Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Chương trình “Xuân yêu thương” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Nhằm chăm lo cho đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n kh&oacute; khăn trong Khối cũng như c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&oacute; khăn, hộ ngh&egrave;o, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&oacute;n Tết xa qu&ecirc; nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Canh T&yacute; 2020, Ng&agrave;y 09/01/2020, tại Hội trường Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh &ldquo;Xu&acirc;n y&ecirc;u thương&rdquo; năm 2020. </span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33141/16ebc06b023efa60a32f.jpg" style="height:425px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dịp n&agrave;y, Đo&agrave;n Khối đ&atilde; chăm lo v&agrave; trao 100 phần qu&agrave; (trị gi&aacute; 500.000 đồng/ phần) cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Kh&oacute; khăn thuộc c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong Khối với tổng trị gi&aacute; 100 triệu đồng. Cũng trong chương tr&igrave;nh Đo&agrave;n Khối đ&atilde; phối hợp với Ủy Ban Nh&acirc;n d&acirc;n X&atilde; Nhơn Đức, Huyện Nh&agrave; B&egrave; trao 50 phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&oacute; khăn, hộ ngh&egrave;o (trị gi&aacute; 500.000 đồng/ phần) với tổng kinh ph&iacute; gần 25 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu trong chương tr&igrave;nh Đ/c Phạm Văn Linh - B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối cho biết, những phần qu&agrave; tuy c&oacute; gi&aacute; trị kh&ocirc;ng lớn nhưng thể hiện tấm l&ograve;ng sẻ chia, nh&acirc;n &aacute;i, nghĩa t&igrave;nh của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối với gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, người d&acirc;n kh&oacute; khăn tại c&aacute;c địa phương, đồng ch&iacute; cũng gửi lời ch&uacute;c sức khỏe, hạnh ph&uacute;c, đ&oacute;n tết ấm &aacute;p, đủ đầy đến c&aacute;c gia đ&igrave;nh, hộ d&acirc;n kh&oacute; khăn được tặng qu&agrave;. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thường ni&ecirc;n của Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c đền ơn đ&aacute;p nghĩa, an sinh x&atilde; hội của tuổi trẻ Khối.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">Th&ugrave;y Dương</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;