Chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng về Tây Ninh thực hiện hàng loạt công trình phục vụ người dân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0093.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Gần 100 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng đ&atilde; thực hiện h&agrave;ng loạt c&ocirc;ng tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện phục vụ người d&acirc;n ở x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh - m&ocirc;t trong những nơi kh&oacute; khăn nhất tỉnh T&acirc;y Ninh </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong đợt hoạt động cao điểm &ldquo;V&igrave; an sinh x&atilde; hội&rdquo;, trong hai ng&agrave;y 21 v&agrave; 22/7, những thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n thuộc Cụm Sản xuất gồm: Tổng c&ocirc;ng ty (TCT) Điện lực Th&agrave;nh phố, TCT Liksin, TCT C&ocirc;ng nghiệp &amp; N&ocirc;ng nghiệp, c&ocirc;ng ty Dược S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n khối Doanh nghiệp C&ocirc;ng nghiệp Trung ương v&agrave; Đo&agrave;n Khu c&ocirc;ng nghiệp đ&atilde; c&ugrave;ng nhau về x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh, huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n, tỉnh T&acirc;y Ninh để thực hiện h&agrave;ng loạt c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh phục vụ an sinh x&atilde; hội. Đ&acirc;y l&agrave; l&agrave; một trong năm địa phương kh&oacute; khăn v&agrave; c&oacute; t&igrave;nh h&igrave;nh d&acirc;n cư phức tạp nhất của tỉnh T&acirc;y Ninh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/IMG_0022.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7 giờ s&aacute;ng, c&aacute;c chiến sĩ &aacute;o hồng đ&atilde; c&oacute; mặt tại địa phương để chuẩn bị c&aacute;c phần việc&nbsp;tổ chức những hoạt động t&igrave;nh nguyện&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh, c&aacute;c &ldquo;b&aacute;c sĩ hồng&rdquo; của Đo&agrave;n cty Dược SG đ&atilde; lập một &ldquo;ph&ograve;ng kh&aacute;m t&igrave;nh nguyện&rdquo; để kh&aacute;m bệnh v&agrave; cấp ph&aacute;t thuốc cho hơn 300 lượt bệnh nh&acirc;n l&agrave; người d&acirc;n tại địa phương. C&aacute;c &ldquo;bệnh nh&acirc;n&rdquo; t&igrave;m đến đa phần l&agrave; người cao tuổi, c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; thương - bệnh binh, người khuyết tật, người ngh&egrave;o &hellip; đang sống chật vật v&agrave; kh&oacute; khăn bằng những c&ocirc;ng việc mưu sinh chỉ để đắp đổi qua ng&agrave;y. Đội ngũ y b&aacute;c sĩ trẻ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tiếp x&uacute;c &acirc;n cần, hỏi han cặn kẽ v&agrave; từ tốn chia sẻ nỗi đau thể x&aacute;c với từng trường hợp bệnh nh&acirc;n, v&agrave; tất nhi&ecirc;n c&aacute;c &ldquo;b&aacute;c sĩ hồng&rdquo; cũng kh&aacute;m v&agrave; hướng dẫn sử dụng thuốc rất cặn kẽ, rất c&oacute; t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0019.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0009.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Đội ngũ y b&aacute;c sĩ trẻ&nbsp;tận t&igrave;nh kh&aacute;m bệnh cho h&agrave;ng trăm lượt người d&acirc;n&nbsp;&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0038.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-size:12px">C&ocirc; Nguyễn Thị Nga đang chăm ch&uacute; nghe b&aacute;c sĩ hướng dẫn việc thuốc thang, điều dưỡng v&agrave; tập luyện tại nh&agrave; để b&agrave;n ch&acirc;n m&agrave;u l&agrave;nh sau tai nạn giao th&ocirc;ng. Đ&oacute; cũng l&agrave; ch&acirc;n duy nhất để c&ocirc; c&oacute; thể mưu sinh &quot;kiếm cơm&quot; qua ng&agrave;y bằng nghề b&aacute;n v&eacute; số, khi ch&acirc;n c&ograve;n lại đ&atilde; bị dị tật teo cơ từ nhỏ.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0031.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0024.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> B&ecirc;n cạnh ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; gi&uacute;p người d&acirc;n điều trị, c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện c&ograve;n chuẩn bị h&agrave;ng trăm suất ch&aacute;o dinh dưỡng cho mỗi lượt bệnh nh&acirc;n.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đi s&acirc;u v&agrave;o những con đường đất đỏ ngoằn ngh&egrave;o chưa bao giờ được s&aacute;ng đ&egrave;n về đ&ecirc;m l&agrave; nơi tập trung sinh sống của h&agrave;ng chục hộ d&acirc;n, c&oacute; những hộ kh&oacute; khăn đến mức kh&ocirc;ng c&oacute; kinh ph&iacute; để sửa chữa đường d&acirc;y điện đ&atilde; bị mục n&aacute;t, xuống cấp. C&aacute;c anh thợ điện của TCT Điện lực TP đ&atilde; t&igrave;nh nguyện đến thi c&ocirc;ng, lắp đặt hệ thống điện tiết kiệm thắp s&aacute;ng cho h&agrave;ng chục ng&ocirc;i nh&agrave; của c&aacute;c hộ ngh&egrave;o, k&eacute;o đường d&acirc;y v&agrave; lắp đặt hơn 20 b&oacute;ng đ&egrave;n đường, đồng thời l&agrave;m lại đường điện mới cho Ban chỉ huy qu&acirc;n sự x&atilde; v&agrave; một điểm trường tiểu học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0045.