4 nhà khoa học trẻ thành phố được tặng giải thưởng “Quả cầu vàng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31759/QCV%20(56).JPG" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trong 10 gương mặt khoa học trẻ được tặng giải thưởng Khoa học c&ocirc;ng nghệ Thanh ni&ecirc;n </strong><strong>&ldquo;Quả cầu v&agrave;ng&rdquo; năm nay, c&oacute; 4 nh&agrave; khoa học trẻ đến từ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tối 28/12,&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Bộ Khoa học C&ocirc;ng nghệ đ&atilde; tổ chức&nbsp;Lễ trao Giải thưởng Khoa học c&ocirc;ng nghệ Thanh ni&ecirc;n &ldquo;Quả Cầu V&agrave;ng&rdquo;&nbsp;2018, diễn ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự&nbsp;v&agrave; ch&uacute;c mừng 10 t&agrave;i năng khoa học trẻ được nhận giải thưởng c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Phan Thanh B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương&nbsp;Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn h&oacute;a Gi&aacute;o dục Thanh ni&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n v&agrave; Nhi đồng Quốc hội, đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong, Ủy vi&ecirc;n BCH TW Đảng, B&iacute; thư thứ nhất TW Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Huỳnh Th&agrave;nh Đạt &ndash; Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP.Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;đồng ch&iacute; &nbsp;Nguyễn Anh Tuấn &ndash; B&iacute; thư thường trực BCH TW Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội dồng x&eacute;t trao giải thưởng Qủa cầu v&agrave;ng năm 2018, c&ugrave;ng&nbsp;l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; đ&ocirc;ng đảo gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n của c&aacute;c nh&agrave; khoa học trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải thưởng do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh chủ tr&igrave; phối hợp với Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ tổ chức h&agrave;ng năm cho 10 t&agrave;i năng trẻ xuất sắc về khoa học kỹ thuật từ năm 2003. Năm 2018, Giải thưởng&nbsp;Quả Cầu V&agrave;ng được ph&aacute;t động v&agrave; tuy&ecirc;n truyền rộng r&atilde;i đến thanh thiếu nhi Việt Nam trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau gần 08&nbsp;th&aacute;ng ph&aacute;t động, cơ quan thường trực Giải thưởng đ&atilde; nhận được 61 hồ sơ&nbsp; của 31&nbsp;đơn vị đề cử. Trong đ&oacute; lĩnh vực C&ocirc;ng nghệ sinh học: 06 hồ sơ, C&ocirc;ng nghệ m&ocirc;i trường: 15 hồ sơ, C&ocirc;ng nghệ y - dược: 11 hồ sơ (01 hồ sơ kh&ocirc;ng hợp lệ v&igrave; qu&aacute; tuổi), C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng: 13 hồ sơ v&agrave; C&ocirc;ng nghệ vật liệu mới: 16 hồ sơ. So với những năm trước, năm nay c&oacute; nhiều hồ sơ của c&aacute;c ứng vi&ecirc;n đang học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c ở nước ngo&agrave;i; số lượng hồ sơ tham gia nhiều hơn, chất lượng hồ sơ tốt v&agrave; c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n, Giải thưởng KHCN Thanh ni&ecirc;n Quả Cầu V&agrave;ng tiến h&agrave;nh b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n&nbsp;trực tuyến&nbsp;tr&ecirc;n c&aacute;c cổng th&ocirc;ng tin điện tử,&nbsp;nhằm n&acirc;ng cao uy t&iacute;n, gi&aacute; trị v&agrave; tầm ảnh hưởng của Giải thưởng đối với cộng đồng c&aacute;c nh&agrave; khoa học, với thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội. Sau 10 ng&agrave;y b&igrave;nh chọn trực tuyến tại c&aacute;c b&aacute;o điện tử với tổng số phiếu b&igrave;nh chọn đạt 409618&nbsp;phiếu, Hội đồng b&igrave;nh chọn đ&atilde; họp phi&ecirc;n thứ hai thảo luận, bỏ phiếu k&iacute;n&nbsp;v&agrave; chọn ra danh s&aacute;ch 10 gương mặt Quả Cầu V&agrave;ng 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n được trao giải thưởng gồm, lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ y &ndash; dược:&nbsp;TS V&ograve;ng B&iacute;nh Long (Giảng vi&ecirc;n Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP HCM), ThS Đặng Ho&agrave;ng Ph&uacute; (Giảng vi&ecirc;n Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP HCM).