Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Chương trình “Xuân yêu thương” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Nhằm chăm lo cho đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n kh&oacute; khăn trong Khối cũng như c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&oacute; khăn, hộ ngh&egrave;o, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&oacute;n Tết xa qu&ecirc; nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Canh T&yacute; 2020, Ng&agrave;y 09/01/2020, tại Hội trường Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh &ldquo;Xu&acirc;n y&ecirc;u thương&rdquo; năm 2020. </span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33141/16ebc06b023efa60a32f.jpg" style="height:425px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dịp n&agrave;y, Đo&agrave;n Khối đ&atilde; chăm lo v&agrave; trao 100 phần qu&agrave; (trị gi&aacute; 500.000 đồng/ phần) cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Kh&oacute; khăn thuộc c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong Khối với tổng trị gi&aacute; 100 triệu đồng. Cũng trong chương tr&igrave;nh Đo&agrave;n Khối đ&atilde; phối hợp với Ủy Ban Nh&acirc;n d&acirc;n X&atilde; Nhơn Đức, Huyện Nh&agrave; B&egrave; trao 50 phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&oacute; khăn, hộ ngh&egrave;o (trị gi&aacute; 500.000 đồng/ phần) với tổng kinh ph&iacute; gần 25 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu trong chương tr&igrave;nh Đ/c Phạm Văn Linh - B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối cho biết, những phần qu&agrave; tuy c&oacute; gi&aacute; trị kh&ocirc;ng lớn nhưng thể hiện tấm l&ograve;ng sẻ chia, nh&acirc;n &aacute;i, nghĩa t&igrave;nh của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối với gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, người d&acirc;n kh&oacute; khăn tại c&aacute;c địa phương, đồng ch&iacute; cũng gửi lời ch&uacute;c sức khỏe, hạnh ph&uacute;c, đ&oacute;n tết ấm &aacute;p, đủ đầy đến c&aacute;c gia đ&igrave;nh, hộ d&acirc;n kh&oacute; khăn được tặng qu&agrave;. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thường ni&ecirc;n của Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c đền ơn đ&aacute;p nghĩa, an sinh x&atilde; hội của tuổi trẻ Khối.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">Th&ugrave;y Dương</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;