Đoàn trường ĐH Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp và xây dựng hình ảnh bản thân gắn với những giá trị mẫu hình thanh niên thành phố”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nhằm kịp thời bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; triển khai thực hiện x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh bản th&acirc;n gắn việc thực hiện x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh với việc x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span>ĐH Kinh Tế Tp. Hồ Ch&iacute; Minh<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">, s&aacute;ng ng&agrave;y 20/6/2019, tại Nh&agrave; truyền thống&nbsp;</span>Đo&agrave;n trường ĐH Kinh Tế Tp. Hồ Ch&iacute; Minh<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;đ&atilde; tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Kỹ năng giao tiếp v&agrave; x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh bản th&acirc;n gắn với những gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo; cho c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt.</span><br /> <span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trong buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề, B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động giải &ocirc; chữ, đố vui, truyền tin, đ&atilde; gi&uacute;p cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n r&uacute;t ra nhiều b&agrave;i học trong việc giao tiếp v&agrave; x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh bản th&acirc;n.</span><br /> <span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qua buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề mỗi c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhận thức s&acirc;u hơn về phẩm chất đạo đức của người c&aacute;n bộ đo&agrave;n, x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch ứng xử chuẩn mực của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong thời kỳ mới.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;