Tuổi trẻ Q.3 tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>hưởng ứng v&agrave; g&oacute;p phần thực cuộc vận động &ldquo;To&agrave;n d&acirc;n r&egrave;n luyện th&acirc;n thể theo gương B&aacute;c Hồ vĩ đại&rdquo;, s&aacute;ng ng&agrave;y 29/9/2019,&nbsp;Quận Đo&agrave;n 3 đ&atilde; tổ chức Lễ khai mạc S&acirc;n chơi &ldquo;Thanh ni&ecirc;n khỏe&rdquo; năm 2019.</strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32842/H%C3%8Cnh%209.jpg" style="height:340px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Thị Hiền &ndash; UV. BTV Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 3; anh Trần Trung Nghĩa &ndash; Trưởng Bộ m&ocirc;n V&otilde; tổng hợp CLB Hồ Xu&acirc;n Hương c&ugrave;ng c&aacute;c vận động vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu khai mạc s&acirc;n chơi, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận Đo&agrave;n V&otilde; Trọng Định hy vọng s&acirc;n chơi sẽ g&oacute;p phần v&agrave;o việc đẩy mạnh phong tr&agrave;o r&egrave;n luyện thể dục thể thao trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh v&agrave; tăng cường mối giao lưu, gắn kết giữa đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh giữa c&aacute;c trường tr&ecirc;n địa bàn.</p> <p style="text-align:justify">S&acirc;n chơi &ldquo;Thanh ni&ecirc;n khỏe&rdquo; năm 2019 do Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 3 tổ chức bao gồm c&aacute;c phần thi phối hợp như chống đẩy, n&acirc;ng tạ, nhảy cao&hellip; sẽ gi&uacute;p c&aacute;c vận động vi&ecirc;n r&egrave;n luyện sức khỏe, n&acirc;ng cao tinh thần thể dục, thể thao, từ đ&oacute; n&acirc;ng cao đời sống tinh thần v&agrave; hỗ trợ cho việc học tập của c&aacute;c em được tốt hơn. Kết th&uacute;c c&aacute;c phần thi, Ban tổ chức sẽ trao Giấy chứng nhận &ldquo;Thanh ni&ecirc;n khỏe&rdquo; cho c&aacute;c vận động vi&ecirc;n đạt c&aacute;c y&ecirc;u cầu của s&acirc;n chơi, đ&acirc;y cũng l&agrave; một trong những ti&ecirc;u ch&iacute; để c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh&nbsp; ni&ecirc;n phấn đấu đạt danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32842/H%C3%ACnh%208.jpg" style="height:340px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>DUY HƯNG</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;