Tài liệu học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chuy&ecirc;n đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018 theo Th&ocirc;ng b&aacute;o 284-TB/TĐTN-BTG về việc ban h&agrave;nh chuy&ecirc;n đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn c&oacute; thể tải t&agrave;i liệu học tập d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Gld46TEZNrAI9h8Ux_2vQHLF6kC0XrkD?usp=sharing"><em><u>tại đ&acirc;y</u></em></a>.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;