Quận 3: Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quận 3 giai đoạn 2018 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi ch&agrave;o mừng kỷ niệm 43 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2018), 128 năm ng&agrave;y sinh chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018), hướng tới kỷ niệm 77 năm ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Đội thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018), nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi giai đoạn 2013 &ndash; 2017, triển khai chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi giai đoạn 2018 &ndash; 2022; đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, l&atilde;nh đạo v&agrave; hướng dẫn hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 3 trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới. Ng&agrave;y 24/4 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 3 giai đoạn 2018 &ndash; 2022.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30628/hinh%201.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Đến dự Hội nghị c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Trương Trần Đạt &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban D&acirc;n v&acirc;n Quận ủy Quận 3 c&ugrave;ng với c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Hội đồng Đội th&agrave;nh phố; Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n, c&aacute;c Ban, Ng&agrave;nh, Đo&agrave;n thể Quận; Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường TH v&agrave; THCS tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận v&agrave; sự c&oacute; mặt của 200 đại biểu l&agrave; c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu c&ugrave;ng kh&aacute;ch mời c&ugrave;ng về tham dự chương tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30628/hinh-2.JPG" style="height:805px; width:1200px" /></p> <p style="text-align: justify;">Giai đoạn 2013 &ndash; 2017 vừa qua, c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận 3 đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động s&aacute;ng tạo trong phong tr&agrave;o cũng như trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đội, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận nh&agrave;. Trong chương tr&igrave;nh Hội nghị, đồng ch&iacute; Phan Nguyễn Hồng Ch&acirc;u &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư Quận đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m tắt kết quả hoạt động của c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi giai đoạn 2013 &ndash; 2017 v&agrave; phương hướng hoạt động cho giai đoạn 2018 &ndash; 2022 tr&ecirc;n cơ sở ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o nhằm thu h&uacute;t c&aacute;c em thiếu nhi, trang bị cho c&aacute;c em những kỹ năng cần thiết trong thời đại mới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30628/hinh%202.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Hội nghị cũng nh&acirc;n được những &yacute; kiến ph&aacute;t biểu của c&aacute;c đơn vị c&oacute; những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho hoạt động Đội trong những năm qua. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đ&atilde; c&oacute; những &yacute; kiến ph&aacute;t biểu chỉ đạo, định hướng cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 3 trong giai đoạn sắp tới, c&aacute;c đồng ch&iacute; mong muốn hoạt động Đội phải l&agrave; điểm tựa, ph&aacute;t triển kỹ năng v&agrave; tư duy cho c&aacute;c em trong giai đoạn mới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30628/hinh%203.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, Hội nghị đ&atilde; ra mắt th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Đội, Ban huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội Quận 3 giai đoạn 2018 &ndash; 2022; tặng qu&agrave; tri &acirc;n th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội Đồng đội giai đoạn 2013 &ndash; 2017 v&agrave; khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 3 trong những năm vừa qua.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30628/hinh%205.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Với tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 3 giai đoạn 2018 &ndash; 2022 đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp, mong rằng với tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, Hội đồng Đội Quận 3 trong giai đoạn 2018 &ndash; 2022 sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy sức mạnh, truyền thống c&ocirc;ng t&aacute;c Đội Quận nh&agrave;, đưa hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 3 ph&aacute;t triển l&ecirc;n tầm cao mới.</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; Quận Đo&agrave;n 3</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;