Tổng kết công tác thanh niên của Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TPHCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 28.12, tại Hội trường Cục Thống k&ecirc; Th&agrave;nh phố TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm 2019 v&agrave; triển khai Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2020.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33098/%E1%BA%A2nh%2004.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội nghị dịp điểm lại những th&agrave;nh quả đ&atilde; đạt được, nghi&ecirc;m t&uacute;c kiểm điểm những hạn chế của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n của Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong năm 2019 cũng như triển khai Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2020. Đồng thời tuy&ecirc;n dương, khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n của Đo&agrave;n khối trong năm 2019 vừa qua</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đến tham dự Hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Phương Thảo - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Vũ Hữu Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Huỳnh Văn H&ugrave;ng - Cục trưởng Cục Thống k&ecirc; Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được nghe đồng ch&iacute; Phạm Phương Thảo - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố chia sẻ chuy&ecirc;n đề năm 2020: &quot;Tăng cường khối đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo v&agrave; định hướng tại hội nghị, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn -B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch, những ưu điểm trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm 2019 của Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố. Đồng thời, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn đ&atilde; b&agrave;y tỏ mong muốn Đo&agrave;n Khối v&agrave;o năm 2020, phải duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t huy những điểm mạnh trong năm 2019 v&agrave; s&aacute;ng tạo th&ecirc;m nhiều điểm mới để từ đ&oacute; tập hợp được c&aacute;c đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia v&agrave;o hoạt động Đo&agrave;n của Đo&agrave;n khối. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Theo đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của đo&agrave;n khối n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; to&agrave;n thể lực lượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ to&agrave;n th&agrave;nh phố n&oacute;i chung phải chung tay đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o nhiệm vụ ch&iacute;nh trị chung l&agrave; ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tiến h&agrave;nh khen thưởng cho c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm 2019 của Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố năm 2019.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>QUAN AN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;