kết nạp Đảng cho Chi bộ&hellip;&rdquo;</em></p> <p style="text-align:justify">Khi nghe được &yacute; n&agrave;y trong l&ograve;ng t&ocirc;i vui lắm. C&oacute; lẽ thời gian qua t&ocirc;i đ&atilde; gi&aacute;c ngộ được với tổ chức Đảng.</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y đ&oacute; điều kiện đi lại c&ograve;n rất kh&oacute; khăn, c&aacute;c hồ sơ x&aacute;c minh l&yacute; lịch Đảng được gởi cho c&aacute;c anh sĩ quan đi ph&eacute;p về nước mang đi gi&uacute;p. C&aacute;c anh sĩ quan ấy đa số qu&ecirc; ở miền Bắc, về ph&eacute;p đến th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&igrave; phải tranh thủ gửi Đảng ủy Phường x&aacute;c minh, sau khi v&agrave;o chuẩn bị trả ph&eacute;p sang Campuchia mới gh&eacute; nhận lại. Do thời gian đi ph&eacute;p cũng l&acirc;u, nhiều l&uacute;c c&oacute; trục trặc trong x&aacute;c minh, n&ecirc;n địa phương kh&ocirc;ng ho&agrave;n tất hồ sơ được, ng&agrave;y trả ph&eacute;p đ&atilde; đến thế l&agrave; c&aacute;c anh phải l&ecirc;n xe đi th&ocirc;i. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa l&agrave; hồ sơ của m&igrave;nh kh&ocirc;ng x&aacute;c minh được.</p> <p style="text-align:justify">V&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; rơi v&agrave;o trường hợp như vậy. M&igrave;nh cũng kh&ocirc;ng tr&aacute;ch ai được, chỉ buồn l&agrave; do điều kiện đi lại qu&aacute; xa x&ocirc;i, kh&ocirc;ng thể kịp thời. Trong thực tế c&oacute; những trường hợp c&aacute;c đồng ch&iacute; cảm t&igrave;nh Đảng v&igrave; l&yacute; do sưu tra, x&aacute;c minh qu&aacute; l&acirc;u m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; kết quả g&igrave; đ&atilde; l&agrave;m cho họ nản l&ograve;ng v&agrave; kh&ocirc;ng muốn phấn đấu tiếp.</p> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i vẫn kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n được khi đồng ch&iacute; O&aacute;nh &ndash; B&iacute; thư Chi bộ đ&atilde; gọi t&ocirc;i l&ecirc;n để n&oacute;i rằng: &ldquo;&hellip; c<em>hắc chuyến đi ph&eacute;p của anh đợt n&agrave;y, khi sang lại đ&acirc;y th&igrave; em đ&atilde; ra qu&acirc;n, việc chi bộ dự kiến kết nạp Đảng em đang bị vướng ở chỗ hồ sơ hai lần gởi hồ sơ về địa phương đều bị thất lạc. Anh mong em đừng buồn, v&igrave; em đ&atilde; phấn đấu rất tốt&hellip;</em>&rdquo;. Nghe xong như vậy t&ocirc;i c&oacute; buồn, nhưng t&ocirc;i cũng đ&atilde; trả lời rằng: &quot;<em>&hellip;l&agrave; người tốt để được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng, nếu v&igrave; một l&yacute; do n&agrave;o đ&oacute; kh&ocirc;ng v&agrave;o Đảng được th&igrave; t&ocirc;i vẫn l&agrave; người tốt. Anh y&ecirc;n t&acirc;m, t&ocirc;i kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; tư tưởng &ldquo;chợ chiều, cuối kh&oacute;a&rdquo;. </em>T&ocirc;i đứng l&ecirc;n bắt tay anh đi về tổ đ&agrave;i của m&igrave;nh m&agrave; trong l&ograve;ng vẫn buồn lắm. Nhưng t&ocirc;i đ&atilde; n&oacute;i rồi: <em>&quot;T&ocirc;i vẫn l&agrave; người tốt d&ugrave; ở bất kỳ vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;o&hellip;&rdquo;. </em>Đ&oacute; l&agrave; năm 1985.