Bộ sản phẩm tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị Tuổi trẻ TPHCM sắt son niềm tin với Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ban bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n tr&acirc;n trọng giới thiệu bộ&nbsp; t&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền phục vụ Đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị &quot;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng&quot;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong đường dẫn bao gồm:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">1. Phim giới thiệu lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">2. Đồ họa th&ocirc;ng tin phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">3. Cover, avatar</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">4. Nền động chữ hiệu</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">5. Logo, chữ hiệu</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">6. Tập tin thiết kế triển l&atilde;m, bộ nhận diện.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong>Tải về&nbsp;<span style="font-size:20px"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cwTfnK5RyA4WA2YXtYN6kbz5Txvesh2Z?fbclid=IwAR3cmX4xWUM0UNwmLm08PZsyFhWxzXYfCwz3ExoTCYtMYj_6nsNghKHl8WY">TẠI Đ&Acirc;Y</a></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">ĐỨC QUY</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;