Chung kết cuộc thi Robot tự động - Robot Sumo năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi &quot;Robot Tự động - Robot Sumo&quot;&nbsp;năm 2019 do Đo&agrave;n Trường ĐH Giao th&ocirc;ng Vận tải - Ph&acirc;n hiệu tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. Cuộc thi đ&atilde; được triển khai rộng r&atilde;i đến c&aacute;c bạn học sinh THPT tr&ecirc;n khu vực TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ở cuộc thi n&agrave;y c&aacute;c bạn học sinh tạo ra một ch&uacute; robot để c&oacute; thể đẩy v&agrave; hất tung đối thủ ra vị tr&iacute; an to&agrave;n tr&ecirc;n b&agrave;n thi đấu. Đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch,&nbsp;s&aacute;ng tạo gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cũng như c&oacute; niềm y&ecirc;u th&iacute;ch đối với Kh</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">oa học - C&ocirc;ng nghệ - Kỹ thuật.</span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="f61f3c82ffdc198240cd" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/f61f3c82ffdc198240cd.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với&nbsp;sự hướng dẫn v&agrave; hỗ trợ của c&aacute;c anh chị sinh vi&ecirc;n Ph&acirc;n hiệu trường ĐH Giao th&ocirc;ng Vận tải tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c bạn học sinh cũng đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m nhiều kiến thức, sự tự tin để tiến đến tham dự v&ograve;ng chung kết. Lượt thi đầu ti&ecirc;n đ&atilde; diễn ra v&agrave;o tối ng&agrave;y 24/10/2019 tại trường ĐH Giao th&ocirc;ng Vận tải - Ph&acirc;n hiệu tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; lượt 2 được diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 27/10/2019 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Cơ sở II.&nbsp;</span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="14" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/14.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:511px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="robotsumo" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/robotsumo2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:431px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></div> <p><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng h&agrave;nh xuy&ecirc;n suốt c&aacute;c sự kiện của chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của chị&nbsp;<strong>Mai Thị Thu Diễm</strong>&nbsp;- C&aacute;n bộ Nh&agrave; Văn ho&aacute; Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố; chị&nbsp;<strong>Nguyễn Thị Thảo Nguy&ecirc;n</strong>&nbsp;- C&aacute;n bộ Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh Vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Về ph&iacute;a nh&agrave; trường c&oacute; sự g&oacute;p mặt của thầy&nbsp;<strong>TS. V&otilde; Trường Sơn</strong>&nbsp;- Đảng Ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Ph&acirc;n hiệu; thầy<strong>&nbsp;ThS. Đặng Ngọc Thương</strong>&nbsp;- Ph&oacute; ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c ch&iacute;nh trị v&agrave; Sinh vi&ecirc;n; thầy&nbsp;<strong>Văn Quốc Hữu</strong>&nbsp;- Giảng vi&ecirc;n Bộ m&ocirc;n Cơ kh&iacute;; thầy&nbsp;<strong>Nguyễn Văn Th&agrave;nh</strong>&nbsp;- Giảng vi&ecirc;n Bộ m&ocirc;n Cơ kh&iacute;. Về ph&iacute;a Đo&agrave;n Trường c&oacute; sự hiện diện của thầy&nbsp;<strong>ThS. Vũ Văn Định</strong>&nbsp;- B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường, thầy&nbsp;<strong>Nguyễn Thanh Thoa&nbsp;</strong>- Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Trường, đ/c&nbsp;<strong>V&otilde; Anh Trưởng&nbsp;</strong>- Trưởng Ban Tổ chức Đo&agrave;n Trường; đ/c&nbsp;<strong>Nguyễn Thị Mỹ Lệ</strong>&nbsp;- Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Trường; đ/c&nbsp;<strong>Huỳnh Phương Dạ Thảo&nbsp;</strong>- Trưởng Ban Đối ngoại Đo&agrave;n Trường&nbsp;c&ugrave;ng với c&aacute;c thầy c&ocirc; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT tr&ecirc;n khu vực TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n tham gia thi đấu.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="7" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/7.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:511px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="13" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/13.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:1149px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="robotsumo3" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/robotsumo3.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chung kết đ&atilde; t&igrave;m ra được&nbsp;<strong>18&nbsp;</strong>đội đến từ c&aacute;c trường THPT tr&ecirc;n khu vực TP. Hồ Ch&iacute; Minh: Trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n; Trường THPT Thủ Đức;&nbsp;Trường THPT Hiệp B&igrave;nh; Trường THCS THPT Hoa Sen; Trường THPT Long Trường; Trường THPT Nguyễn Huệ; Trường THPT Đ&agrave;o Sơn T&acirc;y; ...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="2 1" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/2_1.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:511px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="3" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/3.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:511px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="robotsumo4" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/robotsumo4.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần tr&igrave;nh diễn từ c&aacute;c đội tham gia thi đấu ROBOT SUMO&nbsp; đ&atilde; đem đến cho kh&aacute;n giả những khoảnh khắc v&ocirc; c&ugrave;ng g&acirc;y cấn, ấn tượng v&agrave; s&ocirc;i nổi. C&aacute;c bạn học sinh đến tham dự với tinh thần h&agrave;o hứng, vui tươi, nhiệt t&igrave;nh, mong muốn đ&oacute;ng g&oacute;p những m&agrave;n thi đấu kịch t&iacute;nh v&agrave; hấp dẫn cũng như giao lưu v&agrave; học kinh nghiệm từ c&aacute;c trường bạn.&nbsp;</span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="1 1" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/1_1.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:511px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả chung kết&nbsp;<strong>giải Nhất</strong>&nbsp;đ&atilde; thuộc về nh&oacute;m 2 của trường<em>&nbsp;THPT Nguyễn Huệ</em>; giải&nbsp;<strong>Nh&igrave;</strong>&nbsp;thuộc về nh&oacute;m 2 trường&nbsp;<em>THPT Hiệp B&igrave;nh</em>;&nbsp;<strong>giải Ba</strong>&nbsp;đ&atilde; được trao cho nh&oacute;m 3 trường&nbsp;<em>THPT Hiệp B&igrave;nh.&nbsp;</em><strong>04 giải Khuyến kh&iacute;ch&nbsp;</strong>lần lượt thuộc về nh&oacute;m 2 trường&nbsp;<em>THPT Hoa Sen</em>, nh&oacute;m 2 trường&nbsp;<em>THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n</em>, nh&oacute;m 1 trường&nbsp;<em>THPT Nguyễn Huệ,&nbsp;</em>nh&oacute;m 1 trường&nbsp;<em>THPT Long Trường. <strong>G</strong></em><strong>iải Phong c&aacute;ch</strong>&nbsp;cũng đ&atilde; được trao cho nh&oacute;m 3 trường&nbsp;<em>THPT Thủ Đức</em>; v&agrave; nh&oacute;m 2 của trường THPT Đ&agrave;o Sơn T&acirc;y cũng đ&atilde; được&nbsp;<strong>giải S&aacute;ng tạo.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="img 20191027 110057" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/img_20191027_110057.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="img 20191027 105933" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/img_20191027_105933.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="img 20191027 105818" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/img_20191027_105818.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="img 20191027 105644" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/img_20191027_105644.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="img 20191027 105424" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/img_20191027_105424.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hi vọng rằng sau cuộc thi n&agrave;y c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; những người bạn mới, c&oacute; th&ecirc;m nhiều kiến thức về Khoa học&nbsp;- C&ocirc;ng nghệ - Kỹ thuật cũng như c&oacute; niềm đam m&ecirc; lớn hơn về n&oacute;.\</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;