Quận 9: Chung kết Hội thi "Bản lĩnh người truyền lửa"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 07/9/2019, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 9 đ&atilde; tổ chức Chung kết Hội thi &ldquo;Bản lĩnh người truyền lửa&rdquo; năm 2019 tại ph&ograve;ng chiếu phim 3D &ndash; Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 9.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32769/IMG_3999.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(Chung kết hội thi Bản lĩnh người truyền lửa)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; L&ecirc; Ph&uacute; L&acirc;m &ndash; Ph&oacute; ban Mặt trận. An ninh Quốc ph&ograve;ng, địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Chiến Chinh &ndash; UVBTV, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thanh &ndash; QUV, Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hiếu Hạnh &ndash; QUV, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; Thạc sĩ Ho&agrave;ng Thị Nhung &ndash; Giảng vi&ecirc;n trường Đại học Văn h&oacute;a TP. HCM.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32769/bgk-min.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(Đ/c L&ecirc; Ph&uacute; L&acirc;m &ndash; Ph&oacute; ban Mặt trận. An ninh Quốc ph&ograve;ng, địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đ/c </em>Nguyễn Chiến Chinh &ndash; UVBTV, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy v&agrave; Thạc sĩ Ho&agrave;ng Thị Nhung &ndash; Giảng vi&ecirc;n trường Đại học Văn h&oacute;a TP. HCM tham gia th&agrave;nh phần Ban Gi&aacute;m khảo)</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi được tổ chức với mục đ&iacute;ch kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực hoạt động thực tiễn, n&acirc;ng cao chất lượng họat động tuy&ecirc;n truyền kiến thức về Đo&agrave;n của đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tại cơ sở, từ đ&oacute; ph&aacute;t hiện những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực để tiếp tục bồi dưỡng. Đồng thời, trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết v&agrave; tạo điều kiện để đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với nhau.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32769/IMG_3804.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(C&aacute;c phần thi s&ocirc;i động của 12 th&iacute; sinh tham gia v&ograve;ng chung kết)</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32769/IMG_3881.JPG" style="height:467px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(C&aacute;c phần thi s&ocirc;i động của 12 th&iacute; sinh tham gia v&ograve;ng chung kết)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trải qua v&ograve;ng sơ loại của hội thi đ&atilde; diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 5/2019, với sự tham gia của 74 th&iacute; sinh, Ban Tổ chức đ&atilde; chọn ra 12 th&iacute; sinh xuất sắc tham gia v&ograve;ng chung kết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau gần 2 giờ l&agrave;m việc với 2 phần thi diễn ra l&agrave; thuyết tr&igrave;nh về c&aacute;c chủ đề đ&atilde; bốc thăm v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống. Ban Gi&aacute;m khảo đ&atilde; chọn ra 7 th&iacute; sinh xuất sắc nhất để nhận c&aacute;c giải thưởng. Trong đ&oacute;, giải nhất của hội thi đ&atilde; thuộc về đồng ch&iacute; Nguyễn Thị L&agrave;i &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường Long Thạnh Mỹ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32769/IMG_3992.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(Đồng ch&iacute; Nguyễn Chiến Chinh &ndash; UVBTV, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy trao giấy khen v&agrave; bảng tượng trưng giải Nhất cuộc&nbsp;thi cho đồng ch&iacute; Nguyễn Thị L&agrave;i&nbsp;&ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường Long Thạnh Mỹ)</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>TRƯỜNG DUY</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;