Quận 2: Cải tạo trạm nhà chờ xe buýt kiểu mẫu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Ng&agrave;y 14/7/2019, Ban Chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Quận 2 tổ chức hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &quot;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, bảo đảm an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; người đi m&ocirc;t&ocirc;, xe m&aacute;y&quot;&nbsp;năm 2019. </strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; Tại chương tr&igrave;nh Ban chỉ huy chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh Quận 2 ra qu&acirc;n thực hiện cải tạo &quot;trạm dừng, nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t kiểu mẫu an to&agrave;n, văn minh&quot; tại tuyến đường Nguyễn Duy Trinh Quận 2, với sự tham gia của hơn 100 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh Quận 2 v&agrave; Chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh Trường Đại học giao th&ocirc;ng vận tải Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, trong đ&oacute; c&aacute;c nội dung được thực hiện theo đ&uacute;ng c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; kiểu mẫu, an to&agrave;n, văn minh b&ecirc;n cạnh đ&oacute; cũng tuy&ecirc;n truyền xung quanh trạm dừng kh&ocirc;ng c&oacute; b&aacute;n h&agrave;ng rong, lấn chiếm trạm dừng tại trạm, bố tr&iacute; th&ugrave;ng r&aacute;c ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn v&agrave; c&aacute;c khẩu hiệu tuy&ecirc;n truyền x&acirc;y dựng nếp sống văn minh, tạo mảng xanh xung quanh. Qua hoạt động nhằm thu h&uacute;t nhiều thanh thiếu nhi, người d&acirc;n tham gia đi xe bu&yacute;t, giảm nguy cơ &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng, đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32588/8b18a9d3bb62d6878d9fa86a4f4a77dd.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh chỉnh trang lại c&aacute;c hạng mục nh&agrave; chờ)</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32588/20190714_084616.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>(Lắp đặt c&aacute;c nội dung tuy&ecirc;n truyền an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; người đi m&ocirc;t&ocirc;, xe m&aacute;y)</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32588/sau.jpg" style="height:439px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>(C&ocirc;ng tr&igrave;nh ho&agrave;n chỉnh của c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh)</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Mặt kh&aacute;c, tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n&nbsp;tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận, căn cứ đặc th&ugrave; địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi hưởng ứng Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &#39;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, bảo đảm an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; người đi m&ocirc;t&ocirc;, xe m&aacute;y&#39; năm 2019. Trong đ&oacute;, tập trung tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi về văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c mức phạt khi vi phạm luật giao th&ocirc;ng đến người d&acirc;n, c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện phản ứng nhanh đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c điểm n&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n...</p> <p style="text-align: right;"><strong>H&Agrave; CHỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;