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31759/QCV%20(27).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">TS V&ograve;ng B&iacute;nh Long - giảng vi&ecirc;n&nbsp;</span></em></span><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP HCM</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31759/QCV%20(29).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ThS Đặng Ho&agrave;ng Ph&uacute; - giảng vi&ecirc;n Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP HCM</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ m&ocirc;i trường: TS Đ&agrave;o Sỹ Đức (Ph&oacute; trưởng Bộ m&ocirc;n C&ocirc;ng nghệ H&oacute;a học, Khoa H&oacute;a học, Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia H&agrave; Nội), TS Phạm Thị Phương Thủy (Giảng vi&ecirc;n Đại học C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm TP HCM), TS Đinh Minh Quang (Trưởng ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm Động vật học, Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31759/QCV%20(32).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TS Phạm Thị Phương Thủy - giảng vi&ecirc;n Đại học C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm TP HCM</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ sinh học: TS Chu Đ&igrave;nh Tới (Giảng vi&ecirc;n Đại học Sư phạm H&agrave; Nội), TS Trịnh Kiều Thế Loan (Trợ l&yacute; Gi&aacute;o sư Khoa C&ocirc;ng nghệ Sinh học Nano, Đại học Gachon, H&agrave;n Quốc).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ vật liệu mới:&nbsp;TS Nguyễn Đại Hải (Trưởng ph&ograve;ng Vật liệu Y-Sinh, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện H&agrave;n l&acirc;m Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Việt Nam), TS Phạm Văn Việt (Ph&oacute; Trưởng khoa Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ vật liệu, Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP HCM).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31759/QCV%20(48).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TS Phạm Văn Việt - Ph&oacute; Trưởng khoa Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ vật liệu, Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP HCM.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng:&nbsp;ThS Đ&agrave;o Như Ngọc (Nghi&ecirc;n cứu sinh Khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Đại học Chung-Ang, H&agrave;n Quốc).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i giải thưởng Quả cầu v&agrave;ng, Trung ương Đo&agrave;n cũng trao giải cho 20 nữ sinh ti&ecirc;u biểu thuộc c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, điện, điện tử v&agrave; cơ kh&iacute;. Ban tổ chức cho biết, đ&acirc;y l&agrave; những ng&agrave;nh học &iacute;t được sinh vi&ecirc;n nữ lựa chọn n&ecirc;n cần được khuyến kh&iacute;ch.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, B&iacute; thư Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh: &ldquo;C&oacute; 6 yếu tố để gi&uacute;p người trẻ s&aacute;ng tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng, đ&oacute; l&agrave;:&nbsp;&Yacute; ch&iacute; s&aacute;ng tạo, sự tự tin, được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản, c&oacute; thầy hướng dẫn tận t&igrave;nh, sự chia sẻ, động vi&ecirc;n của gia đ&igrave;nh v&agrave; &nbsp;cuối c&ugrave;ng l&agrave; cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch của nh&agrave; nước. C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đạt giải thưởng l&agrave; những tấm gương đại diện cho đất nước v&agrave; cần được tuy&ecirc;n truyền rộng r&atilde;i đến thế hệ trẻ&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31759/QCV%20(65).JPG" style="height:415px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n ch&uacute;c mừng c&aacute;c nh&agrave; khoa học trẻ nhận giải thưởng Quả cầu v&agrave;ng 2018</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp;đặt nhiều kỳ&nbsp;vọng c&aacute;c nh&agrave; khoa học trẻ nhận giải thưởng Quả cầu v&agrave;ng năm nay&nbsp;sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho sự ph&aacute;t triển của nền khoa học đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Yacute; NHUNG - ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;