ĐHQT Hồng Bàng - Giúp người dân tiết kiệm nguồn nước, chi phí sản xuất nông nghiệp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:system-ui,-apple-system,blinkmacsystemfont,.sfnstext-regular,sans-serif; font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; nội dung phương ch&acirc;m v&agrave; mục ti&ecirc;u hoạt động của đội h&igrave;nh &quot;Sinh học - M&ocirc;i trường&quot; trường đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng trong chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh năm nay. Ứng dụng kiến thức về sinh học, c&aacute;c bạn đ&atilde; giới thiệu đến người d&acirc;n phường 28 - Phường n&ocirc;ng nghiệp duy nhất của Quận B&igrave;nh Thạnh, c&aacute;ch thức trồng rau thuỷ canh, tận dụng c&aacute;c nguy&ecirc;n vật liệu c&oacute; sẵn; ủ ph&acirc;n Comost; lọc v&agrave; t&aacute;i sử dụng nước sau sinh hoạt. Những kiến thức n&agrave;y gi&uacute;p b&agrave; con tiết kiệm nước, v&agrave; tận dụng r&aacute;c thải hữu cơ, tiết kiệm chi ph&iacute; sản xuất cho b&agrave; con.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32595/a38e69a5e37c07225e6d.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32595/d84cb36a39b3dded84a2.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32595/ffe9a2b82f61cb3f9270.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32595/fc61eb3061e985b7dcf8.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;