Quận 3: Hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30641/hinh%201.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi ch&agrave;o mừng kỷ niệm 43 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2018), 128 năm ng&agrave;y sinh chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018), hướng tới kỷ niệm 77 năm ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Đội thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018); ng&agrave;y 25, 26, 27/4 vừa qua Quận đo&agrave;n 3 phối hợp với Nh&agrave; Thiếu Nhi Quận 3 tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi Quận 3 năm học 2017 - 2018 tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u cho c&aacute;c em chỉ huy Đội ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30641/hinh%203.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Hội thi được tổ chức trong 03 ng&agrave;y với sự tham gia của 47 em học sinh đến từ c&aacute;c đơn vị trường THCS tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận. Tham gia hội thi năm nay c&aacute;c em được tham quan v&agrave; t&igrave;m hiểu kiến thức tại hai địa điểm nổi tiếng đ&oacute; l&agrave; khu du lịch Đ&egrave;o Nước Ngọt (huyện Đất Đỏ) v&agrave; khu di t&iacute;ch N&uacute;i Minh Đạm (huyện Long Điền) thuộc tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30641/hinh%205.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Tại hội thi c&aacute;c em học sinh được trải qua nhiều phần thi, thử th&aacute;ch hết sức hấp dẫn như: sơ cấp cứu, kiến thức, t&igrave;m mật thư, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, chỉ huy Đội, thắt n&uacute;t d&acirc;y, phương hướng, Semaphore,.... c&ugrave;ng một số phần thi thực tế: th&aacute;m du, sức khỏe, dựng trại, trang tr&iacute; lều trại, nấu ăn. B&ecirc;n cạnh c&aacute;c nội dung dự thi trong, c&aacute;c em học sinh c&ograve;n được thể hiện t&agrave;i năng, t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, tinh thần tập thể, gắn kết th&ocirc;ng qua c&aacute;c tiết mục v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o, th&uacute; vị qua phần tr&igrave;nh diễn thời trang, nhảy d&acirc;n vũ trong chương tr&igrave;nh văn nghệ lửa trại.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30641/hinh%206.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Sau 03 ng&agrave;y tranh t&agrave;i với những nội dung hấp dẫn v&agrave; s&ocirc;i nổi, Ban Tổ chức đ&atilde; chọn ra v&agrave; trao giải cho 15 th&iacute; sinh xuất sắc nhất đạt c&aacute;c Giải nhất, nh&igrave;, ba v&agrave; khuyến kh&iacute;ch tại c&aacute;c khối 06, khối 07, khối 08. C&aacute;c em l&agrave; những th&agrave;nh vi&ecirc;n xuất sắc, chỉ huy Đội ti&ecirc;u biểu của Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Quận 3 sẽ tham dự c&aacute;c nội dung trong Hội thi cấp Th&agrave;nh phố trong thời gian tới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30641/hinh%208.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Hội thi kết th&uacute;c đ&atilde; để lại nhiều cảm x&uacute;c đối với mỗi em đội vi&ecirc;n tham gia năm nay, những giọt nước mắt đ&atilde; rơi thể hiện t&igrave;nh cảm, sự gắn kết giữa c&aacute;c em trong suốt chặng đường h&agrave;nh qu&acirc;n c&ugrave;ng nhau, đ&oacute; sẽ l&agrave; những kỷ niệm khắc ghi trong mỗi em Đội vi&ecirc;n. Đặc biệt đối với c&aacute;c em đội vi&ecirc;n khối lớp 8, Chỉ huy Đội giỏi l&agrave; những trải nghiệm kh&oacute; phai trong cuộc đời học sinh, l&agrave; h&agrave;nh trang gi&uacute;p c&aacute;c em trưởng th&agrave;nh, ph&aacute;t triển tr&ecirc;n con đường sắp tới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30641/hinh%207.JPG" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>Quận Đo&agrave;n 3</strong></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;