HCMUE: Sôi động Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 06/01/2019, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường phối hợp c&ugrave;ng Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n VN Trường long trọng tổ chức Lễ ra qu&acirc;n chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 11 năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31783/1.jpg" style="width:100%" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự Lễ ra qu&acirc;n c&oacute; Thượng &uacute;y Trần Nguy&ecirc;n Bảo - B&iacute; thư Đo&agrave;n ph&ograve;ng CSGT Đường bộ - Đường sắt C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh; &Ocirc;ng Ng&ocirc; Ho&agrave;ng Hải Đăng - Cửa h&agrave;ng Trưởng C&ocirc;ng ty TNHH T&acirc;n Long V&acirc;n; TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nh&agrave; Trường; ThS. Nguyễn Thị Yến Nam - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Trưởng ph&ograve;ng Kế hoạch T&agrave;i ch&iacute;nh; ThS. Nguyễn Ngọc Trung - UV BTV Đảng ủy, Trường ph&ograve;ng Tổ chức - H&agrave;nh ch&iacute;nh; ThS. Huỳnh C&ocirc;ng Ba - Đảng ủy vi&ecirc;n, Trưởng ph&ograve;ng CTCT&amp;HSSV, Chủ tịch C&ocirc;ng Đo&agrave;n Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường; ThS. Huỳnh Phẩm Dũng Ph&aacute;t - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường; Đồng ch&iacute; Nguyễn Tuấn Kiệt - Ủy vi&ecirc;n BTV Đo&agrave;n Trường, Chủ tịch Hội SVVN Trường; C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; sự hiện diện của gần 600 chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31783/2.jpg" style="width:100%" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh được tổ chức từ ng&agrave;y 06/01/2019 đến ng&agrave;y 12/02/2019 với 16 đội h&igrave;nh thường trực v&agrave; đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n, 01 đội h&igrave;nh truyền th&ocirc;ng v&agrave; 01 đội h&igrave;nh vi&ecirc;n chức trẻ. Với những hoạt động ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, tiếp nối những việc l&agrave;m thiết thực, &yacute; nghĩa của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c nh&acirc;n dịp xu&acirc;n về, đồng thời, n&ecirc;u cao tinh thần v&igrave; cộng đồng, chăm lo c&aacute;c đối tượng c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vui Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Kỷ Hợi 2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31783/7.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện HCMUE năm 2019 cũng sẽ diễn ra c&aacute;c hoạt động trọng t&acirc;m cấp Trường như Chương tr&igrave;nh &ldquo;Ấm &aacute;p t&igrave;nh xu&acirc;n&rdquo;; Đ&ecirc;m văn nghệ v&agrave; đấu gi&aacute; g&acirc;y quỹ &ldquo;Thanh &acirc;m m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo; lần 2; Chương tr&igrave;nh &ldquo;Hội xu&acirc;n Sư phạm&rdquo;; Chương tr&igrave;nh &ldquo;T&igrave;nh bạn gắn kết, đ&oacute;n tết Kỷ Hợi&rdquo;; &hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31783/15.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một m&ugrave;a Xu&acirc;n T&igrave;nh Nguyện nữa lại về, ch&uacute;c h&agrave;ng trăm tr&aacute;i tim t&igrave;nh nguyện HCMUE sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ v&agrave; &quot;gặt h&aacute;i&quot; h&agrave;ng triệu nụ cười</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">[Xu&acirc;n] trao đi</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">[T&igrave;nh] trọn vẹn</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">[Nguyện] hết l&ograve;ng</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;