Hội thi trực tuyến “Tôi yêu khoa học” đã trở thành sân chơi quen thuộc của các bạn học sinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, ng&agrave;y 11</strong><strong>/</strong><strong>5 tại Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra buổi Lễ trao giải Hội thi &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học&rdquo; lần V năm 2019 do Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ v&agrave; Đơn vị nghi&ecirc;n cứu l&acirc;m s&agrave;ng ĐH Oxford phối hợp tổ chức.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32261/H%C3%ACnh%201.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Ban tổ chức trao giải thưởng cho c&aacute;c th&iacute; sinh.</span></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi trực tuyến &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh s&acirc;n chơi quen thuộc của c&aacute;c bạn học sinh, qua 4 lần tổ chức, hội thi đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng trăm ng&agrave;n th&iacute; sinh tại địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; nhiều tỉnh th&agrave;nh trong cả nước tham gia. Số lượng th&iacute; sinh tham dự tăng l&ecirc;n sau mỗi năm, với nhiều con số kỷ lục: 116.116 t&agrave;i khoản dự thi, 207.207 lượt thi, 29 trường c&oacute; th&iacute; sinh v&agrave;o chung kết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau ba tuần tranh t&agrave;i trực tuyến, 50 th&iacute; sinh đạt điểm số cao nhất được chọn v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. C&aacute;c bạn chia th&agrave;nh 4 nh&oacute;m: Khoa học Động vật, Khoa học Sức khỏe, Khoa học M&ocirc;i trường, Khoa học T&acirc;m l&yacute; v&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c nh&agrave; khoa học trải nghiệm thực tế như t&igrave;m hiểu, ghi ch&eacute;p, quay phim, chụp h&igrave;nh&hellip; để thực hiện c&aacute;c sản phẩm truyền th&ocirc;ng khoa học.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32261/H%C3%ACnh%202.JPG" style="height:418px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Em Đo&agrave;n Tường Uy&ecirc;n - đạt giải Nhất trong Hội thi &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học&rdquo; năm nay.</span></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vượt qua những th&iacute; sinh ở v&ograve;ng chung kết, Giải nhất đ&atilde; thuộc về em Đo&agrave;n Tường Uy&ecirc;n (Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, Q. 6). Hai giải Nh&igrave; lần lượt thuộc về: Trần Mai Thanh H&agrave; (Trường THCS V&acirc;n Đồn, Q. 4) v&agrave; Đinh C&ocirc;ng Khang (Trường THCS T&acirc;n Sơn, Q. G&ograve; Vấp); Hai giải Ba thuộc về: Đặng Kỳ Bảo Nghi (Trường THCS H&agrave; Huy Tập, Q. B&igrave;nh Thạnh); L&ecirc; Song Ho&agrave;ng Ngọc (Trường THCS Hồng B&agrave;ng, Q. 5).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, 5 giải Khuyến kh&iacute;ch được trao cho c&aacute;c th&iacute; sinh: Nguyễn Phạm Quang Tr&iacute; (Trường THCS Nguyễn Du, Q. G&ograve; Vấp); Trần &Yacute; Vy (Trường THCS Hồng B&agrave;ng, Q. 5); L&ecirc; Thị Linh - Nguyễn Mỹ Như &Yacute; (Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ, H. Nh&agrave; B&egrave;); V&otilde; Th&agrave;nh T&agrave;i (THCS Nguyễn Thị Thập, Q. 7).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Đo&agrave;n Tường Uy&ecirc;n, th&iacute; sinh đoạt giải nhất cuộc thi cho biết: &ldquo;Cuộc thi đ&atilde; đem lại cho em nhiều kiến thức khoa học l&yacute; th&uacute;, khiến em thấy m&igrave;nh y&ecirc;u khoa học hơn v&agrave; muốn &aacute;p dụng những kiến thức m&igrave;nh biết v&agrave;o thực tế.&nbsp; Em mong muốn&nbsp; hoạt động n&agrave;y sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng lớn mạnh để cho c&aacute;c bạn giống như em c&oacute; thể biết v&agrave; tham gia cuộc thi nhiều hơn. Để c&oacute; thể học hỏi th&ecirc;m nhiều điều mới lạ v&agrave; bổ &iacute;ch cho m&igrave;nh tr&ecirc;n chặng đường học tập&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi năm nay kết th&uacute;c tốt đẹp trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, tr&agrave;n đầy hạnh ph&uacute;c của những gương mặt c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi. Đ&acirc;y cũng l&agrave; tiền đề để Ban Tổ chức cuộc thi c&oacute; thể ph&aacute;t triển những lần thi sau một c&aacute;ch tốt nhất v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng được đ&ocirc;ng đảo mọi người hưởng ứng.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẢI YẾN - THIỆN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 được triển khai từ ngày 12/7/2020 đến ngày 16/8/2020 với sự triển khai đồng loạt của 05 chương trình, chiến dịch tình nguyện gồm: Chiến dịch Mùa Hè Xanh, Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến Hoa Phượng Đỏ, Chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng, Chiến dịch Hành Quân Xanh.

Agile Việt Nam
;