Phú Nhuận: Tuyên dương gương gia đình 3 thế hệ “Chung ngọn cờ hồng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu &ldquo;L&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; v&agrave; gương gia đ&igrave;nh 3 thế hệ &ldquo;Chung ngọn cờ hồng&rdquo; ti&ecirc;u biểu năm 2019. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong năm 2019, Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; tổ chức thực hiện hiệu quả c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thanh ni&ecirc;n, gắn m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Tự h&agrave;o m&agrave;u &aacute;o xanh &ndash; Thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; với c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u x&acirc;y dựng &ldquo;Gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo; l&agrave;m nội dung trọng t&acirc;m thực hiện của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n quận. Việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh việc l&agrave;m thường xuy&ecirc;n, tự nguyện, tự gi&aacute;c trong hoạt động hằng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32898/A1.JPG" style="height:294px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của quận Ph&uacute; Nhuận lu&ocirc;n r&egrave;n luyện, phấn đấu, tạo chuyển biến t&iacute;ch cực trong nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động. Những chuyển biến t&iacute;ch cực của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n được biểu hiện cụ thể ở h&agrave;nh vi, lời n&oacute;i, ứng xử chuẩn mực khi giải quyết c&ocirc;ng việc v&agrave; trong mối quan hệ với đồng nghiệp v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c&rdquo; của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n quận Ph&uacute; Nhuận c&ograve;n thể hiện r&otilde; qua tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ trong c&aacute;c hoạt động v&igrave; cộng đồng, chăm lo an sinh x&atilde; hội, thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p cụ thể gắn với nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n được giao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, Ban tổ chức đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 23 tập thể v&agrave; 39 c&aacute; nh&acirc;n đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật, r&otilde; n&eacute;t nhất trong việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;. Ngo&agrave;i ra, chương tr&igrave;nh cũng đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 15 gia đ&igrave;nh ba thế hệ &ldquo;Chung ngọn cờ hồng&rdquo; năm 2019, đ&acirc;y l&agrave; đại diện tiểu biểu cho những gia đ&igrave;nh Việt Nam trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống d&acirc;n tộc, ch&iacute;nh trị tư tưởng, đạo đức lối sống, lu&ocirc;n truyền lửa cho thanh ni&ecirc;n, gi&uacute;p cho thế hệ con ch&aacute;u ng&agrave;y nay lu&ocirc;n tự h&agrave;o, tiếp nối v&agrave; giữ g&igrave;n, ph&aacute;t huy những phẩm chất tốt đẹp của cha &ocirc;ng đi trước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;