Quận đoàn 10 sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Lao động Cộng sản

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">S&aacute;ng ng&agrave;y 28/12, Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y Lao động Cộng sản đợt 2 năm 2019 v&agrave; Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 12 năm 2020.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) v&agrave; hưởng ứng Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 12 năm 2020; đồng thời thể hiện vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức Đo&agrave;n trong tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, giải quyết c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại địa phương, đơn vị; x&acirc;y dựng sự tự h&agrave;o, tr&aacute;ch nhiệm, tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ Quận 10.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi thu h&uacute;t sự tham gia đ&ocirc;ng đảo của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến từ c&aacute;c khu vực đ&atilde; diễn ra. Ti&ecirc;u biểu, tại S&acirc;n Nh&agrave; thiếu nhi Quận 10, Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh Quy&ecirc;n g&oacute;p lịch treo tường cũ l&agrave;m tập, s&aacute;ch chữ nổi Quận 10 năm 2019, tại Sảnh tầng 2 Nh&agrave; thiếu nhi Quận 10.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33094/5a6d64a20233fb6da222.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33094/Image.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Song song với đ&oacute;, tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 10 cũng đ&atilde; thực hiện nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nhphần việc thiết thực, cụ thể như: tổ chức Thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&ocirc;, ch&uacute; Đảng vi&ecirc;n cao tuổi, trực chốt giao th&ocirc;ng tại ng&atilde; tư H&ograve;a Hảo &ndash; Ng&ocirc; Gia Tự, Hội thi Thiết kế b&aacute;o ảnh v&agrave; T&igrave;m hiểu lịch sử Đảng bộ, Trao thẻ bảo hiểm y tế v&agrave; hộ khẩu tại nh&agrave;, thực hiện tổng vệ sinh v&agrave; sơn mảng tường tuyến đường Cao Thắng,...</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">MINH TIẾN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;