Quận 3: Hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30641/hinh%201.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi ch&agrave;o mừng kỷ niệm 43 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2018), 128 năm ng&agrave;y sinh chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018), hướng tới kỷ niệm 77 năm ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Đội thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018); ng&agrave;y 25, 26, 27/4 vừa qua Quận đo&agrave;n 3 phối hợp với Nh&agrave; Thiếu Nhi Quận 3 tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi Quận 3 năm học 2017 - 2018 tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u cho c&aacute;c em chỉ huy Đội ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30641/hinh%203.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Hội thi được tổ chức trong 03 ng&agrave;y với sự tham gia của 47 em học sinh đến từ c&aacute;c đơn vị trường THCS tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận. Tham gia hội thi năm nay c&aacute;c em được tham quan v&agrave; t&igrave;m hiểu kiến thức tại hai địa điểm nổi tiếng đ&oacute; l&agrave; khu du lịch Đ&egrave;o Nước Ngọt (huyện Đất Đỏ) v&agrave; khu di t&iacute;ch N&uacute;i Minh Đạm (huyện Long Điền) thuộc tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30641/hinh%205.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Tại hội thi c&aacute;c em học sinh được trải qua nhiều phần thi, thử th&aacute;ch hết sức hấp dẫn như: sơ cấp cứu, kiến thức, t&igrave;m mật thư, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, chỉ huy Đội, thắt n&uacute;t d&acirc;y, phương hướng, Semaphore,.... c&ugrave;ng một số phần thi thực tế: th&aacute;m du, sức khỏe, dựng trại, trang tr&iacute; lều trại, nấu ăn. B&ecirc;n cạnh c&aacute;c nội dung dự thi trong, c&aacute;c em học sinh c&ograve;n được thể hiện t&agrave;i năng, t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, tinh thần tập thể, gắn kết th&ocirc;ng qua c&aacute;c tiết mục v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o, th&uacute; vị qua phần tr&igrave;nh diễn thời trang, nhảy d&acirc;n vũ trong chương tr&igrave;nh văn nghệ lửa trại.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30641/hinh%206.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Sau 03 ng&agrave;y tranh t&agrave;i với những nội dung hấp dẫn v&agrave; s&ocirc;i nổi, Ban Tổ chức đ&atilde; chọn ra v&agrave; trao giải cho 15 th&iacute; sinh xuất sắc nhất đạt c&aacute;c Giải nhất, nh&igrave;, ba v&agrave; khuyến kh&iacute;ch tại c&aacute;c khối 06, khối 07, khối 08. C&aacute;c em l&agrave; những th&agrave;nh vi&ecirc;n xuất sắc, chỉ huy Đội ti&ecirc;u biểu của Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Quận 3 sẽ tham dự c&aacute;c nội dung trong Hội thi cấp Th&agrave;nh phố trong thời gian tới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30641/hinh%208.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Hội thi kết th&uacute;c đ&atilde; để lại nhiều cảm x&uacute;c đối với mỗi em đội vi&ecirc;n tham gia năm nay, những giọt nước mắt đ&atilde; rơi thể hiện t&igrave;nh cảm, sự gắn kết giữa c&aacute;c em trong suốt chặng đường h&agrave;nh qu&acirc;n c&ugrave;ng nhau, đ&oacute; sẽ l&agrave; những kỷ niệm khắc ghi trong mỗi em Đội vi&ecirc;n. Đặc biệt đối với c&aacute;c em đội vi&ecirc;n khối lớp 8, Chỉ huy Đội giỏi l&agrave; những trải nghiệm kh&oacute; phai trong cuộc đời học sinh, l&agrave; h&agrave;nh trang gi&uacute;p c&aacute;c em trưởng th&agrave;nh, ph&aacute;t triển tr&ecirc;n con đường sắp tới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30641/hinh%207.JPG" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>Quận Đo&agrave;n 3</strong></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;