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Sức mạnh trong mỗi con người</strong></p> <p style="text-align:justify">Năm 1986, lần thứ ba, đơn vị lại gởi hồ sơ l&yacute; lịch của t&ocirc;i về địa phương để x&aacute;c minh một lần nữa. V&agrave; thật may mắn, hồ sơ đ&atilde; kh&ocirc;ng thất lạc nữa m&agrave; đ&atilde; kịp thời đến đơn vị. T&ocirc;i được th&ocirc;ng b&aacute;o rằng hồ sơ đ&atilde; về đến Đảng ủy Trung đo&agrave;n rồi. C&aacute;c anh đang họp xem x&eacute;t cho t&ocirc;i được v&agrave;o Đảng.</p> <p style="text-align:justify">Từ cảm gi&aacute;c phấn đấu hết m&igrave;nh cho mục ti&ecirc;u l&yacute; tưởng đ&atilde; chọn, rồi được th&ocirc;ng b&aacute;o rằng chuyện kết nạp kh&ocirc;ng được, bản th&acirc;n cảm thấy như bị vấp phải cục đ&aacute;, nhưng t&ocirc;i đ&atilde; &ldquo;xốc lại h&agrave;nh trang&rdquo; tiếp tục phấn đấu v&agrave; khi được tin &ldquo;&hellip;hồ sơ x&aacute;c minh đ&atilde; về đến Trung đo&agrave;n&hellip;&rdquo; t&ocirc;i như vỡ &ograve;a hạnh ph&uacute;c.</p> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i kh&ocirc;ng hiểu sao như vậy, t&ocirc;i kh&ocirc;ng l&yacute; giải được l&uacute;c đ&oacute;, nhưng b&acirc;y giờ ngồi &ocirc;n lại t&ocirc;i hiểu rằng, đ&oacute; l&agrave; l&yacute; tưởng của mỗi người. Một khi đ&atilde; c&oacute; l&yacute; tưởng v&agrave; đến được với l&yacute; tưởng th&igrave; n&oacute; sẽ trở th&agrave;nh một sức mạnh trong mỗi con người, sức mạnh đ&oacute; đ&atilde; gi&uacute;p con người ta vượt qua được tất cả những kh&oacute; khăn bằng &yacute; ch&iacute; v&agrave; nghị lực bản th&acirc;n. Ng&agrave;y 22 th&aacute;ng 11 năm 1987, t&ocirc;i được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng. Một cảm gi&aacute;c hạnh ph&uacute;c, lo lắng kh&oacute; tả khi chuẩn bị đứng trước cờ đọc lời tuy&ecirc;n thệ.</p> <p style="text-align:justify">Li&ecirc;n hoan cho buổi kết nạp Đảng của t&ocirc;i thật đơn giản nhưng hết sức th&acirc;n thương, nghĩa t&igrave;nh&hellip; Một nồi ch&egrave; đậu xanh nấu với đường thốt nốt v&agrave; một g&oacute;i thuốc thơm &ldquo;R&ugrave;m-đo&rdquo; (Một th&aacute;p).</p> <p style="text-align:justify">Anh em quay quần ăn ch&eacute;n ch&egrave; đậu xanh v&agrave; c&ugrave;ng n&oacute;i chuyện vui vẻ. Hương vị đường thốt nốt nấu đậu xanh l&agrave;m cho t&ocirc;i c&oacute; một cảm gi&aacute;c thật sảng kho&aacute;i v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng hạnh ph&uacute;c. Từ Ban chỉ huy Đại đội trở lại tổ đ&agrave;i b&aacute;o vụ của t&ocirc;i, anh em đều &ocirc;m t&ocirc;i, bắt tay ch&uacute;c mừng cho th&aacute;ng ng&agrave;y phấn đấu gian nan vất vả nay đ&atilde; th&agrave;nh hiện thực.</p> <div> <p style="text-align:justify"><em>Ri&ecirc;ng t&ocirc;i, tr&ecirc;n tay l&agrave; tờ quyết nghị được đ&aacute;nh m&aacute;y bằng giấy &ldquo;pơ-luya&rdquo; mỏng d&iacute;nh. T&ocirc;i chợt nghĩ mấy anh chị trong đại đội, trung đo&agrave;n&hellip;mười mấy, hai mươi năm tuổi Đảng c&ograve;n m&igrave;nh h&ocirc;m nay mới một ng&agrave;y tuổi Đảng, vậy biết bao giờ mới được như c&aacute;c anh. Nhưng thời gian đ&atilde; qua qu&aacute; nhanh, năm nay kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam t&ocirc;i vừa tr&ograve;n 33 năm tuổi Đảng.</em></p> <p style="text-align:right"><strong>TRẦN VĂN PHƯỚC</strong></p> <p style="text-align:right"><em>Quận ủy vi&ecirc;n, Trưởng ph&ograve;ng Tư ph&aacute;p Quận 10</em></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;