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0050.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t huy tinh thần &quot;Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n vừa hồng - vừa chuy&ecirc;n&quot;, c&aacute;c anh thợ điện trẻ đ&atilde; tiến h&agrave;nh sửa chữa hệ thống điện cho rất nhiều hộ d&acirc;n kh&oacute; khăn. Tại nh&agrave; anh V&otilde; Văn Thắng, đội thợ điện đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng thay mới to&agrave;n bộ đường d&acirc;y v&agrave; ổ điện sau khi ph&aacute;t hiện c&oacute; nhiều dấu vết mục n&aacute;t dễ g&acirc;y chập điện v&agrave; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến gia đ&igrave;nh anh Thắng bị hao ph&iacute; điện mỗi th&aacute;ng cả trăm ng&agrave;n đồng.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0065.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span><br /> <em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia đội h&igrave;nh sửa chữa điện cho c&aacute;c hộ kh&oacute; khăn, anh Cao Thế H&ugrave;ng h&agrave;o hứng chia sẻ: &quot;Mặc d&ugrave; đ&atilde; hết tuổi Đo&agrave;n 3 năm rồi, nhưng v&igrave; qu&aacute; y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; muốn&nbsp;đến những v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa&nbsp;hoạt động t&igrave;nh nguyện n&ecirc;n năm n&agrave;o anh cũng xung phong tham gia.&quot; Được biết trước đ&acirc;y anh H&ugrave;ng l&agrave; một đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, tham gia rất t&iacute;ch cực&nbsp;v&agrave; kh&ocirc;ng bỏ s&oacute;t&nbsp;c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện n&agrave;o của Đo&agrave;n TCT Điện lực TP từ 10 năm nay.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ograve;n tại điểm trường tiểu học ấp T&acirc;n Thạnh, c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng của c&ocirc;ng ty Liksin lại thực hiện một c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng th&uacute; vị v&agrave; đặc biệt: sơn mới to&agrave;n bộ c&aacute;c d&atilde;y ph&ograve;ng học v&agrave; &ldquo;h&ocirc; biến&rdquo; cả ng&ocirc;i trường th&agrave;nh một m&agrave;u hồng - m&agrave;u &aacute;o t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y l&agrave; điểm trường nh&aacute;nh, lại nằm gần khu vực bi&ecirc;n giới với nước bạn Campuchia n&ecirc;n &iacute;t được tu sửa thường xuy&ecirc;n. Do đ&oacute; c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng đ&atilde; d&agrave;nh 2 ng&agrave;y nghỉ cuối tuần để h&agrave;nh qu&acirc;n đến sơn sửa lại to&agrave;n bộ cả trong, ngo&agrave;i ng&ocirc;i trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0081.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0088.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0118.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Tỉ mỉ sơn phết cho ng&ocirc;i trường trở n&ecirc;n tươi tắn hơn, với mong muốn gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh c&oacute; m&ocirc;i trường học tập thật khang trang.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0107.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0095.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Ng&ocirc;i trường đ&atilde; kho&aacute;c l&ecirc;n chiếc &aacute;o m&agrave;u hồng t&igrave;nh nguyện, sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n c&aacute;c em học sinh về tựu trường năm học mới.&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng phục vụ người d&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n t&igrave;nh nguyện c&ograve;n tổ chức đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng v&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c mẹ &ocirc;n lại lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n T&acirc;y Ninh trong cuộc kh&aacute;ng chiến gi&agrave;nh độc lập, thống nhất đất nước. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/IMG_0078.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/IMG_0127.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c Mẹ VNAH tại huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n - nơi c&oacute; truyền thống c&aacute;ch mạng anh dũng nhất tỉnh T&acirc;y Ninh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0161.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0165.JPG" style="height:419px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn cũng chuẩn bị 10 suất học bổng, 20 chiếc cặp học sinh v&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;n quyển tập trắng gửi tặng cho những em học sinh vượt kh&oacute; học giỏi tại địa phương.</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;